Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helåret 2001

14:37 / 8 February 2002 Catella Press release

Bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helåret 2001 Scribona avslutade året med fortsatt starkt kassaflöde och med ett rörelse-resultat på 46 Mkr i fjärde kvartalet. · Försäljningen i fjärde kvartalet blev 3.819 Mkr (2.983). Rörerelseresultatet för kvartalet uppgick till 46 Mkr (61) före jämförelsestörande poster och vinsten efter skatt till 12 Mkr (42). · Den positiva utvecklingen av kassaflödet som inleddes i tredje kvartalet fortsatte i kvartal fyra och uppgick till 340 Mkr (167). Därmed hade Scribona under andra halvåret 2001 ett positivt kassaflöde på 567 Mkr (196). · Helåret påverkades negativt av försvagad marknad, kundförluster (50 Mkr) och av goodwillnedskrivning (50 Mkr). Försäljningen uppgick till 11.872 Mkr (9.479). PC LAN:s försäljning ingick under perioden april - december. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster blev -43 Mkr (105) och resultatet efter skatt -120 Mkr (129). · Under året förvärvades och integrerades PC LAN. Synergivinster och rationaliseringar har medfört att kostnadsnivån vid utgången av året har reducerats med mer än 150 Mkr. · Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår till aktieägarna (föregående år 0,50 kr). Koncernchefens kommentar Fjärde kvartalet visade att intergrationen med PC LAN genomförts framgångsrikt. De båda affärsområdena Solutions och Distribiution som direkt berörts av sammanslagningen ökade försäljningen, stärkte marknadsandelarna och nådde under rådande marknadsomständigheter goda rörelseresultat. Rörelseresultatet för Solutions blev 31 Mkr och för Distribution 11 Mkr. Samtidigt resulterade ett målinriktat arbete i att kassaflödet för koncernen fortsatte att förbättras och blev 340 Mkr under kvartalet. Som helhet var 2001 ett avgörande och dramatiskt år för Scribona. Det strategiskt viktiga förvärvet av PC LAN ASA genomfördes och resulterade i att Scribona nu är såväl störst i Norden som på varje enskild marknad inom huvudverksamhetsområ-dena. Samtidigt utgör förvärvet plattformen för positiv utveckling för divisionerna Distribution och Solutions. I en vikande marknad stärkte den sammanslagna koncernen sina marknadsandelar jämfört med de båda bolagens totala andel under år 2000. Genom konsekvent integration av all likartad verksamhet per marknad har den sammanslagna koncernens årliga kostnadsnivå kunnat sänkas med mer än 150 Mkr på årsbasis. Kostnadssänkningarna nådde inte full effekt förrän vid utgången av året och i en vikande marknad med avsevärda kundförluster och goodwillnedskrivning kunde inte ett negativt årsresultat undvikas. Marknaden Även i fjärde kvartalet var marknadsefterfrågan inom Scribonas huvudmarknads-områden generellt sett svag. PC-försäljningen i Norden minskade med 7%, vilket drabbade bärbara och stationära datorer lika. Den väntade uppgången för i första hand bärbara PC låter alltså fortfarande vänta på sig. Försäljningen av PC-servrar ökade däremot med 3%. Marknaden för övrig IT-infrastruktur bedöms ha varit oför-ändrad. Marknaden för dokumenthanteringsprodukter fortsatte också att vara svag och minskade jämfört med år 2000 med ca 10%. För året som helhet blev marknaden totalt sett en besvikelse för branschen. PC-volymerna minskade med 5%, vilket är en kraftigare försämring än föregående år. Av denna svarade stationära datorer för 7% medan nedgången för det bärbara segmentet stannade på 1%. Försäljningen av PC-servrar ökade med 7% medan marknaden för IT-infrastrukturprodukter bedöms vara oförändrad mot föregående år. Marknaden för dokumenthanteringsprodukter minskade med i storleksordningen 10%. Försäljning och resultat Koncernens försäljning uppgick under fjärde kvartalet till 3.819 Mkr (2.983) inklusive PC LAN. Affärsområde Solutions försäljning under kvartalet uppgick till 775 Mkr (409) och för Distribution till 2.610 Mkr (1.956). Även i detta kvartal svarar affärsområdet Brand Alliance för den största försäljnings-minskningen, 26%, i huvudsak som en följd av nedgången i försäljning av bärbara datorer inom divisionen Toshiba Digital Media. Affärsområdets försäljning blev 642 Mkr (863). Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för kvartalet uppgick till 46 Mkr (61). Såväl Solutions 31 Mkr (21) som Distribution 11 Mkr (31) redovisar en stark resultat-förbättring i slutet av året jämfört med tidigare perioder under året. Brand Alliance resultat uppgick till 3 Mkr (35). Försäljningen under helåret uppgick till 11.872 Mkr (9.479). PC LAN:s försäljning ingick under perioden april-december. Försäljningen under 2001 jämfört med 2000 har minskat för jämförbara enheter. För helåret uppgick försäljningen till 2.485 Mkr (1.073) för Solutions och för Distribution blev den 7.762 Mkr (6.292), i båda fallen inklusive PC LAN. Brand Alliance försäljning blev 2.353 Mkr (2.966). Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för helåret uppgick till -43 Mkr (105). I Solutions resultat 39 Mkr (9) ingår vinst från försäljning av en agenturverksamhet i Danmark samt kostnadsavsättningar i samband med ett mindre förvärv, netto 14 Mkr. Affärsområdena Distribution -49 Mkr (38) och Brand Alliance -3 Mkr (110) visar för helåret sämre resultat än föregående år. Inom Distribution har stora, utöver normalt, kundförluster uppgående till mer än 50 Mkr belastat resultatet. Brand Alliance resultat påverkades i första hand av den vikande försäljningen av Toshibas bärbara datorer. Under tredje kvartalet skrevs hela den kvarvarande goodwillpost som uppstod vid Scribonas Alfaskop-förvärv ned. Nedskrivningen uppgick till 50 Mkr och redovisas som jämförelsestörande post. Finansnettot för helåret uppgick till -49 Mkr (6). I detta belopp ingår en nedskrivning av fordringar i det delägda webutvecklingsbolaget Proventum på 17 Mkr. Resultatet före skatt för helåret uppgick till -140 Mkr (180). I föregående års resultat redovisas som jämförelsestörande post återbetalning från Alecta om 56 Mkr samt reavinst av aktieförsäljning med 33 Mkr som finansiell intäkt. Omstruktureringskostnader Kostnaderna för integrationen av PC LAN har totalt uppgått till 65 Mkr. Dessa kostnader har avräknats mot den negativa goodwill om 70 Mkr, som uppstod i samband med förvärvet. Inga ytterligare strukturkostnader förväntas. Kassaflöde och finansiell ställning Koncernens kassaflöde har förbättrats rejält under året och uppgick under det fjärde kvartalet uppgick till 340 Mkr (171). För hela året blev kassaflödet 190 Mkr (-137). Exklusive förvärvade finansiella skulder i PC LAN uppgick kassaflödet till 465 Mkr. Koncernens nettoinvesteringar under helåret uppgick till -36 Mkr (111). Finansiellt nettokapital uppgick till -58 Mkr (-248) vid utgången av året. Nyckeltal För hela 2001 blev resultat per aktie -2,56 kr (3,77). Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, blev -1,82 kr (2,32). Det egna kapitalet per aktie var vid periodens utgång 18,82 kr (23,95). Soliditeten var per sista december 21% (22%). Utvecklingen per affärsområde Scribona Solutions Scribona Solutions avslutade året mycket starkt. Försäljningen under kvartalet uppgick till 775 Mkr (409), vilket bedöms ha inneburit ökade marknadsandelar. Marknaden för IT-Infrastruktur i allmänhet och tyngre sevrar i synnerhet stärktes under kvartalet, vilket i kombination med Solutions samordnade produktprogram och kompetens var skälet till den ökade försäljningen. Rörelseresultatet blev 31 Mkr (21). För helåret blev försäljningen 2.485 Mkr (1.073) inklusive tillkommande försäljning från PC LAN. För jämförbara enheter bedöms försäljningen ha minskat med ca 10%. Rörelseresultatet uppgick till 39 Mkr (9). I Solutions resultat ingår försäljningen av en agenturverksamhet i Danmark som resulterat i ett överskott på 18 Mkr samt avsättning för kostnader om 4 Mkr i samband med ett mindre förvärv. Scribona Distribution På den under fjärde kvartalet fortsatt mycket svaga PC-marknaden började effek-terna av kostnadsrationaliseringar och det nu samordnade marknadserbjudandet i det nya Scribona att ge effekt. Försäljningen under perioden visade en tydlig uppgång och nådde 2.610 Mkr (1.956). Rörelseresultatet för kvartalet före jämförelsestörande poster blev 11 Mkr (31). Helåret präglades starkt av den vikande marknaden som ledde till såväl lägre försäljning som kundförluster, utöver det normala, under de tre första kvartalen. Samtidigt har ett intensivt arbete med samordning av PC LAN:s och Scribonas verksamheter bedrivits. Betydande kostnadsrationaliseringar och personalreduktioner har genomförts. Försäljningen uppgick under året till 7.762 Mkr (6.292) inklusive PC LAN. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till -49 Mkr (38), i vilket ingår kundförluster om mer än 50 Mkr. Scribona Brand Alliance Affärsområdet Brand Alliance har även under fjärde kvartalet minskat sin försäljning. Främst är denna minskning relaterad till bärbara datorer inom divisionen Toshiba Digital Media. Toshiba, som påverkats av den nedåtgående marknaden för bärbara datorer, lanserade under kvartalet en helt ny generation bärbara datorer, men detta hann inte påverka försäljningen i kvartalet. Även dokumenthanteringsmarknaden fortsatte att vara svag, vilket i första hand påverkade divisionen Toshiba Document Solutions negativt. För kvartalet blev försäljningen 642 Mkr (863) och rörelseresultatet uppgick till 3 Mkr (35) . Även helåret präglades starkt av vikande marknad och försvagade marknadsandelar för Toshibas bärbara datorer. Försäljningen under hela året uppgick till 2.353 Mkr (2.966) och rörelseresultatet till -3 Mkr (110). Personal Antalet anställda uppgick per den 31 december till 1.539 personer (1.337). Antal anställda i Scribona och PC LAN sammantaget 31 december 2000 uppgick till 1.649 personer. Redovisningsprinciper Under 2001 har anpassning skett till Redovisningsrådets rekommendation nr 9 Inkomstskatter, vilket inneburit att uppskjutna skattefordringar hänförliga till vissa underskottsavdrag redovisats. Effekten framgår av specifikation över förändringar i eget kapital. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen. Denna bokslutskommuniké har upprättats i överensstämmelse med Redovisnings-rådets rekommendation nr 20 Delårsrapportering. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår till aktieägarna. Utdelningspolicyn bibehålles, innebärande att över tiden cirka en tredjedel av resultatet efter skatt skall utdelas. Årsredovisning Årsredovisningen beräknas publiceras i mitten av april och kommer att finnas tillgänglig på Scribonas hemsida samt kunna beställas från Scribona AB, Box 1374, 171 27 Solna, tel 08-734 34 00. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum den 7 maj 2002 kl 15.00 på Scribonas huvudkontor i Solna. Rapporteringstillfällen Delårsrapport för januari - mars 2002 7 maj 2002 Delårsrapport för januari - juni 2002 20 augusti 2002 Delårsrapport för januari - september 2002 5 november 2002 Scribona AB Styrelsen Fakta om Scribona AB Scribona är Nordens ledande aktör av IT-produkter och IT-lösningar där kunden erbjuds spetskunskap om produkter, branschens ledande e- handelssystem, optimerad produkttillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Scribonas verksamhet organiseras i tre affärs- områden: · Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT- infrastruktur · Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT- produkter · Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken För ytterligare information, kontakta: Lennart Svantesson, Verkställande direktör, tel 08-734 35 76 Lars Palm, vice Verkställande direktör, tel 08-734 37 10 Anders Bley, vice Verkställande direktör, tel 08-734 35 55 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/08/20020208BIT00930/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/08/20020208BIT00930/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Show as PDF