Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Ny finansiell information med anledning av offentliggörande av prospekt avseende nyemission i Scribona

09:35 / 20 October 2006 Catella Press release

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA Företrädesemissionen riktar sig inte till aktieägare i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Scribona avser i dag att offentliggöra prospekt med anledning av bolagets nyemission om cirka 153,2 Mkr före emissionskostnader. I prospektet finns finansiell information om bolagets eget kapital och skuldsättning, inklusive Carl Lamm, per den 31 juli 2006 för att uppfylla gällande prospektregler. Därutöver innehåller prospektet ett förtydligande avseende bolagets resultatmål för verksamhetsåret 2006. Med anledning därav återfinns nedan motsvarande innehåll som återges i prospektet.

Eget kapital och skuldsättning

Prospektet är daterat den 20 oktober 2006 och Scribonas senaste offentliggjorda finansiella information var delårsrapporten för perioden 1 januari - 30 juni 2006. För att uppfylla gällande prospektregler lämnar därför Scribona nedan uppgifter om eget kapital och skuldsättning per 31 juli 2006. För att möjliggöra en avstämning mot senast offentliggjord finansiell information i delårsrapporten för perioden 1 januari - 30 juni 2006 och annan information i prospektet lämnas även uppgifter om eget kapital och skuldsättning per 30 juni 2006.    Kortfristiga skulder Mkr, 31 juli 2006 (30 juni 2006)   Mot garanti eller borgen:- (-) Mot säkerhet: 308 (308) Utan garanti/borgen eller säkerhet: 1.758 (1.976)    Långfristiga skulder Mkr, 31 juli 2006 (30 juni 2006)   Mot garanti eller borgen: - (-) Mot säkerhet: - (-) Utan garanti/borgen eller säkerhet: 23 (23)    Eget kapital Mkr, 31 juli 2006 (30 juni 2006)   Aktiekapital: 102 (102) Övrigt bundet eget kapital: 236 (236) Fritt eget kapital: 526 (545)    Total kapitalisering: 2.953 (3.190)

Utanför balansräkningen hade Scribona per den 31 juli 2006 dessutom ansvarsförbindelser i form av avgivna garantier om cirka 78 Mkr.

Nettoskuldsättning Mkr, 31 juli 2006 (30 juni 2006)      A. Kassa: 270 (311) B. Andra likvida medel: - (-) C. Kortfristiga finansiella placeringar: - (-) D. Likviditet (A + B + C): 270 (311)     E. Kortfristiga finansiella fordringar: 246 (78)     F. Kortfristiga banklån: 146 (146) G. Kortfristig del av långfristiga skulder: - (-) H. Andra kortfristiga finansiella skulder: 621 (489) I. Kortfristiga finansiella skulder (F + G + H): 767 (635)     J. Kortfristig finansiell nettoskuldsättning (I - E - D): 251 (246)     K. Långfristiga banklån: - (-) L. Utestående obligationslån: - (-) M. Andra långfristiga skulder: - (-) N. Långfristig finansiell nettoskuldsättning (K + L + M): - (-)     O. Finansiell nettoskuldsättning (J + N): 251 (246)

Förtydligande avseende resultatmålet för 2006

Som meddelades den 2 oktober 2006 har ett antal problem under tredje kvartalet 2006 uppkommit i samband med implementeringen av Scribonas nya nordiska logistiklösning som påverkar bolagets lönsamhet negativt. Först i början av oktober 2006 har logistikflödet börjat uppnå den planerade nivån. Dessa initiala problem gör att Scribona ej kommer att uppnå resultatmålet på 100 Mkr under andra halvåret och kommer därmed ej att nå ett positivt resultat för helåret 2006.

Prospektet kommer att finnas tillgängligt på www.scribona.se och kommer omkring den 27 oktober att distribueras till direktregistrerade aktieägare i bolaget per avstämningsdagen den 25 oktober 2006. Teckningstiden för nyemissionen är 27 oktober – 10 november 2006.

För ytterligare information, kontakta: Scribona AB Tom Ekevall Larsen, Verkställande direktör och koncernchef, telefon +46 (0)8 734 36 50 Örjan Rebeling, vice Verkställande direktör, Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46-(0)8-734 34 88

Fakta om Scribona Scribona är en av de ledande distributörerna av it-produkter på den nordiska marknaden. Sortimentet är uppdelat i fyra produktområden: Persondatorer och kringutrustning, Server, lagrings- och infrastrukturprodukter, Programvara och Digitala konsumentprodukter. Produkterna distribueras genom it-återförsäljare och detaljister i Sverige, Danmark, Finland och Norge. För mer information, se www.scribona.se

Adress: Scribona AB, Röntgenvägen 7, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige.

Show as PDF