Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribonas styrelse rekommenderar enhälligt att aktieägarna godkänner transaktionen med Tech Data.

13:30 / 15 April 2008 Catella Press release

Transaktionen kommer att kräva en ändring av bolagsordningen, vilket enligt aktiebolagslagen kräver godkännande av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. Beslutet att godkänna transaktionen med Tech Data sker med förbehåll för ändringen av bolagsordningen, och kräver enkel majoritet av de röster som avgetts.

Det indikativa värde per aktie som uppgavs när affären offentliggjordes den 4 mars uppskattades preliminärt till 4,40 – 5,10 kronor. Scribonas nuvarande bedömning av utfallet är att värdet för aktieägare kommer att hamna något över mittpunkten inom detta intervall. Enligt styrelsens uppfattning är det emellertid viktigt att understryka att uppskattningen av värdet bygger på ett antal antaganden som för närvarande är osäkra och som kan ha en betydande påverkan på det slutliga utfallet. Styrelsen kommer att få mer information under de närmaste månaderna efter att affären med Tech Data har avslutats och kommer att delge sådan information till marknaden vid lämplig tidpunkt.

Större aktieägare som tillsammans representerar mer än 48 procent av Scribonas aktier och 47 procent av rösterna i Scribona har uttryckt sitt stöd för transaktionen och åtagit sig att rösta för den vid Scribonas årsstämma den 29 april 2008.

TIDTABELL - Årsstämma i Scribona AB (publ) den 29 april 2008, för att godkänna transaktionen. - Godkännande av EU:s konkurrensmyndighet förväntas erhållas omkring den 28 april 2008. - Fullföljande av affären efter godkännandet av EU:s konkurrensmyndighet förväntas ske senast vid utgången av maj 2008.

För ytterligare information hänvisas till "Information till aktieägarna i Scribona AB avseende rörelseöverlåtelseavtal med Tech Data" som finns tillgänglig på www.scribona.se under rubriken Finansiell info > Bolagsstämma.

Eventuella frågor besvaras av: Fredrik Berglund, Verkställande direktör och koncernchef i Scribona, +46 (0)737-19 37 39 David E. Marcus, Styrelseordförande i Scribona, +1 908 378 2888

Besök även: www.scribona.se  

Scribona, noterat på Nordiska Börsens Small Cap lista, är en av de ledande distributörerna av it-produkter på den nordiska marknaden. Sortimentet är uppdelat i fyra produktområden: Persondatorer och kringutrustning, Server, lagrings- och infrastrukturprodukter, Programvara och Digitala konsument-produkter. Produkterna distribueras genom it-återförsäljare och detaljister i Sverige, Finland och Norge.

Show as PDF