Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Extra bolagsstämma i Scribona AB

16:45 / 2 October 2006 Catella Press release

Vid dagens extra bolagsstämma antogs styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen. Ändringarna innebär att antalet A-aktier får utges till ett antal av högst 120 miljoner aktier och antalet B-aktier får utges till ett antal av högst 120 miljoner.

Mot bakgrund av principbeslut fattat vid extra bolagsstämma den 16 december 2005 avseende förberedelser inför utskiftning och särnotering av aktierna i Carl Lamm AB, beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om utdelning av samtliga aktier i Carl Lamm AB. Varje femtal aktier i Scribona (oavsett aktieslag) berättigar till en aktie i Carl Lamm. Avstämningsdag för utdelningen är den 6 oktober 2006.

Vidare beslutades i enlighet med styrelsens förslag om företrädesemission i Scribona AB, innebärande att bolagets aktiekapital ökas med högst 61.273.928 kronor genom emission av högst 30.636.964 nya aktier av serie B. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare registrerade hos VPC på avstämningsdagen den 25 oktober 2006, varvid skall gälla att aktieägare har rätt att teckna sig för 3 nya aktier av serie B per 5 innehavda aktier av serie A eller B. Teckningskursen är 5 kronor per aktie.

Ovanstående beslut var enhälliga.

Inför den extra bolagsstämman hade Fredrik Danielsson meddelat att han avgår som styrelseledamot i Scribona AB.

”Vi har genom dagens bolagstämmobeslut tagit ännu ett steg i den renodling av Scribona som påbörjades 2003. Det senaste halvåret har vi utvärderat olika strategiska möjligheter samtidigt som vi har vidtagit en rad åtgärder för att förbättra lönsamheten. Trots förbättrade marginaler och effekt av kostnadsbesparingar under tredje kvartalet kommer vi, på grund av fortsatta problem med vårt nordiska logistiksystem, få svårt att nå vårt resultatmål för 2006”, säger Scribonas VD Tom Ekevall Larsen.

För ytterligare information, kontakta: Tom Ekevall Larsen, VD och koncernchef, tel +46-(0)8-734 36 50 Örjan Rebeling, vVD och Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46-(0)8-734 34 88

Fakta om Scribona Scribona är Nordens största leverantör av produkter och lösningar för informationshantering. För mer information, se www.scribona.se

Adress: Scribona AB, Röntgenvägen 7, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige.

Show as PDF