Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport januari # mars 2001

15:04 / 24 April 2001 Catella Press release

Delårsrapport januari - mars 2001 ·Försäljningen ökade med 7% till 2.353 Mkr (2.203). ·Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) ökade med 50% till21 Mkr (14). ·Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 10 Mkr (7). ·Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats med nära 100 Mkr. ·Samtliga villkor för förvärvet av PC LAN ASA har uppfyllts och integrationsarbetet har inletts. Scribona kommer att konsolidera PC LAN från och med 1 april 2001. · MARKNADEN Efterfrågan på Scribonas huvudmarknader har under årets första kvartal varit relativt svag med undantag för data-infrastrukturprodukter. PC- marknaden uppvisade en efterfrågan på samma nivå som föregående år, vilket är lägre än den förväntade tillväxten på 4-5%. Inom PC-marknaden kan noteras att även det bärbara segmentet har haft en lägre tillväxt (13% mot förväntat ca 20%) än väntat. Marknadsefterfrågan på dokumenthanteringsprodukter bedöms ha varit cirka 10% lägre än under motsvarande period föregående år. Marknaden för IT-infrastrukturprodukter visade under ett svagt fjolår en uppgång i slutet av fjärde kvartalet. Denna förbättring har stabiliserats under årets första kvartal och efterfrågetillväxten bedöms ha varit cirka 10%. Marknaden för NT-servrar ökade med ca 20%. UTVECKLINGEN UNDER JANUARI-MARS 2001 Försäljning och resultat Koncernens försäljning uppgick till 2.353 Mkr (2.203), en ökning med 7%. Försäljningsökningen är lägre än för helåret 2000 vilket första hand förklaras av att PC-marknaden inte ökade och att dokumenthanteringsmarknaden minskade. För jämförbara enheter, och korrigerat för valutaförändringar, var försäljningen lika med föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 21 Mkr (14), en ökning med 50%. Resultatet påverkas negativt av en avsättning på 14 Mkr för en sannolik större enskild kundförlust inom affärsområdet Distribution i Danmark. Rörelseresultatet inklusive goodwillavskrivningar uppgick till 10 Mkr (7). Förbättringen mot föregående år beror på att såväl Distribution som Solutions ökar resultatet väsentligt jämfört med förra årets svaga inledning. Finansnettot uppgick till -5 Mkr (31). Föregående år ingick en reavinst på aktier på 33 Mkr i finansnettot. Resultat före skatt uppgick till 5 Mkr (38). Kassaflöde och finansiell ställning Scribonakoncernens kassaflöde för årets första kvartal år 2001 uppgick till 8 Mkr (-40). Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 17 Mkr (4). Finansiellt nettokapital var -240 Mkr (-146) vid utgången av kvartalet. Personal Antalet anställda uppgick per 31 mars till 1.352 personer (1.369). Nyckeltal För årets första kvartal blev vinsten per aktie 0,09 kr (0,73). Vinsten per aktie för den senaste 12-månadersperioden, exklusive jämförelsestörande poster, blev 1,67 kr (2,32 för helåret 2000). Det egna kapitalet per aktie var vid periodens utgång 24,33 kr (22,23). För den senaste 12-månadersperioden uppgick räntabiliteten på eget kapital till 13,4% (16,5% för helåret 2000) och exklusive jämförelsestörande poster till 7,2% (10,2% för helåret 2000). Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick under den senaste 12- månadersperioden till 15,6% (15,9% för helåret 2000) och exklusive jämförelsestörande poster till 9,5% (9,6% för helåret 2000). Soliditeten var per sista mars 28,3% (28,5%). UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE Scribona Solutions Investeringarna i IT-infrastruktur har efter den utdragna negativa millennieeffekten återigen tagit fart. Aktivitetsnivån såväl inom marknadsområdet affärssystem som hos de traditionella IT-konsulterna har ökat med stigande hårdvaruförsäljning som följd. Denna utveckling tillsammans med de positiva effekterna av det omfattande åtgärdsprogram och den omorganisation som genomfördes under förra året har stärkt såväl försäljning som resultat. Affärsområdets försäljning under kvartalet uppgick till 291 Mkr (224), en ökning med 30%. Försäljningsökningen inom samarbetet med Intentia är den dominerande orsaken till att affärsområdets tillväxt överträffar de 10% totalmarknaden bedöms ha stigit. Rörelseresultatet uppgick till 10 Mkr (-4). Samtliga nordiska marknader bidrar till resultatförbättringen som har sin grund i ökad försäljning samt det omfattande resultatförbättringsprogrammet. Scribona Distribution Marknadsutvecklingen för PC-produkter motsvarade inte förväntningarna om en ökning utan stannade på ungefär samma relativt låga nivå som föregående år. Scribona Distribution ökade däremot försäljningen och fortsätter därigenom att stärka sina marknadsandelar. Samtliga nordiska marknader utom Norge bidrog till tillväxten. Försäljningen uppgick under kvartalet till 1.629 Mkr (1.456), en ökning med 12%. Rörelseresultatet uppgick till 0 Mkr (-7) efter reservation med 14 Mkr för ovan nämnda kundförlust. Förutom den danska verksamheten visar samtliga marknader positiva resultat. Sammantaget har Scribona Distribution inlett året starkt med hänsyn taget till att första kvartalet normalt är svagt. Scribona Brand Alliance Affärsområdet Brand Alliance har inlett året svagare än väntat. Affärsområdets försäljning uppgick till 633 Mkr (727), vilket är en minskning med 13%. Divisionerna Toshiba Digital Media och Carl Lamm minskar sin försäljning medan Toshiba Document Solutions ökar något. Försäljningsminskningen av bärbara Toshiba datorer bedöms vara tillfällig och återhämtades något redan i slutet av kvartalet. Carl Lamm och Toshiba Document Solutions påverkades negativt av att marknaden för dokumenthanteringsprodukter minskade med 10% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 12 Mkr (29). Minskningen förklaras av lägre volym samt av att första kvartalet under föregående år var relativt starkt. Affärsområdet visade under slutet av kvartalet en återhämtning såväl avseende försäljning som resultat. FÖRVÄRVET AV PC LAN ASA Samtliga villkor för fullföljande av förvärvet av PC LAN är nu uppfyllda. Ägare till 95,4% av PC LANs aktier har accepterat budet. Som en konsekvens av detta har Scribonas styrelse i enlighet med bolagsstämmans bemyndigande den 28 februari 2001 fattat beslut om att genomföra nyemission av Scribona-aktier av serie B mot betalning genom överlåtese av aktier i PC LAN ASA. Samtidigt har styrelsen beslutat genomföra det villkorade budet mot kontant ersätt-ning samt att tvångsinlösa de utestående 4,6% av aktierna i PC LAN. Sammanslagningen av Scribona AB och PC LAN ASA har integrationsarbetet inletts med hög prioritet. Det gemensamma namnet kommer att vara Scribona AB och bolaget kommer att ha sitt säte i Solna. Aktien beräknas bli sekundärnoterad på Oslo Börs i början av maj. REDOVISNINGSPRINCIPER Under perioden har anpassning skett till Redovisningsrådets rekommendation nr 9 Inkomstskatter, vilket inneburit att uppskjutna skattefordringar hänförliga till vissa underskottsavdrag redovisats. Effekten framgår av specifikation över förändringar i eget kapital. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen. Redovisningsrådets rekommendation om delårsrapportering Denna delårsrapport har upprättats i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation nr 20 Delårsrapportering. RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN Delårsrapport för januari-juni 2001 16 juli 2001 Delårsrapport för januari-september 2001 24 oktober 2001 Denna rapport är inte granskad av bolagets revisorer. Scribona AB Styrelsen Fakta om Scribona AB Scribona är en ledande aktör i Norden av IT-produkter och IT-lösningar. Scribona arbetar i nära samarbete med leverantörer, återförsäljare och slutkunder avseende IT-produkter och IT-lösningar. Företaget besitter en stark marknadsposition genom sin breda kunskap om kundernas behov samtidigt som bolaget, via bland annat samarbeten med marknadens bästa leverantörer, har unik kompetens om de tillgängliga IT-lösningar och IT- kommunikationsprodukter som finns på marknaden. Scribona har branschens ledande e-handelsbaserade infrastruktur. Scribona är verksamt i samtliga nordiska länder; Sverige, Norge, Finland och Danmark. Verksamheten är störst i Sverige. Scribona arbetar integrerat, men i tre olika affärsområden: § Scribona Solutions löser infrastrukturen med avancerade IT- produkter som servrar, nätverk och middleware - och kombinationer av dessa. Solutions arbetar mot både tillverkare, återförsäljare och IT- konsulter. § Scribona Distribution är distributör av persondatorprodukter. En länk mellan återförsäljare och alla de stora tillverkarna, både vad gäller logistik och kunskap. § Scribona Brand Alliance marknadsför bland annat två starka varumärken direkt mot slutkund. Carl Lamm och Toshiba, som båda säljer utrustning för dokumenthantering, t ex kopiatorer, skrivare och scanners. Här finns också den del av Toshiba som är specialister på mobila produkter, t ex bärbara datorer och mobila lösningar. Scribona strävar efter att tillhandahålla IT-produkter och IT-lösningar i världsklass. För ytterligare information, kontakta: Lennart Svantesson, Verkställande direktör, tel 08-734 35 76 Lars Palm, vice Verkställande direktör, tel 08-734 37 10 Anders Bley, vice Verkställande direktör, tel 08-734 35 55 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/24/20010424BIT01160/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/04/24/20010424BIT01160/bit0001.pdf Hela rapporten

Show as PDF