Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Utdelning av samtliga aktier i Carl Lamm och fullt garanterad företrädesemission i kvarvarande Scribona

08:05 / 1 September 2006 Catella Press release

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA Företrädesemissionen riktar sig inte till aktieägare i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

• Styrelsen för Scribona AB (publ) (”Scribona”) har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma den 2 oktober 2006 att fatta beslut om utdelning av samtliga aktier i Carl Lamm AB (”Carl Lamm”) till Scribonas aktieägare enligt Lex Asea. Vidare föreslår styrelsen för Scribona att extra bolagsstämman även fattar beslut om att genomföra en fullt garanterad företrädesemission till Scribonas aktieägare efter utdelningen av aktierna i Carl Lamm.

• För varje femtal aktier i Scribona erhålls, oavsett aktieslag, en aktie i Carl Lamm. Första noteringsdag för Carl Lamm på Stockholmsbörsen beräknas till omkring den 10 oktober 2006.

• Den separata marknadsnoteringen av Scribona och Carl Lamm kommer möjliggöra för aktiemarknaden att tydligare kunna värdera de två olika verksamheterna som separata företag samt skapa bättre förutsättningar för den fortsatta verksamheten i såväl det kvarvarande Scribona som Carl Lamm.

• Styrelsen för Carl Lamm bedömer att bolaget kommer att ha en god finansiell ställning mot bakgrund av bolagets starka kassaflöde. Detta kommer att utgöra en god grund för att kunna utnyttja de affärsmöjligheter som finns i en marknad under förändring och komplettera verksamheten med ytterligare förvärv på prioriterade geografiska marknader i Sverige.

• I syfte att skapa finansiella förutsättningar för en utdelning av aktierna i Carl Lamm och därmed stärka det kvarvarande Scribonas balansräkning avser Scribona att, efter utdelningen av Carl Lamm, genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 153 MSEK före emissionskostnader.

• Den föreslagna nyemissionen kommer att garanteras av tre av bolagets största aktieägare, M2 Special Opportunities Master, L.P., Nove Capital Master Fund Ltd. och QVT Fund L.P.

Theodor Dalenson, Ordförande i Scribona och Carl Lamm: ”Kombinationen av utdelning av aktierna i Carl Lamm med efterföljande företrädesemission kommer att ge samtliga aktieägare i Scribona en möjlighet att delta i Carl Lamms fortsatta utveckling. Samtidigt ges en möjlighet att göra en tilläggsinvestering i Affärsområde Scribona under förutsättning att aktieägarna tror på möjligheterna att skapa värde i den ursprungliga distributionsverksamheten. Scribonas större aktieägare står bakom och har garanterat emissionen vilket skapat en optimal lösning för övriga aktieägare som vi är mycket nöjda med i dagens läge.”

Hans Johansson, VD i Carl Lamm: ”Carl Lamm har under de senaste åren breddat sitt kunderbjudande till att idag också omfatta produkter och tjänster inom IT-infrastruktur vilket gör att en uppdelning av Scribona koncernen är ett naturligt nästa steg. Noteringen av Carl Lamm skapar förutsättningar för ännu gynnsammare förhållanden och möjliggör en fortsättning på den starka och positiva utveckling som vi hittills har haft. Jag kommer att göra mitt yttersta för att detta skall bli en givande resa för såväl blivande aktieägare i Carl Lamm som för kunder och medarbetare.”

Tom Ekevall-Larsen, VD i Scribona: ”Det är naturligtvis glädjande att vi har haft våra stora aktieägares stöd. Det är med tillförsikt som vi ser en viss stabilisering av marginalutvecklingen på marknaden. Om denna stabilisering fortsätter och utvecklas positivt finns det goda förutsättningar för ett bra sista kvartal som alltid är vårt mest betydelsefulla ur resultatsynpunkt. På längre sikt bör de kontinuerliga besparingar som vi har genomfört leda till en helt annan utgångspunkt när vi går in i 2007”

För ytterligare information, kontakta:

Scribona AB Tom Ekevall Larsen, Verkställande direktör och koncernchef, telefon +46 (0)8 734 36 50 Örjan Rebeling, vice Verkställande direktör, Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46 (0)8 734 34 88

Carl Lamm AB Hans Johansson, Verkställande direktör, telefon +46 (0)8 734 18 47

Show as PDF