Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Bokslutskommuniké för 2000

13:38 / 9 February 2001 Catella Press release

Bokslutskommuniké för 2000 Scribona ökade sin försäljning mot slutet av året, dels som en följd av stark tillväxt för bärbara PC men även på grund av att bolaget ytterligare ökat sina marknadsandelar. @ Försäljningen ökade med 15% till 9.479 Mkr (8.278). @ Rörelseresultatet förbättrades successivt under året efter en svag inledning och före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster ökade resultatet med 22% till 144 Mkr (118). @ Marknadsandelarna ökade för affärsområdena Distribution och Solutions. @ Rörelseresultatet förbättrades efter en svag inledning av året. Resultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster ökade med 22% till 144 Mkr (118). @ Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 105 Mkr (100). @ Vinst per aktie blev 3,71 kr (1,16). @ Styrelsen föreslår en utdelning med 0,50 kr per aktie (1,50). @ Efter verksamhetsårets utgång har Scribona informerat om avsikten att gå samman med PC Lan ASA. Samgåendet som skapar nordens största leverantör av IT-produkter och IT-lösningar. VD-KOMMENTAR Scribona uppvisar en stark försäljningstillväxt under sista halvåret. Detta som en följd av att Scribona har kunnat öka sina marknadsandelar på en marknad som, inom huvudområdena PC, IT- infrastruktur och dokumenthantering, varit stabil eller visat viss nedgång. Marknaden för bärbara PC har haft en snabb tillväxt med en ökning på 39%, vilket gynnat i första hand division Toshiba Digital Media inom affärsområdet Brand Alliance, men också affärsområde Distribution. Förvärven av IT-hårdvaruförsälj-ningen från såväl Alfaskop som Intentia har också bidragit positivt till årets försäljningsökning. En markant ökning av orderingången på IT infrastrukturområdet under fjärde kvartalet bidrog till en mycket stark avslutning av året för affärsområdet Solutions. Försäljningsökningen tillsammans med ett omfattande åtgärdsprogram innebar att Solutions kunde vända förlusten efter de tre första kvartalen till vinst för helåret. Affärsområdet Distribution fick inte någon draghjälp i form av ökande totalmarknad för PC-produkter vare sig under helåret eller sista kvartalet, men har genom ökade marknadsandelar uppnått en betydande försäljningstillväxt på totalt 18%. Rörelseresultatet för affärsområdet förbättrades för helåret med över 30 Mkr. Affärsområdet Brand Alliance som omfattar Toshiba Digital Media, Toshiba Document Solution samt Carl Lamm förbättrade rörelseresultatet med 20%. Division Toshiba Digital Media gynnades av den snabba tillväxten i marknaden för bärbara PC och förbättrade såväl försäljning som rörelseresultat betydligt. Under andra halvåret har betydande resurser investerats i att vidareutveckla Scribona-koncernens strategi, affär och organisation. Såväl strategi som organisation har utvecklats för att i allt högre grad erbjuda marknaden ett integrerat erbjudande baserat på hela Scribonas produkt- och tjänsteportfölj. Ett annat mycket viktigt steg i koncernens utveckling är det annonserade samgåendet med PC Lan ASA. Bolagen har en likartad struktur och strategi, men i mycket hög grad kompletterande kunder och produkter, vilket är en idealisk plattform för accelererad tillväxt och förstärkt lönsamhet. UTVECKLINGEN UNDER 2000 Försäljning och resultat För året 2000 uppgick Scribonas försäljning till 9.479 Mkr (8.278), vilket innebär en ökning med 15% mot föregående år. För jämförbara enheter, och korrigerat för valutakursförändringar, var ökningen 13%. Under årets sista kvartal har försäljningen ökat med 20% till 2.983 Mkr. För jämförbara enheter är ökningen 17%, vilket tydligt förstärker bilden att Scribona påtagligt ökat marknadsandelarna. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till 144 Mkr (118), en ökning med 22%. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster men inklusive goodwillavskrivningar uppgick till 105 Mkr (100). Förbättringen mot föregående år är främst hänförbar till affärsområdet Scribona Distribution och förklaras i första hand i ökade marknadsandelar och av en betydande resultat-förbättring i Finland. Årets resultat har belastats med kostnader av engångskaraktär hänförliga till organisationsförändringar och offensiva satsningar i koncerngemensamma projekt. Kostnader av denna karaktär uppgår till ca 18 Mkr. Rörelseresultatet, efter jämförelsestörande poster, 174 Mkr (64), inkluderar det diskonterade värdet av Scribonas återbäring av pensionsmedel från SPP med 62 Mkr. Som jämförelsestörande poster redovisas även intäkter från tidigare moms-tvister på sammanlagt 7 Mkr. Resultat efter finansnetto uppgick till 180 Mkr (76). Under finansnettot redovisas en reavinst på 33 Mkr från försäljningen av aktierna i de norska företagen Super Office och Office Systems samt nedskrivning med 13 Mkr av det finansiella engagemanget i Proventum A/S vilket Scribona beslutat avyttra. Kassaflöde och finansiell ställning Scribonakoncernens kassaflöde för 2000, före utdelning, uppgick till -137 Mkr (-112). Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 106 Mkr (102) som till huvuddelen förklaras av förvärv av verksamheter. Finansiellt nettokapital var -248 Mkr (-111) vid utgången av år 2000. Personal Antalet anställda uppgick per den 31 december till 1.369 personer (1.386). Nyckeltal Vinst per aktie uppgick till 3,71 kr (1,16). Eget kapital per aktie motsvarar 23,31 kr (21,04). Avkastning på eget kapital var 16,7% (5,3%) och på sysselsatt kapital 16,2% (6,5%). Exklusive jämförelsestörande poster uppgick vinsten per aktie till 2,26 kr (2,13). Avkastningen på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster var 10,2% (9,7%) och på sysselsatt kapital 9,8% (10,2%). Soliditeten uppgick 31 december till 22,0% (25,7%). UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE Scribona Solutions Den fortsatt låga investeringsnivån avseende IT-infrastrukturutrustning har starkt präglat utvecklingen under hela året med undantag av det fjärde kvartalet. Under slutet av året ökade efterfrågan kraftigt på de produkter som Scribona Solutions marknadsför. Försäljningen inom affärsområdet uppgick under året till 1.320 Mkr (1.148), en ökning med 15%. För jämförbara enheter är ökningen för helåret 3%. För årets sista kvartal blev dock försäljningsökningen 15% för jämförbara enheter. Årets starka avslutning kompenserade delvis tidigare månaders lägre aktivitet. Den under slutet av 1999 förvärvade verksamheten från Intentia avseende hårdvaruförsäljning har också efter en svag inledning haft en god avslutning fjärde kvartalet. En kraftig uppgång i orderstocken stärker vår uppfattning att marknaden för detta produktsortiment är i god tillväxt. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 14 Mkr (25). För fjärde kvartalet redovisas ett rörelseresultat på 23 Mkr (7). Resultatutvecklingen i de finska och norska rörelserna har varit otillfredsställande. Ett omfattande åtgärdsprogram är initierat i dessa enheter. Åtgärdsprogrammet förväntas ge full effekt först under 2001. Bland beslutade åtgärder kan nämnas att integrera den under 1998 förvärvade verksam-heten inom Routers i Norge med Scribonas övriga verksamheter i Norge. Liknande åtgärder vidtages också i Finland. Scribona Distribution Marknadsutvecklingen för PC-produkter blev under 2000 betydligt svagare än vad som förväntades i branschen. Samtliga marknader där Scribona befinner sig minskade. PC-volymerna under året gick ned med 2% och under sista kvartalet med 7%. Scribona Distribution fortsätter dock att öka försäljningen och har därmed tagit betydande marknadsandelar. Affärsområdets försäljning uppgick till 6.046 Mkr (5.308), en ökning med 14%. För jämförbara enheter var ökningen 11%. Under fjärde kvartalet ökade försäljningen för jämförbara enheter med 16%. Verksamheten i samtliga nordiska länder uppvisar en ökad försäljning. Bruttovinstmarginalerna är svagt ökande. Rörelseresultatet uppgick till 32 Mkr (0). Rörelseresultatet under fjärde kvartalet uppgick till 29 Mkr (15). Den största resultatförbättringen redovisar den finska verksamheten. Den danska rörelsen redovisar en betydande förlust, men förväntas, efter vidtaget åtgärdsprogram, kunna redovisa positivt resultat under 2001. Scribona Brand Alliance Försäljningen inom detta affärsområde har haft en fortsatt mycket stark utveckling. Det gäller särskilt försäljningen av Toshibas bärbara datorer inom divisionen Toshiba Digital Media. Marknaden för bärbara datorer i Norden utvecklas för närvarande mycket positivt, +39% i antal från 1999 till 2000. Toshibas konkurrenskraftiga sortiment bidrar till en mycket god försäljning. Även försäljningen inom de båda divisionerna inom dokumenthantering, Toshiba Document Solutions och Carl Lamm, har utvecklats väl. Båda enheterna är inne i en omställningsprocess till försäljning av digitala produkter med ökad fokus mot lösning och funktion än traditionell maskinförsäljning. Denna omställning har medfört kostnader av engångskaraktär. Affärsområdets försäljning uppgick under året till 2.966 Mkr (2.467), en ökning med 20%. Kvartalets försäljningsökning uppgick till 13%. Rörelseresultatet ökade till 110 Mkr (92) för helåret 2000. Under det fjärde kvartalet var resultatet 34 Mkr (51). Offentligt erbjudande till aktieägarna i PC Lan ASA Efter verksamhetsårets utgång har Scribona den 5 februari 2001 lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i PC Lan ASA avseende förvärv av samtliga utestående aktier i PC Lan. Erbjudandet innebär i korthet, att för varje aktie i PC Lan ASA erbjuds 0,2442 nyemitterade aktier av serie B i Scribona AB. Ägarna i PC Lan kommer efter genomförande av erbjudandet, givet full anslutning, att äga 34% av kapitalet och 27% av rösterna i det sammanslagna bolaget. PC Lans största ägare, Merkantildata och Norsk Vekst, har beslutat att acceptera erbjudandet. Styrelsen och ledningen för PC Lan har ställt sig positiv till ett samgående mellan Scribona och PC Lan, som man anser medför betydande industriella fördelar. Samgåendet mellan Scribona och PC Lan kommer att skapa Nordens största leverantör av IT-produkter och IT-lösningar. Det sammanslagna bolaget blir marknadsledande på samtliga geografiska marknader där det är representerat. Det sammanslagna bolaget förväntas kunna realisera betydande synergier, såväl avseende kostnads- som intäktssynergier. Ett prospekt till PC Lans aktieägare är under utarbetande och beräknas publiceras i början av mars. Utdelning Styrelsen och verkställande direktören har beslutat föreslå bolagsstämman en utdelning med 0,50 kronor per aktie (1,50). De aktieägare i PC Lan som accepterar Scribonas erbjudande i det frivilliga budet blir berättigade till utdelning i Scribona för verksamhetsåret 2000. Avstämningsdatum för utdelningen är den 27 april. Utdelningens storlek är, mot bakgrund till det högre antalet aktier, i nivå med bolagets långsiktiga utdelningspolicy som bland annat innebär att beakta bolagets expansionsmöjligheter. Bolagsstämmor Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum den 24 april 2001 kl 15.00 på Scribonas huvudkontor i Solna. Med anledning av det offentliga budet på PC Lan har styrelsen beslutat kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 28 februari 2001 kl 15.00 för beslut om bemyn-digande till styrelsen att besluta om nyemission riktad till PC Lans aktieägare. Rapporteringstillfällen Delårsrapport för januari - mars 2001 24 april 2001 Delårsrapport för januari - juni 2001 16 juli 2001 Delårsrapport för januari - september 2001 24 oktober 2001 Scribona AB Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00540/bit0002.pdf

Show as PDF