Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport avseende perioden 1 januari-30 september 2006 för Scribona-koncernen

08:51 / 13 November 2006 Catella Press release

• Nettoomsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 2.270 Mkr (2.470). Nettoomsättningen under nio månadersperioden uppgick till 7.904 Mkr (7.897).

• Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till -42 Mkr (-20). Resultatet efter skatt uppgick till -81 Mkr (-23), motsvarande -1,59 kr (-0,45) per aktie. Rörelseresultatet under niomånadersperioden uppgick till -128 Mkr (-12) och resultat efter skatt uppgick till -150 Mkr (-27), motsvarande -2,94 kr (-0,53) per aktie.

• Affärsområde Scribonas försäljning under kvartalet uppgick till 2.103 Mkr (2.323) med ett rörelseresultat på -47 Mkr (-22). Under nio månadersperioden uppgick försäljningen till 7.305 Mkr (7.405).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten under nio månadersperioden uppgick till 232 Mkr (225). Det positiva kassaflödet är framförallt hänförligt till minskad kapitalbindning i varulager.

• På den extra bolagsstämman den 2 oktober fattades beslut om utdelning av samtliga aktier i Carl Lamm AB till Scribonas aktieägare. Handel med aktier i Carl Lamm inleddes på nordiska listan den 10 oktober. Utdelningen, inklusive transaktionskostnader, minskar eget kapital i koncernen med cirka 46 Mkr.

• Den extra bolagsstämman den 2 oktober beslutade även om att genomföra en företrädesemission på 3 nya aktier av serie B per 5 innehavda aktier av serie A eller B i Scribona. Teckningsperioden löpte ut den 10 november. Emissionen var fullt garanterad och tillför bolaget 142 Mkr efter emissionskostnader. Det egna kapitalet per 30 september uppgick till 801 Mkr. Justerat för utdelningen av Carl Lamm och nyemissionen, som båda skett efter periodens slut, skulle det egna kapitalet per 30 september uppgått till 897 Mkr.

• VD, Tom Ekevall Larsen, har idag fått lämna sin befattning och Örjan Rebeling, CFO, har tillträtt som tillförordnad VD. Styrelsen har inlett en utvärdering av potentiella kandidater och planerar att utse en ny VD inom en nära framtid.

KOMMENTARER FRÅN VD

Vi har genomfört betydande rationaliseringar och omstruktureringar och befinner oss i slutfasen på denna period. Tidigare i år har informerats om störningar vid införandet av det nya logistik- och affärssystemet, effekterna av HP:s förändrade distributionsstrategi samt valutaeffekter och det är min bedömning att dessa händelser tillsammans inneburit en resultatförsämring med cirka 130 Mkr under niomånadersperioden. Vid vårt logistikcenter i Rosersberg har de brister som orsakade störningar åtgärdats och produktiviteten har ökat markant de senaste veckorna. Ytterligare åtgärder för att säkerställa en optimal produktivitet under resten av fjärde kvartalet, som normalt kännetecknas av höga volymer, har genomförts. Det finns goda förutsättningar för att nå lönsamhet under fjärde kvartalet och vi är fortsatt optimistiska till att nå lönsamhet för helåret 2007, inte minst med utgångspunkt från att vi har den stora förändringsprocessen bakom oss. Vi bedömer att vi framgent har marknadens bästa kunderbjudande.

KOMMENTARER FRÅN STYRELSEORDFÖRANDEN

De omstruktureringsåtgärder som vidtagits under året har medfört störningar i verksamheten och betydligt högre kostnader än ursprungligen beräknat. Huvudorsakerna är bristfällig planering och brister i verkställandet. Det yttersta ansvaret för verkställandet av omstruktureringsåtgärderna har legat på Tom Ekevall Larsen och han har som en följd av händelseutvecklingen idag fått lämna sin befattning som VD. Tom kommer under den närmaste tiden att stå till ledningens förfogande för överlämnandet av sina arbetsuppgifter. Förändringarna i ledningen innebär inte något avsteg från den beslutade affärsstrategin. Vi är övertygade om att bolaget framöver ska kunna tillgöra sig resultaten av den genomförda nordifieringsprocessen, införandet av det nya affärssystemet och det nya centrala logistikcentret i Rosersberg.

För ytterligare information, kontakta: Örjan Rebeling, vice Verkställande direktör, Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46-(0)8-734 34 88

Rapporteringstillfällen Bokslutskommuniké januari-december 2006 9 februari 2007

Show as PDF