Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Kallelse till årsstämma i Scribona AB

08:35 / 19 March 2007 Catella Press release

Årsstämma i Scribona AB (publ) äger rum tisdagen den 17 april 2007 kl 15.00 i konferenslokal Birka hos Trankil Mat & Möte, Hemvärnsgatan 15, Solna.

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall • dels vara införd i VPC:s aktiebok onsdagen den 11 april 2007 • dels anmäla sitt deltagande till Scribona AB, Box 1374, 171 27 Solna, skriftligen eller via telefon 08-734 34 00, eller via fax 08-82 85 71 eller e-post till senast fredagen den 13 april 2007 kl 16.00. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Registrering Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare måste för att få rösta på årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering skall instruera sin förvaltare därom i god tid före onsdagen den 11 april 2007, då sådan registrering skall vara verkställd.

Ärenden 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Fastställande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 6. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Verkställande direktörens redogörelse. 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 11. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. 13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (inklusive ersättning för utskottsarbete). 14. Val av styrelse och styrelseordförande. 15. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. 16. Stämmans avslutande.

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman Valberedningen, bestående av Salvatore Di Franco, företrädande MarCap Investors (namnändrat från M2 Capital Master Fund Ltd.), Johan Heijbel, företrädande Nove Capital Master Fund Ltd. samt Lars Bader, företrädande QVT Fund, representerande cirka 42 % av aktierna och 38 % av röstetalet i bolaget, föreslår advokat Johan Hessius från Advokatfirman Lindahl som ordförande vid stämman.

Punkt 10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel jämte årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Punkt 13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (inklusive ersättning för utskottsarbete) Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med totalt 1.300.000 kronor varav styrelsens ordförande skall erhålla 300.000 kronor, och övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen skall erhålla 200.000 kronor vardera. Därutöver föreslås att ett extra arvode om 50.000 kronor skall utgå till respektive ledamot i ersättningsutskottet.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14. Val av styrelse och styrelseordförande Valberedningen har meddelat att man vid årsstämman kommer att föreslå omval av Johan Hessius, David E. Marcus, Henry Guy, Lorenzo Garcia och Mark Keough samt nyval av Marcus Söderblom. Marcus Söderblom är vice verkställande direktör och Investment Manager på AB Novestra, styrelseordförande i Netsurvey Bolinder AB och Diino AB, styrelseledamot i Explorica Inc. samt styrelsesuppleant i Carl Lamm AB och We Rock AB. Vidare föreslås att David E. Marcus väljs till styrelseordförande. Theodor Dalenson har inför årsstämman meddelat att han inte står till förfogande för omval.

Punkt 15. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Bolagsledningen består av verkställande direktören och vice verkställande direktören.

Principen för ersättning till bolagsledningen utgörs av grundlön, rörlig ersättning, vissa skattepliktiga förmåner samt pension. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter.

För bolagsledningen är den rörliga ersättningen maximerad till 100 % av grundlönen. Den rörliga ersättningen baseras i sin helhet på koncernens rörelseresultat. För 2007 utgår dock ingen rörlig ersättning. I förmåner ingår tjänstebil, mobiltelefon, kostförmån, bredbandsuppkoppling till hemadressen och sjukvårdsförsäkring. Pensionsförmån till bolagsledningen utgår enligt ITP-planen. Extra pension erbjuds därutöver genom löneväxling, där löneavstående av 5 % av lön, dock maximalt 60.000 kronor per år, innebär att bolaget inbetalar lika stor del som den anställde bidrar med. Därutöver betalar bolaget ett tillägg som uppgår till skillnaden mellan arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt på denna extra pensionspremie.

Avgångsvederlag inklusive uppsägningslön överstiger inte 24 månadslöner.

Vid särskilda skäl i enskilda fall får styrelsen frångå dessa riktlinjer.

Tillgängliga handlingar Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer senast den 3 april 2007 att finnas tillgängliga på www.scribona.se samt hos Scribona AB i Solna och kopior därav sänds till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 15 ovan finns även att tillgå på bolagets hemsida www.scribona.se

Solna i mars 2007

STYRELSEN

Show as PDF