Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Bokslutskommuniké för helåret och fjärde kvartalet 2005 för Scribona-koncernen

08:59 / 8 February 2006 Catella Press release

• Intäkterna under helåret uppgick till 11.758 Mkr (12.014). Intäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 3.817 Mkr (3.774).

• Rörelseresultatet för helåret blev -7 Mkr (104). Rörelseresultatet föregående år inkluderade nettoresultatet från försäljningen av divisionen Toshiba Document Solutions med 44 Mkr. Resultatet efter skatt blev -19 Mkr (60). Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 5 Mkr (62) och resultat efter skatt till 8 Mkr (43).

• Resultat per aktie för helåret blev -0,37 kr (1,18) och för fjärde kvartalet 0,16 kr (0,84).

• Affärsområde Scribonas försäljning för helåret uppgick till 11.068 Mkr (11.239) med ett rörelseresultat på -36 Mkr (30). Fjärde kvartalet uppgick försäljningen till 3.596 Mkr (3.605) med ett rörelseresultat på -5 Mkr (44).

• Affärsområde Carl Lamms försäljning för helåret uppgick till 703 Mkr (626) med ett rörelseresultat på 37 Mkr (37). Fjärde kvartalet uppgick försäljningen till 222 Mkr (190) med ett rörelseresultat på 12 Mkr (15).

• Kvartalet har belastas med negativa resultateffekter av engångskaraktär på sammanlagt 35 Mkr. Dessa effekter hänför sig till implementationen av det nya affärssystemet i Norge med -15 Mkr samt därmed förknippade logistikkostnader -5 Mkr. Omstruktureringskostnader i Danmark har belastat resultatet med -14 Mkr. Resultatet inkluderar även valutaförluster netto med -5 Mkr (4).

• Förutsättningarna för att affärsområde Scribonas resultat skall kunna förbättras under 2006 bedöms med nuvarande marknadsläge som goda. Inom Carl Lamm finns goda förutsättningar för en stark tillväxt och förbättrad lönsamhet under de närmaste åren.

• Förberedelsearbetet för att skapa förutsättningar för en utskiftning och särnotering av affärsområde Carl Lamm är igångsatt i linje med den extra bolagsstämmans principbeslut. Mer information kommer att lämnas under första kvartalet.

VD-KOMMENTAR

2005 har kännetecknats av omfattande omstruktureringar och investeringar i system och it-infrastruktur som har ansetts nödvändiga för att kunna skapa ett mer konkurrenskraftigt affärsområde Scribona. Nya verksamheter med stor potential har utvecklats under året både inom finansiering och logistiktjänster. Mot slutet av året har beslut fattats om ytterligare rationaliseringsåtgärder som tillsammans med tidigare vidtagna åtgärder förväntas leda till en förbättrad produktivitet under senare delen av 2006. Som en följd därav har resultatet belastats med kostnader av engångskaraktär. Målet för affärsområde Scribona är att under 2006 nå ett rörelseresultat på 100 Mkr och merparten av resultatet bedöms kunna realiseras först under fjärde kvartalet. Affärsområdets största utmaning är i Danmark där vi fortsätter vår anpassning av verksamheten till den danska marknadens förutsättningar. Branschen som helhet kommer sannolikt att genomgå en omfattande konsolidering under de närmaste åren och Scribona har inlett en utvärderingsprocess för att se över strategiska möjligheter. Affärsområde Carl Lamm har haft en stark volymtillväxt under hela 2005 och stärkt sin position som en av de ledande dokumenthanteringsleverantörerna på den svenska marknaden. Marknadsandelarna ökade inom flera viktiga produktområden och andelen tjänster utvecklades positivt. Konvergensen mellan dokumenthanterings- och it-marknaden öppnar nya möjligheter för Carl Lamm genom en breddning av produkt- och tjänsterbjudandet, och som ett led i detta förvärvades tre it-bolag under januari 2006.

För ytterligare information, kontakta: Tom Ekevall Larsen, Verkställande direktör och Koncernchef, tel +46-(0)8-734 36 50 Örjan Rebeling, vice Verkställande direktör, Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46-(0)8-734 34 88

Rapporteringstillfällen Delårsrapport för januari-mars 2006  4 maj 2006 januari-juni 2006  17 juli 2006 januari-september 2006  10 november 2006 Bokslutskommuniké för januari – december 2006, 8 februari 2007

Show as PDF