Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Förslag till förändringar i Scribonas styrelse

12:58 / 19 December 2006 Catella Press release

Styrelsen i Scribona AB (publ) har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma under januari 2007 för att bolagsstämman skall ta ställning till förändringar i styrelsens sammansättning. Anledningen är att förändringar skett bland de större aktieägarna i bolaget och nytillkomna större aktieägare har visat ett intresse av styrelserepresentation. Vidare önskar huvudägarna tillföra ytterligare branschkompetens till styrelsen.

De förslag till nya styrelseledamöter som kommer att presenteras är Mark Keough, Lorenzo Garcia och Peter Gyllenhammar.

Mark Keough har under närmare femton år varit verksam inom logistik och distribution. Han har en MBA från Harvard Business School och har bland annat varit partner på McKinsey i London där han var globalt ansvarig för inköps- och logistikrådgivningen. År 2000 blev han ansvarig för avyttringen av amerikanska CHS tillgångar i norra Europa och därmed ansvarig för rekonstruktion och försäljning av SMG-koncernen.

Lorenzo Garcia har en MBA och närmare trettio års erfarenhet från IT-branschen och har under en tioårsperiod varit verksam inom Tech Data. Inom Tech Data har han bland annat varit finanschef för den nordiska regionen och sedermera verkställande direktör med ansvar för verksamheten i Norden.

Peter Gyllenhammar äger och är arbetande ordförande i Bronsstädet AB, verksamt inom utveckling och förvaltning av fastigheter, hel- och delägande av tillverkande industribolag i Storbritannien, samt investeringar i publika och privata bolag, företrädesvis i Storbritannien och Sverige. Peter Gyllenhammar har under många år arbetat med strategi- och andra corporate finance-relaterade frågor i egna såväl som klientföretag.

Samtidigt har Peter Ekelund och Conny Karlsson meddelat att de på grund av andra uppdrag önskar avgå som styrelseledamöter i samband med den extra bolagsstämman.

”Vi ser tillskottet av industriell kompetens i from av Mark Keough och Lorenzo Garcia som en stor tillgång och välkomnar naturligtvis Peter Gyllenhammar som en aktiv aktieägare. Jag bedömer därmed att de här förslagen på nya ledamöter ger styrelsen i Scribona den industriella kompetens som vi tidigare saknat.” säger Scribonas styrelseordförande Theodor Dalenson.

För ytterligare information, kontakta:

Theodor Dalenson, Styrelseordförande i Scribona AB, telefon +46 (0)8 545 017 50

Fakta om Scribona Scribona är en av de ledande distributörerna av it-produkter på den nordiska marknaden. Sortimentet är uppdelat i fyra produktområden: Persondatorer och kringutrustning, Server, lagrings- och infrastrukturprodukter, Programvara och Digitala konsumentprodukter. Produkterna distribueras genom it-återförsäljare och detaljister i Sverige, Danmark, Finland och Norge. För mer information, se www.scribona.se

Adress Scribona AB, Röntgenvägen 7, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige.

Show as PDF