Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona genomför integrationen med PC Lan

10:38 / 29 May 2001 Catella Press release

Scribona genomför integrationen med PC Lan Som en följd av samgåendet mellan Scribona och PC Lan utvecklar Scribona organisationen. Det sammanslagna bolagets namn blir Scribona med fort-satt notering på Stockholmsbörsen samt sedan den 9 maj 2001 också på Oslobörsen. Lennart Svantesson kvarstår som VD och koncernchef och Roald Sannaes, tidigare VD PC Lan, utses till vice VD och ansvarig för affärsområdet Scribona Solutions. "Beslutet att driva det sammanslagna bolaget under namnet Scribona baseras på att vi vill kunna bygga vidare på det starka varumärke som Scribona är inom IT- branschen", säger Lennart Svantesson, koncernchef i Scribona. Scribonas nya organisation innebär att all likartad verksamhet samordnas på nordisk bas inom de tre affärsområdena, Solutions, Distribution och Brand Alliance. Samtliga affärsområden får en pan-nordisk organistionsstruktur. En ny organisation för koncerngemensamt affärsstöd bildas under namnet Scribona Group Customer Services. Samtidigt inrättas en ny stabsfunktion - Kvalitet och Säkerhet. Detta som ett led i Scribonas ökade fokus på kvalitetssäkring i processer och kundhantering samt säkerhetsfrågor relaterade till informations- och fysiska processer. "Vi utnyttjar nu omgående de möjligheter till synergivinster som samgåendet medför, för att öka försäljningsvolymen och vinstmarginalerna och därigenom öka vår lönsamhet. Genom att bolagens produkt och kundstruktur kompletterar varan-dra kan vi öka försäljningen. Dessutom innebär sammanslagningen att vi kan sänka kostnadsnivån genom att slå samman verksamheter där det är rationellt och möjligt ur ett kundperspektiv. Till exempel samordnar vi PC Lans lagerverksamhet i Oslo med Scribonas lager, vilket skapar den norska marknadens största logistik- center. Ett annat exempel är det nybildade Scribona Group Customer Services där vi samordnar koncerngemensamma funktioner för att höja effektivitet och kompe-tens och därigenom bygga ett starkare Scribona", säger Lennart Svantesson. Affärsområdena Scribona Distribution och Scribona Solutions anpassas samtidigt till Scribonas nya kund- och leverantörsorienterade nordiska struktur. Scribona Brand Alliance berörs positivt av sammanslagningen i form av ökad effektivitet som skapas genom utnyttjande av koncerngemensamma funktioner i det nya affärsstödjande området Scribona Group Customer Services. Scribonas nya koncernledning utgörs av Lennart Svantesson VD och koncern- chef, Roald Sannaes, vVD och divisionschef Scribona Solutions, Anders Bley vVD och ansvarig för koncernens affärsutveckling och information, Lars Palm vVD och divisionschef Toshiba Document Solutions, Tom Ekevall Larsen, ny divi-sionschef Scribona Distribution, Bo Hallén, CFO, Magnus Johansson, ansvarig för det nya Scribona Group Customer Services samt Jan-Peter Valheim, ansvarig för integrationsprojekt. Den nya organisationen träder i kraft från och med den 15 juni 2001. Fakta om Scribona AB Scribona är Nordens ledande aktör av IT-produkter och IT-lösningar där kunden erbjuds spetskunskap om produkter, branschens ledande e- handelssystem, optimerad produkttillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Scribonas verksamhet organiseras i tre affärs- områden: · Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT-infrastruktur · Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT-produkter · Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken · För ytterligare information, kontakta: Lennart Svantesson, VD i Scribona, tel 08-734 35 76 Anders Bley, vVD i Scribona, tel 08-734 35 55 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/29/20010529BIT00230/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/29/20010529BIT00230/bit0002.pdf

Show as PDF