Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport januari – september 2005 för Scribona-koncernen

14:48 / 27 October 2005 Catella Press release

• Intäkterna under tredje kvartalet uppgick till 2.482 Mkr (2.308). Intäkterna för jämförbara enheter och till oförändrade valutakurser har ökat med 4% under kvartalet. Intäkterna under niomånadersperioden uppgick till 7.941 Mkr (8.239).

• Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -20 Mkr (3) och resultat efter skatt till -23 Mkr (0). Rörelseresultatet för nio månader blev -12 Mkr (42). Rörelseresultatet föregående år inkluderade nettoresultatet från försäljningen av divisionen Toshiba Document Solutions med 39 Mkr. Resultatet efter skatt blev -27 Mkr (18).

• Resultat per aktie för nio månader blev -0,53 kr (0,35).

• Affärsområde Scribonas försäljning under kvartalet uppgick till 2.343 Mkr (2.197) med ett rörelseresultat på -22 Mkr (1).

• Affärsområde Carl Lamms försäljning under kvartalet uppgick till 140 Mkr (115) med ett rörelseresultat på 4 Mkr (4).

VD-kommentar

Trots försäljningsframgången blev tredje kvartalet resultatmässigt svagt för Scribona. Orsaken är till stor del ett antal engångshändelser i den danska verksamheten.

Under den nye vd:n i Danmark genomför vi en omställningsprocess mot högre volymer och kostnadsminskningar, vilket kortsiktigt belastar resultatet. Försäljningsutvecklingen under perioden är stark jämfört med tidigare kvartal under året. Ytterligare personalreduktioner har genomförts under augusti i den danska organisationen och ett antal lokala backofficefunktioner har ersatts med nordiska resurser. Detta betyder en kostnadsminskning från och med fjärde kvartalet, men innebär att det danska resultatet under tredje kvartalet belastats med extraordinära kostnader. Den danska verksamheten kommer efter neddragningarna att sysselsätta ett 80-tal medarbetare. Under kvartalet har Scribona Danmark dessutom drabbats av en större kundförlust.

Den marknad som affärsområde Scribona verkar på fortsätter att växa kraftigt i antal sålda enheter samtidigt som produktkonvergensen mellan it-produkter och hemelektronik tillför både nya produkter och försäljningskanaler. Trots en fortsatt kraftigt sjunkande prisnivå blir Scribonas omsättningsökning under kvartalet 7%. Marginalerna fortsätter att pressas främst som en följd av tillverkarnas kamp om marknadsandelar, vilket tar sig uttryck i en ökad andel direktförsäljning men också i form av pressade priser genom distributörs- och återförsäljarkanalen.

För att säkerställa affärsområde Scribonas ledande position på den nordiska marknaden fortsätter de nordiska koordinerings- och effektiviseringsprogrammen genom utvecklingen av gemensamma backofficefunktioner, ny infrastrukturplattform och en mer flexibel och konkurrenkraftigare logistiklösning. När förändringarna är fullt genomförda under slutet av 2006 kommer kostnaderna att ha reducerats med omkring 20% jämfört med 2004, samtidigt som volymerna ökar.

Affärsområde Carl Lamm hade en stark volymtillväxt under kvartalet och stärkte ytterligare sin position som en av de ledande leverantörerna av produkter och lösningar för dokumenthantering på den svenska marknaden. Utvecklingen inom dokumenthanteringsmarknaden har inte samma förändringstakt som inom it-området, även om produkt- och kanalkonvergensen gör att it- och traditionella kopieringsprodukter mer och mer sammanfaller. Detta öppnar nya möjligheter för Carl Lamm.

Koncernens verksamhet har säsongsmässiga variationer med en svagare försäljning under årets tre inledande kvartal och ett normalt betydligt starkare avslutande kvartal, och vi är väl rustade att ta del av dessa möjligheter.

För ytterligare information, kontakta: Tom Ekevall Larsen, Verkställande direktör och Koncernchef, tel +46-(0)8-734 36 50 Örjan Rebeling, vice Verkställande direktör, Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46-(0)8-734 34 88

Rapporteringstillfällen Bokslutskommuniké för januari – december 2005 9 februari 2006 Årsredovisning    mars 2006

Show as PDF