Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport januari - september 2001

16:34 / 24 October 2001 Catella Press release

Delårsrapport januari - september 2001 · Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 2.753 Mkr (2.053). För årets första nio månader blev försäljningen 8.053 Mkr (6.496) inklusive PC LAN, som för april - september ingår med ca 2.000 Mkr. · På en väsentligt vikande marknad stärker Scribona sina marknadsandelar på de tre huvudmarknaderna; PC, IT- infrastrukturprodukter och dokument-hantering. · Kassaflödet förbättrades avsevärt under tredje kvartalet, +228 Mkr (+25), och +126 Mkr (-313) under niomånadersperioden. · Under tredje kvartalet har som följd av Alfaskops konkurs hela den kvarvarande goodwillposten nedskrivits. Denna uppgick till 50 Mkr och uppstod vid Scribonas förvärv av hårdvarudistributionen till Alfaskops kunder. · Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till - 31 Mkr (15) under tredje kvartalet och resultatet före skatt till -96 Mkr (13). För nio-månadersperioden blev motsvarande resultat -180 Mkr (124). Föregående års niomånadersresultat inkluderar engångsintäkter på 89 Mkr. · Det svaga marknadsläget i kombination med fortsatt osäkerhet om utvecklingen, medför att koncernens helårsresultat före skatt väntas bli negativt. Koncernchefens kommentarer "Mot bakgrund av den kärva marknaden, som sätter press inte bara på oss utan också på många av våra leverantörer och kunder, inriktas nu våra åtgärder på att sänka kostnader och förbättra kassaflödet. Att vi dessutom ökar våra marknads-andelar ger oss anledning att se positivt på framtiden trots ett mycket svagt år hittills." Integrationen med PC LAN Arbetet med att integrera Scribona och PC LAN fortsätter planenligt. Detta innebär att i stort sett all verksamhet i Sverige nu är samlad i ett huvudkontor i Solna och att logistikverksamheten är samlad under ett tak i Upplands Väsby utanför Stockholm. I Norge kommer i och med oktobers utgång verksamheten att vara samlad i ett huvudkontor och med en logistikcentral i Oslo. I Danmark kommer innan årsskiftet all logistikverksamhet vara sammanförd i Århus och planering pågår för att integrera nuvarande tre större kontor i ett nytt gemensamt i Köpenhamnsområdet. Såväl kostnader för, som besparingar till följd av integrationen, beräknas ligga inom tidigare angivna storleksordningar. Besparingarna som effekt av det påbörjade besparingsprogrammet väntas nå ca 100 Mkr i årstakt och integrationskostnaderna av engångskaraktär väntas uppgå till ca 50 Mkr. Marknaden Marknadsutvecklingen försvagades markant redan under andra kvartalet och denna utveckling har fortsatt under årets tredje kvartal. Anmärkningsvärt är att nedgången för bärbara PC nu för första gången är lika stor, ca 6%, som för stationära. Även marknaderna för IT- infrastrukturprodukter och dokumenthanteringsprodukter försvagas. Dokumenthanteringsmarknaden minskar ca 15% i antal, men ca 10% i värde. Återförsäljarna påverkas negativt av volymnedgången och trots att betydande resurser investerats i ökad kreditbevakning har fortsatta kundförluster inte kunnat undvikas. Försäljning och resultat Koncernens försäljning uppgick under tredje kvartalet till 2.753 Mkr (2.053) inklusive PC LAN. Försäljningen under delårsperioden uppgick till 8.053 Mkr (6.496) där PC LAN:s försäljning de två senaste kvartalen ingår med cirka 2.000 Mkr. Försäljningen har minskat med 15% för jämförbara enheter och till oförändrade valutakurser. Även i detta kvartal svarar affärsområdet Brand Alliance för den största försäljnings-minskningen, 23%, som en följd av nedgången i försäljning av bärbara datorer inom divisionen Toshiba Digital Media. För dokumenthanteringsprodukter ligger försälj-ningen i nivå med förra årets, vilket betyder att såväl Toshiba Document Solutions som Carl Lamm stärker sina marknadsandelar. Affärsområde Solutions försäljning under kvartalet uppgick till 629 Mkr (205) och för Distribution till 1.763 Mkr (1.396). För niomånadersperioden uppgick försäljningen till 1.710 Mkr (664) för Solutions och för Distribution blev den 5.152 Mkr (4.336), i båda fallen inklusive PC LAN. För jämförbara enheter (exklusive PC LAN) ökade Solutions försäljning medan försäljningen i Distribution minskade. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för kvartalet uppgick till -31 Mkr (15). Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för årets första nio månader uppgick till -90 Mkr (44). Affärsområdena Distribution och Brand Alliance visar sämre resultat än föregående år medan Solutions förbättrar resultatet för jämförbara enheter (exklusive PC LAN). Inom Distribution har ovanligt stora kundförluster uppgående till mer än 40 Mkr belastat resultatet under delårsperioden, varav under tredje kvartalet 9 Mkr. Under tredje kvartalet har hela den kvarvarande goodwillpost som uppstod vid Scribonas Alfaskop-förvärv nedskrivits. Denna uppgick till 50 Mkr och redovisas som jämförelsestörande post. Finansnettot för delårsperioden uppgick till -41 Mkr (24). I detta belopp ingår en nedskrivning av fordringar i det delägda webutvecklingsbolaget Proventum på 17 Mkr. I föregående års resultat ingick en reavinst av aktieförsäljning på 33 Mkr. Resultatet före skatt för delårsperioden uppgick till -180 Mkr (124), där i föregående års resultat återbetalning från Alecta om 56 Mkr och ovan nämnda reavinst av aktieförsäljning ingår. Utvecklingen per affärsområde Scribona Solutions Scribona Solutions inledde kvartalet svagt och försäljningen uppgick till 629 Mkr (205), vilket är lägre än tidigare förväntat. Trots detta bedöms Solutions fortsatt ha ökat sina marknadsandelar. Tillväxten i segmentet för tyngre servrar består. Den målinriktade satsningen på nya marknads- och kundkoncept, som bygger på erfarenheterna från samarbetet med Intentia, fortsätter att vara framgångsrikt. För årets tre första kvartal blev försäljningen 1.710 Mkr (664) inklusive tillkommande försäljning från PC LAN. För jämförbara enheter (exklusive PC LAN) bedöms försäljningen ha ökat med ca 10%. Rörelseresultatet uppgick till -9 Mkr (-4)för kvartalet. För niomånadersperioden uppgick resultatet till 7 Mkr (-12). Scribona Distribution Marknaden för PC produkter fortsatte att försvagas under tredje kvartalet. Preliminär statistik visar att den nordiska marknaden i antal sålda PC minskade med 6%. Anmärkningsvärt är nu att marknaden för bärbara PC för första gången minskade i samma takt som den för stationära PC. På denna marknad vinner Scribona Distribution andelar i Norden. PC LAN- samgåendet förstärker marknadspositionen via nya gemensamma kunder och ett bredare och mer komplett produktutbud. Stor vikt läggs nu på ökade sälj- och marknadsinsatser. Alfaskopkonkursen medförde en kundförlust på 4 Mkr samt ovan nämnd goodwill-nedskrivning. Försäljningen till Alfaskop minskade kraftigt under tredje kvartalet och uppgick under årets tre första kvartal till drygt 200 Mkr. Av denna beräknas mer-parten kunna behållas eller återtas via avtal med nya och existerande återförsäljare. Försäljningen under kvartalet var 1.763 Mkr (1.396). För årets nio första månader blev försäljningen 5.152 Mkr inklusive PC LAN:s försäljning (4.336). Försäljningen för jämförbara enheter (exklusive PC LAN) bedöms ha minskat med 5%. Rörelseresultatet, före jämförelsestörande poster, uppgick till -9 Mkr (11) för kvartalet. För delårsperioden blev motsvarande resultat -60 Mkr (6) och inkluderar kundförluster uppgående till över 40 Mkr. Scribona Brand Alliance Affärsområdet Brand Alliance har även i tredje kvartalet minskat sin försäljning. Främst är denna minskning relaterad till bärbara datorer inom divisionen Toshiba Digital Media. Toshiba, som påverkats av den nedåtgående marknaden för bärbara datorer, lanserar nu en helt ny serie bärbara datorer. Även marknaden för dokumenthanteringsprodukter har varit svag och visar en nedgång med cirka 15% i antal, men ca 5 %-enheter mindre mätt i pengar. På denna marknad stärker såväl Toshiba Document Solutions som Carl Lamm sina marknads-andelar. För kvartalet blev försäljningen 519 Mkr (672). Försäljningen under årets tre första kvartal uppgick till 1.711 Mkr (2.103). Kvartalet redovisar ett rörelseresultat uppgående till -8 Mkr (19). Rörelseresultatet under perioden blev -6 Mkr (76) för niomånadersperioden. Försämringen beror till största delen på försäljningsminskningen inom Toshiba Digital Media. Kassaflöde och finansiell ställning Koncernens kassaflöde under det tredje kvartalet uppgick till +228 Mkr (+25). För de tre första kvartalen blev kassaflödet +126 Mkr (-313). Koncernens nettoinvesteringar uppgick till -13 Mkr (61). I beloppet ingår förvärvs-kostnad för PC LAN med avdrag för PC LAN:s kassabehållning om netto -25 Mkr. PC LAN:s kassabehållning uppgick till 61 Mkr. Övriga investeringar uppgick till netto 12 Mkr. Finansiellt nettokapital var 397 Mkr (-420) vid utgången av tredje kvartalet. Nyckeltal För delårsperioden blev resultat per aktie -2,90 kr (2,54). Resultat per aktie för den senaste 12-månadersperioden, exklusive jämförelsestörande poster, blev -1,49 kr (2,32 för helåret 2000). Det egna kapitalet per aktie var vid periodens utgång 18,74 kr (22,66). Soliditeten var per sista september 24% (26%). Personal Antalet anställda uppgick per den 30 september till 1.604 personer (1.365). Utsikter för resten av året Under årets fjärde kvartal väntas koncernen redovisa ett positivt resultat till följd av effekter av kostnadsbesparande åtgärder, ytterligare resultat av integrationen med PC LAN samt en normalt starkare marknadsefterfrågan under kvartalet. Koncernens resultat för det fjärde kvartalet väntas dock inte nå upp till föregående års nivå. På grund av att marknaden även under tredje kvartalet blev svagare än väntat, samt att resultatet belastas med nedskrivning av goodwill, förväntas helårsresultatet före skatt att bli negativt. Redovisningsprinciper Under perioden har anpassning skett till Redovisningsrådets rekommendation nr 9 Inkomstskatter, vilket inneburit att uppskjutna skattefordringar hänförliga till vissa underskottsavdrag redovisats. Effekten framgår av specifikation över förändringar i eget kapital. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen. Redovisningsrådets rekommendation om delårsrapportering Denna delårsrapport har upprättats i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation nr 20 Delårsrapportering. Rapporteringstillfällen Bokslutskommuniké för januari - december 2001 8 februari 2002 Denna rapport är inte granskad av bolagets revisorer. Scribona AB Styrelsen Fakta om Scribona AB Scribona är Nordens ledande aktör av IT-produkter och IT-lösningar där kunden erbjuds spetskunskap om produkter, branschens ledande e- handelssystem, optimerad produkttillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Scribonas verksamhet organiseras i tre affärs- områden: · Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT- infrastruktur · Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT- produkter · Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken För ytterligare information, kontakta: Lennart Svantesson, Verkställande direktör, tel 08-734 35 76 Lars Palm, vice Verkställande direktör, tel 08-734 37 10 Anders Bley, vice Verkställande direktör, tel 08-734 35 55 Roald Sannæs, vice Verkställande direktör, tel +47-23 24 85 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT01250/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT01250/bit0001.pdf Hela Rapporten

Show as PDF