Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Offentliggörande av prospekt med anledning av Scribona ABs offentliga erbjudandet till aktieägarna i PC LAN ASA

11:42 / 5 March 2001 Catella Press release

Offentliggörande av prospekt med anledning av Scribona ABs offentliga erbjudandet till aktieägarna i PC LAN ASA Prospektet som upprättats med anledning av Scribona AB (publ) (Scribona) offentliga erbjudande till aktieägarna i PC LAN ASA (PC LAN) har registrerats av Oslo Börs och av OM Stockholmsbörsen och kan kostnadsfritt beställas per telefon +47 22 00 50 00 eller via Scribonas hemsida www.scribona.se. Prospektet jämte anmälningssedel kommer att sändas till alla direktregistrerade aktieägare i PC LAN, förutom de aktieägare som är bosatta i Australien, Irland, Kanada, Kina, Singapore, Storbritannien, Syd- Afrika eller USA. Ägare vars aktier är förvaltarregistrerade kommer att erhålla information från förvaltaren. Erbjudandet i korthet: · Aktieägarna i PC LAN erbjuds 0,2442 nyemitterade aktier av serie B i Scribona för varje aktie i PC LAN. · Scribona kommer, efter beslut att fullfölja erbjudandet, att ansöka om notering av bolagets aktier av serie B på Oslo Börs. I presentationen av erbjudandet den 5 februari angavs fem förbehåll för erbjudandet. Scribona har i enlighet med avsiktsförklaringen den 5 februari frånfallit de förbehåll som därefter uppfyllts och accepterats. Följande förbehåll gäller för erbjudandet: (i) att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Scribona blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i PC LAN; (ii) att erforderliga myndighetstillstånd, bland annat från konkurrensmyndigheterna och det norska handels- och näringsdepartementet, för att förvärva aktierna i PC LAN erhålls, på villkor som är acceptabla för Scribona; och (iii) att PC LAN inte vidtar sådana åtgärder beträffande aktiekapitalet som försvårar erbjudandets genomförande eller vidtar andra åtgärder än sådana som följer av bolagets normala verksamhet. Scribona förbehåller sig rätten att fullfölja erbjudandet även om villkoren (enligt ovan) inte uppfylls. I tillägg till förhandsaccepterna från PC LANs största ägare, Merkantildata ASA och KS Norsk Vekst 1, har sedan presentationen av budet även Hafslund Invest AS och Atle AB beslutat sig för att acceptera erbjudandet på angivna villkor. Tillsammans representerar dessa aktieägare 37,2 procent av kapitalet i PC LAN. Anmälningsperioden för PC LANs aktieägare pågår 6-20 mars 2001 och redovisning av vederlag skall ske senast 14 dagar efter att Scribona har beslutat att fullfölja budet. Scribona förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden samt att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag. Styrelsen för Scribona kommer att föreslå en utdelning om 0,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 2000. Denna utdelning kommer att utgå även för de aktier som nyemitteras i utbyte mot aktier i PC LAN. Stockholm, 5 mars 2001 Oslo, 5 mars 2001 Scribona AB PC LAN ASA Styrelsen Styrelsen Fakta om Scribona AB Scribona är Nordens ledande aktör av IT-produkter och IT-lösningar där kunden erbjuds spetskunskap om produkter, branschens ledande e- handelssystem, optimerad produkttillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Scribonas verksamhet organiseras i tre affärsområden: · Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT-infrastruktur · Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT-produkter · Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken · För ytterligare information vänligen kontakta: Lennart Svantesson Roald Sannæs VD, Scribona VD, PC LAN +46 (0)8 734 35 76 +47 92 04 01 97 +47 23 24 85 10 Anders Bley vVD, Scribona +46 708 80 45 20 +46 8 734 35 55 Meddelande Detta pressmeddelande får inte offentliggöras eller distribueras i Australien, Irland, Kanada, Kina, Singapore, Storbritanien, Syd-Afrika eller USA. Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av norsk eller svensk rätt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/05/20010305BIT00320/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/05/20010305BIT00320/bit0002.pdf

Show as PDF