Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport januari - juni 2001

14:06 / 16 July 2001 Catella Press release

Delårsrapport januari - juni 2001 Marknaden för PC produkter bedöms var oförändrad i antal men genom kraftiga prissänkningar föll värdet med 10 till 15 % vilket negativt påverkar Scribonas försäljning och halvårsresultat. Förvärvet av PC LAN är fullständigt genomfört och integrationen följer väl plan. Betydande kostnadsreduktioner genomföres. · Försäljningen uppgick till 5.300 Mkr (4.443) inklusive PC LANs tillkommande försäljning 1.071 Mkr under andra kvartalet. Scribona stärker sina marknads-andelar inom IT-infrastrukturområdet, hävdar dem på PC-marknaden, men minskar inom affärsområdet Brand Alliance. · Beslut har hittills fattats om kostnadsreduktioner som i årstakt motsvarar 100 Mkr. · Resultatet före skatt uppgick till -84 Mkr (111). Föregående års resultat innehöll engångsintäkter på 89 Mkr.Rörelseresultatet minskade till -58 mkr (85) Föregående år inkluderade engångsintäkter på 56 Mkr. · Trots positiva effekter av genomförda rationaliseringsåtgärder och en för-väntad men oviss efterfrågeförstärkning i marknaden under andra halvåret bedöms det osäkert om Scribona och PC-Lans sammanlagda rörelsresultat (före jämförelsestörande poster) under föregående år kan uppnås. · Koncernchefens kommentarer - Genom PC LAN-förvärvet har vi nu skapat tillräcklig storlek för att realisera betydande kostnadsrationaliseringar och samtidigt uppnått en definitivt ledande position i Norden. Denna styrkeposition är en nödvändig plattform för tillväxt och lönsamhet, en styrka som inte nog kan poängteras med tanke på det svåra marknadsläge som råder. - Vi måste vara ödmjuka inför det mycket osäkra läget inom marknaden för IT-produkter. En av orsakerna till nedgången i PC-försäljningen är bland annat en avvaktande hållning hos storförbrukare inom tidigare tillväxtområden som telekomindustrin och konsultbranschen. När efterfrågan från dessa förbrukare återvänder är svårt att bedömma idag. Men på sikt är detta en bransch med underliggande tillväxt och därför kvarstår våra långsiktiga finansiella mål. PC LAN-förvärvet Integrationen mellan PC LAN och Scribona fullföljs mycket väl och enligt plan. Sedan den 15 juni opererar bolaget i en sammanslagen organisation och under det gemensamma namnet Scribona. Försvagningen i marknaden för IT-produkter understryker ytterligare vikten av förvärvet såväl ur ett strategiskt som operativt perspektiv. PC LAN konsolideras, som tidigare meddelats, från 1 april 2001. I samband med förvärvsanalysen, varvid PC LANs tillgångar och skulder analyserats och till delar omvärderats, framkommer en negativ goodwill uppgående till 50 Mkr efter det att PC LAN-koncernens totala goodwill på 114 Mkr värderats till 0. Ett intensivt arbete med att planlägga kostnadsreduktioner och realisera synergi-effekter pågår. Kostnadsbesparingarna genomförs i tre steg. Det första är den redan offentliggjorda volymanpassning som genomfördes i respektive organisation och beräknas medföra en årlig besparing på cirka 25 Mkr. Steg två är att genomföra strukturrationaliseringar som en konsekvens av inte-grationen. Effekterna av detta steg överträffar tidigare bedömningar och innebär bland annat att verksamheten i princip koncentreras i ett kontor och till ett logistik-centrum per nordiskt land. I Danmark pågår dock fortfarandeen utredning om den optimala logistikstrukturen. Kostnadsreduktionen genom denna koncentration med påföljande personalreduktion beräknas efter genomförandet ge en årlig besparing på ca 50 Mkr. Det tredje steget innebär en ytterligare trimning av den nya organisationen. De första åtgärderna är att tre av Scribonas divisioner utnyttjar genomsam intern infrastruktur, e-handelsplats och IT- plattform. Dessutom samlas det finska dotterbolaget Connectus logistik och kontor i samma lokaler som Scribonas övriga verksamhet i Finland. Dessa åtgärder beräknas medföra årliga besparingar på ca 20 Mkr och kommer under hösten att följas av ytterligare beslut. Kostnaderna för integrationen av PC LAN beräknas uppgå till ca 50 Mkr och kommer löpande avräknas mot kvarvarande negativ goodwill och således inte belasta rörelseresultatet. Per den 30 juni 2001 redovisas kvarvarande negativ goodwill som en avsättning med 31 Mkr efter det att integrationskostnader under andra kvartalet redovisats med 19 Mkr. Marknaden Marknadsutvecklingen för Scribonas huvudmarknadsområden har under andra kvartalet varit en besvikelse. Den positiva trenden i slutet av första kvartalet bröts radikalt i april på ett sätt som överraskade branschen. PC marknaden har totalt sett inte ökat jämfört med kvartal 2 föregående år. Anmärkningsvärt är att nu även marknadssegmentet bärbara PC minskar. En hårdnande priskonkurrens inom PC-marknaden har dessutom medfört att genomsnittspriset på en PC minskat 10-15% under första halvåret. Signaler från några av de ledande tillverkarna i slutet på kvartalet kan dock tolkas som att denna trend kan komma att brytas eller mildras. Marknaden för dokumenthanteringsprodukter låg såväl under första som andra kvartalet ca 10% under föregående år. Försäljning och resultat Koncernens försäljning uppgick till 5.300 Mkr (4.443). I denna ingår det tidigare PC LANs försäljning under andra kvartalet med 1.071 Mkr. Försäljningen har minskat med 13% för jämförbara enheter och till oförändrade valutakurser. Den största negativa förändringen svarar affärsområdet Brand Alliance för, minus 17%. Här är det främst en svacka inom försäljningen av bärbara datorer som gör att divisionen Toshiba Digital Media minskar försäljningen gentemot ett starkt andra kvartal 2000. Affärsområdet Solutions ökar däremot för jämförbara enheter sin försäljning med 12% exklusive tillkommande försäljning från PC LAN. Rörelseresultatet uppgick till -58 Mkr (85). Affärsområdena Distribution och Brand Alliance visar sämre resultat än föregående år medan Solutions förbättrar resultatet. Under föregående år redovisades en jämförelsestörande intäkt från återbäring av pensionsmedel från Alecta (f.d. SPP) om 56 Mkr. Finansnettot uppgick till -26 Mkr (26). I detta belopp ingår en nedskrivning av fordringar i det delägda webutvecklingsbolaget Proventum på 17 Mkr. I föregående års resultat ingick en reavinst av aktieförsäljning på 33 Mkr. Resultatet före skatt uppgick till -84 Mkr (111), där i föregående års resultat ovan nämnda återbetalning från Alecta och reavinst ingår. Utvecklingen per affärsområde Scribona Solutions Scribona har tagit marknadsandelar på en relativt svag marknad för IT- infrastruktur-produkter. Speciellt i segmentet för tyngre servrar har Scribona under första halvåret vuxit kraftigt. En målinriktad satsning på nya marknads- och kundkoncept, som bygger på våra erfarenheter från samarbetet med Intentia, är den viktigaste fram-gångsfaktorn för Scribona Solutions. Vi tar i ökande grad ett större ansvar för försäljningen av komplexa IT-produkter på våra partners uppdrag. Därigenom får marknaden tillgång till produkter och kompetens på ett effektivt sätt som genererar ökad försäljning och bättre resultat för såväl Scribona som våra partners. Försäljningen för jämförbara enheter (exkl. PC LAN) steg med 12% till 514 Mkr. Inklusive PC LAN uppgick försäljningen till1.081 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 14 Mkr (-8) för jämförbara enheter och totalt till 16 Mkr. Scribona Distribution Marknaden för PC produkter försvagades betydligt under andra kvartalet. Preliminär statistik visar att den nordiska marknaden i antal sålda PC inte steg under kvartalet och att genomsnittspriserna sjönk med 10 -15%. Även bärbara PC visar en väsentlig avmattning i försäljningen och minskar för första gången på flera år. En av orsakerna till nedgången i PC-försäljningen är sannolikt en avvaktande hållning hos storförbrukare inom tidigare tillväxtområden som telekomindustrin och konsultbranschen. Marknadsutvecklingen och Scribonas försäljning varierar mellan de nordiska länderna. Marknaden är svagast i Sverige följt av Norge. Scribona bibehåller i stort sina marknadsandelar i Sverige och Finland medan andelarna ökar något i Danmark och Norge. Försäljningen för jämförbara enheter (exkl. PC LAN) minskade med 2% till 2.885 Mkr. Inklusive PC LAN uppgick försäljningen till 3.389 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -36 Mkr (-5) för jämförbara enheter och totalt till -51 Mkr. Rörelseresultatet belastas av ytterligare kundförluster under kvartal två uppgående till 22 Mkr. Scribona Brand Alliance Affärsområdet Brand Alliance som hade ett mycket starkt år 2000 har under första halvåret drabbats av en tydlig försäljningsminskning. Främst är denna relaterad till bärbara datorer inom divisionen Toshiba Digital Media. Orsaken är dels den allmäna avmattnigen i efterfrågan på bärbara datorer samt att delar av Toshibas sortiment befinner sig i slutet av en produktcykel. Även marknaden för dokumenthanteringprodukter har varit svag och visar en nedgång med cirka 10% i antal, men är oförändrad i kronor räknat på grund av en rikare produktmix. På denna marknad bibehåller eller stärker Toshiba Document Solution och Carl Lamm sina marknadsandelar. Försäljningen under första halvåret uppgick till 1.193 Mkr (1.431). Rörelseresultat blev 1 Mkr (56). Kassaflöde och finansiell ställning Scribona-koncernens kassaflöde för årets första halvår uppgick till -377 Mkr (-338). Det negativa kassaflödet beror främst på en betydande minskning av leverantörskulderna. Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 30 Mkr (54). Finansiellt nettokapital var -625 Mkr (-444) vid utgången av andra kvartalet. Under maj månad har utbetalts till aktieägarna kontant 0,50 kronor per aktie (1,50), eller totalt 26 Mkr (51). Nyckeltal För årets första halvår blev resultat per aktie -1,52 kr (2,22). Resultat per aktie för den senaste 12-månadersperioden, exklusive jämförelsestörande poster, blev -0,55 kr (2,32 för helåret 2000). Det egna kapitalet per aktie var vid periodens utgång 19,86 kr (22,23). Soliditeten var per sista juni 27,7% (27,7%). Personal Antalet anställda uppgick per den 30 juni till 1.653 personer (1.382). Utsikter för resten av året Trots positiva effekter av genomförda rationaliseringsåtgärder och en förväntad men oviss efterfrågeförstärkning i marknaden under andra halvåret bedöms det osäkert om Scribona och PC-Lans sammanlagda rörelsresultat (före jämförelsestörande poster) under föregående år kan uppnås. Redovisningsprinciper Under perioden har anpassning skett till Redovisningsrådets rekommendation nr 9 Inkomstskatter, vilket inneburit att uppskjutna skattefordringar hänförliga till vissa underskottsavdrag redovisats. Effekten framgår av specifikation över förändringar i eget kapital. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen. Redovisningsrådets rekommendation om delårsrapportering Denna delårsrapport har upprättats i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation nr 20 Delårsrapportering. Rapporteringstillfällen Delårsrapport för januari - september 2001 24 oktober 2001 Bokslutskommuniké för januari - december 2001 8 februari 2002 Denna rapport är inte granskad av bolagets revisorer. Scribona AB Styrelsen Fakta om Scribona AB Scribona är Nordens ledande aktör av IT-produkter och IT-lösningar där kunden erbjuds spetskunskap om produkter, branschens ledande e- handelssystem, optimerad produkttillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Scribonas verksamhet organiseras i tre affärs- områden: · Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT- infrastruktur · Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT- produkter · Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken För ytterligare information, kontakta: Lennart Svantesson, Verkställande direktör, tel 08-734 35 76 Lars Palm, vice Verkställande direktör, tel 08-734 35 76 Anders Bley, vice Verkställande direktör, tel 08-734 35 76 Roald Sannæs, vice Verkställande direktör, tel 08-734 35 76 www.scribona.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/07/16/20010716BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/07/16/20010716BIT00300/bit0002.pdf

Show as PDF