Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Kallelse till extra bolagsstämma i Scribona AB

09:00 / 8 January 2007 Catella Press release

Extra bolagsstämma i Scribona AB (publ) äger rum måndagen den 22 januari 2007 kl 15.00 i konferenslokal Seorama, Röntgenvägen 2, Solna.

Anmälan Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall • dels vara införd i VPC:s aktiebok tisdagen den 16 januari 2007 • dels anmäla sitt deltagande till Scribona AB, Box 1374, 171 27 Solna, skriftligen eller via telefon 08-734 34 00, eller via fax 08-82 85 71 eller e-post till senast kl. 16.00 onsdagen den 17 januari 2007. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Registrering Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare måste för att få rösta på bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering skall instruera sin förvaltare därom i god tid före tisdagen den 16 januari 2007, då sådan registrering skall vara verkställd.

Ärenden 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Fastställande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 6. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Fastställande av antal styrelseledamöter. 8. Val av nya styrelseledamöter. 9. Stämmans avslutande.

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår Johan Hessius som ordförande vid stämman.

Punkt 7. Fastställande av antal styrelseledamöter Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sju av bolagsstämman utsedda ledamöter.

Punkt 8. Val av nya styrelseledamöter Valberedningen föreslår val av Peter Gyllenhammar, Mark Keough och Lorenzo Garcia som styrelseledamöter. Uppgift om de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag kommer att lämnas av styrelsens ordförande till bolagsstämman innan valet förrättas.

Solna i januari 2007

Styrelsen

Show as PDF