Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport januari - juni 2000

12:00 / 17 July 2000 Catella Press release

Delårsrapport januari - juni 2000 ·Försäljningen ökade med 8 % till 4.443 Mkr (4.131). ·Under årets andra kvartal har rörelseresultatet, såväl före som efter jämförelse-störande poster, väsentligt förbättrats i jämförelse med föregående år. ·Resultatet före skatt ökade till 111 Mkr (36). Rörelseresultatet uppgick till 85 Mkr (27). ·Återbäring av pensionsmedel från SPP har intäktsförts under kvartal 2 med ett belopp uppgående till 55 Mkr, vilket bokförts som en jämförelsestörande post. ·Scribona tar marknadsandelar på en svag dataproduktmarknad. Scribona gynnas av en mycket stark ökning av försäljning av bärbara datorer. ·Med Bredbandsbolaget har ett exklusivavtal tecknatsavseende distributionsrätten av IT-produkter i Sverigeoch de första leveranserna har inletts. ·För helåret bedöms såväl rörelseresultatet före jämförelsestörande poster som resultatet före skatt att förbättras. Marknaden Efterfrågan har varierat mellan Scribonas marknadsområden. För det största marknadsområdet desktop PC har den minskat, medan den för bärbara PC och kopiatorer har ökat. Under senare delen av halvåret kunde dock en förstärkt marknadsefterfrågannoteras för hela PC- produktområdet.För resten av året spås en fortsatt förbättring av efterfrågan. Enligt preliminär statistik uppvisar PC-marknaden i Norden en nedgång med 8% under första kvartalet, mätt i antal levererade enheter, jämfört med motsvarande period förra året. Under det andra kvartalet är minskningen lägre eller ca 2%,men med stora variationer mellan de nordiska marknaderna.Mönstret från första kvartalet består med en minskad efterfrågan på desktopmodeller och en accelererande tillväxt på bärbara PC med närmare 50%. Nedgången i antalet totalt levererade PC var störst i Norge och Sverige, cirka 10%. Den finska marknaden uppvisade bäst utveckling med en tillväxt på cirka 5%. Marknaden för dokumenthanteringsprodukter har stabiliserats efter förra årets nedgång. Antalet levererade kopiatorer ökar under det första halvåret på samtliga nordiska marknader med mellan 5 och 15%. För ytterligare information, kontakta: Lennart Svantesson, Verkställande direktör, tel 08-734 35 76 Lennart Bernard, Ekonomi- och Finansdirektör, tel 08-734 36 91 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/07/17/20040707BIT20490/wkr0001.pdf Hela rapporten

Show as PDF