Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid extra bolagsstämma i Scribona AB den 16 december 2005

11:32 / 9 December 2005 Catella Press release

Antalet styrelseledamöter minskas från åtta till fem, utan suppleanter.

Till styrelseledamöter för tiden in till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma föreslås omval av Fredrik Danielsson och Ole Oftedal samt nyval av Theodor Dalenson, Conny Karlsson och David Marcus.

Valberedningen föreslår vidare att Theodor Dalenson väljs till styrelsens ordförande.

Fakta om de föreslagna styrelseledamöterna återfinns på bolagets hemsida.

Bakom valberedningens förslag står aktieägare representerande cirka 40% av rösterna i Scribona.

Härutöver kommer att i styrelsen ingå de av de anställda utsedda ordinarie ledamöterna Eva Elsnert och Torbjörn Friberg och suppleant Bruno Amico.

Fakta om Scribona Scribona är en av Nordens ledande leverantörer av produkter och lösningar för informationshantering. Scribona-koncernens verksamhet organiseras i två affärsområden: • Scribona – försäljning och distribution av it-produkter • Carl Lamm – kompletta lösningar inom dokumenthantering För mer information, se www.scribona.se

Adress: Scribona AB, Röntgenvägen 7, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige.

Show as PDF