Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Bolagsstämma i Scribona

16:48 / 30 March 2005 Catella Press release

Vid dagens ordinarie bolagsstämma omvaldes styrelseledamöterna Lennart Svantesson, Stig-Olof Simonsson, Carl Espen Wollebekk, Lisbeth Gustafsson och Tom Ekevall Larsen. MatsOla Palm och Per-Henrik Berthelius hade avböjt omval.

Till nya ordinarie styrelseledamöter valdes Mikael Nachemson, Fredrik Danielsson och Ole Oftedal. Till styrelsens ordförande valdes Mikael Nachemson.

Bolagsstämman beslöt att ingen utdelning utgår till aktieägarna.

Stämman fastställde nomineringsutskottets förslag att arvodet till styrelsen skulle uppgå till 1.175.000 kronor, att fördelas med 275.000 kronor till styrelsens ordförande och 150.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter undantaget verkställande direktören.

Stämman antog principer för utseende av valberedning. Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter representerande de största aktieägarna. Information om valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före ordinarie bolagsstämma.

Vidare godkände stämman styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.     För ytterligare information, kontakta: Tom Ekevall Larsen, VD och koncernchef, tel +46-(0)8-734 36 50 Örjan Rebeling, vVD och Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46-(0)8-734 34 88

Fakta om Scribona Scribona är en av Nordens ledande leverantörer av produkter och lösningar för informationshantering. Scribona-koncernens verksamhet organiseras i två affärsområden: · Scribona – försäljning och distribution av it-produkter · Carl Lamm – kompletta lösningar inom dokumenthantering

För mer information, se www.scribona.se

Scribona AB, Sundbybergsvägen 1, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige.

Show as PDF