Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport 1 januari-30 september 2008 för Scribona-koncernen

08:00 / 4 November 2008 Catella Press release

- Försäljningen av Scribonas operativa verksamhet till Tech Data genomfördes den 19 maj 2008. Total köpeskilling uppgick till 504 Mkr varav premie utöver bokförda värden uppgick till 141 Mkr. De tre första delbetalningarna, 85% av köpeskillingen minus vissa avräkningsposter, erhölls i maj, juni och juli 2008 med sammanlagt 410 Mkr. Avvecklingskostnaderna har beräknats till 111 Mkr. Nettot av premien och avvecklingskostnaderna beräknas uppgå till 30 Mkr. Avvecklingen av Scribona går fortsatt enligt plan.

- Eget kapital per aktie beräknas bli cirka 6,74 kr per aktie efter genomförd avveckling.

- Nettoomsättningen under nio månader uppgick till 2.670 Mkr (5.701). Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 0 Mkr (1.636).

- Rörelseresultatet under nio månader före resultatet av avyttringen till Tech Data uppgick till -41 Mkr (-12). Rörelseresultatet före resultatet av avyttringen till Tech Data för tredje kvartalet uppgick till -3 Mkr (9). Inklusive avyttringen uppgick rörelseresultatet för nio månader -11 Mkr (-12) och för kvartalet till 3 Mkr (9).

- Resultatet efter skatt för januari-september uppgick till -14 Mkr (-63), motsvarande –0,17 kr (-0,77) per aktie. Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 16 Mkr (1), motsvarande 0,20 kr (0,01) per aktie. - Scribona har ansökt om notering på First North med simultan avnotering från OMX.

Kommentar från VD – Avvecklingen av Scribonas tidigare verksamhet går fortsatt bra och jag bedömer att den i allt väsentligt är avslutad under 2008.

– Scribonas nya inriktning mot fastighetsrelaterade investeringar får anstå något tills finansmarknaderna normaliserats. Bolagets ledning bedömer att fastighetspriserna kommer att fortsätta att falla. Den närmaste tiden kommer därför verksamheten att inriktas på förvaltning av bolagets likvida tillgångar.

För ytterligare information: Lorenzo Garcia, Verkställande direktör, tel +46-(0)737 08 38 88

Besök även: www.scribona.se

Scribona, noterat på OMX Nordisk börs i Stockholm, var den ledande distributören av IT-produkter på den nordiska marknaden.

Show as PDF