Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport januari - juni 2000

14:42 / 17 July 2000 Catella Press release

Delårsrapport januari - juni 2000 * Försäljningen ökade med 8 % till 4.443 Mkr (4.131). * Under årets andra kvartal har rörelseresultatet, såväl före som efter jämförelse-störande poster, väsentligt förbättrats i jämförelse med föregående år. * Resultatet före skatt ökade till 111 Mkr (36). Rörelseresultatet uppgick till 85 Mkr (27). * Återbäring av pensionsmedel från SPP har intäktsförts under kvartal 2 med ett belopp uppgående till 55 Mkr, vilket bokförts som en jämförelsestörande post. * Scribona tar marknadsandelar på en svag dataproduktmarknad. Scribona gynnas av en mycket stark ökning av försäljning av bärbara datorer. * Med Bredbandsbolaget har ett exklusivavtal tecknats avseende distributionsrätten av IT-produkter i Sverige och de första leveranserna har inletts. * För helåret bedöms såväl rörelseresultatet före jämförelsestörande poster som resultatet före skatt att förbättras. Marknaden Efterfrågan har varierat mellan Scribonas marknadsområden. För det största marknadsområdet desktop PC har den minskat, medan den för bärbara PC och kopiatorer har ökat. Under senare delen av halvåret kunde dock en förstärkt marknadsefterfrågan noteras för hela PC-produktområdet. För resten av året spås en fortsatt förbättring av efterfrågan. Enligt preliminär statistik uppvisar PC-marknaden i Norden en nedgång med 8% under första kvartalet, mätt i antal levererade enheter, jämfört med motsvarande period förra året. Under det andra kvartalet är minskningen lägre eller ca 2%,men med stora variationer mellan de nordiska marknaderna. Mönstret från första kvartalet består med en minskad efterfrågan på desktopmodeller och en accelererande tillväxt på bärbara PC med närmare 50%. Nedgången i antalet totalt levererade PC var störst i Norge och Sverige, cirka 10%. Den finska marknaden uppvisade bäst utveckling med en tillväxt på cirka 5%. Marknaden för dokumenthanteringsprodukter har stabiliserats efter förra årets nedgång. Antalet levererade kopiatorer ökar under det första halvåret på samtliga nordiska marknader med mellan 5 och 15%. Försäljning och resultat Koncernens försäljning uppgick till 4.443 Mkr (4.131), en ökning med 8%. För jämförbara enheter var ökningen 10%. Tillväxten sker främst inom affärsområdet Brand Alliance, plus 25%, varav merparten hänför sig till bärbara Toshiba PC. Scribona har under första halvåret ökat sina marknadsandelar av dataprodukt-marknaden. Under jämförelsestörande poster har redovisats en intäkt på 55 Mkr, vilket motsvarar det diskonterade nuvärdet av Scribonas återbäring av pensionsmedel från SPP. Detta motsvarar 1,15 kronor per aktie efter full skatt. Rörelseresultatet uppgick till 85 Mkr (27). Det är distributionsverksamheterna inom affärsområdena Scribona Solutions och Scribona Distribution som uppvisar lägre rörelseresultat än föregående år, medan Scribona Brand Alliance uppvisar en betydande resultatförbättring. Scribona Distribution visar under andra kvartalet ett bättre resultat än under motsvarande kvartal föregående år. Finansnettot uppgick till 26 Mkr (9). I detta ingår en reavinst på 33 Mkr från försäljningen i februari av aktierna i de norska företagen Super Office och Office Systems. Resultatet före skatt uppgick till 111 Mkr (36). Utvecklingen per affärsområde Scribona Solutions Verksamheten inom affärsområdet har tydligt påverkats av den låga investerings-nivån avseende IT-infrastrukturutrustning under det första halvåret. En viss för-bättring i marknadsefterfrågan kunde noteras under slutet av perioden. Försäljningen uppgick under halvåret till 583 Mkr (608). Rörelseresultatet uppgick till minus 4 Mkr (16). Den största negativa avvikelsen uppvisas i den finska rörelsen. Affärsområdets svaga utveckling har fått till följd att ett internt åtgärdsprogram med mål att förbättra lönsamheten under andra halvåret startats. Förändringar har också genomförts i den verkställande ledningen. Dessutom delar Scribona den allmänna uppfattningen i branschen att marknaden för affärssystem kommer att förbättras under andra halvåret. Detta kommer att ha en generellt positiv effekt på affärsområde Solutions försäljning, men i synnerhet gynna Scribonas samarbete med Intentia. Scribona Distribution Den svaga marknaden för PC-produkter har påverkat försäljningen inom affärs-området negativt. Försäljningen uppgick till 2.816 Mkr (2.660), en ökning med 6%. För jämförbara enheter var ökningen 9%. Verksamheten i Sverige uppvisar en nedgång med 3%, dock uppnår försäljningen för det andra kvartalet i år samma takt som ifjol. Övriga marknader noterar tillväxt med den största ökningen i Finland. Samarbetet med Alfaskop påbörjades i maj och har trots den svaga marknads- efterfrågan bidragit till svenska verksamhetens gynnsammare utveckling under kvartal två med ökande marknadsandelar som följd. Rörelseresultatet uppgick till minus 6 Mkr (3), däremot var resultatet för andra kvartalet bättre än motsvarande kvartal 1999. Den finska verksamheten uppvisar en resultatförbättring jämfört med motsvarande period förra året. Störst negativ resultat-avvikelse uppvisar den svenska verksamheten som en följd av den mycket svaga PC-marknaden i början av året. Scribona Brand Alliance Agenturrörelserna inom detta affärsområde har haft ett mycket starkt första halvår. Det gäller särskilt försäljningen av Toshibas bärbara PC inom divisionen Toshiba Digital Media. Marknaden för bärbart utvecklas för närvarande mycket positivt och Toshibas konkurrenskraftiga sortiment bidrar till en mycket god försäljning. Även försäljningen inom de båda divisionerna inom dokumenthantering, Toshiba Document Solutions och Carl Lamm, har utvecklats väl. Affärsområdets försäljning uppgick till 1.431 Mkr (1.146) med en tillväxt på 25%. Störst ökning uppvisade Toshiba Digital Media. Rörelseresultatet ökade till 56 Mkr (27) med ett förbättrat resultat inom affärs-områdets samtliga tre divisioner. Kassaflöde och finansiell ställning Scribona-koncernens kassaflöde för årets första halvår uppgick till -333 Mkr(-377). Viktiga skäl till det negativa kassaflödet är en betydande minskning av leverantörskulderna samt under perioden genomförda förvärv. Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 88 Mkr (40). Finansiellt nettokapital var -444 Mkr (-376) vid utgången av kvartal 2. Under maj månad har utbetalts till aktieägarna kontant 1,50 kronor per aktie (5,00), eller totalt 51 Mkr (171). Nyckeltal För årets första halvår blev vinsten per aktie 2,22 kr (0,79). Vinsten per aktie för den senaste 12-måndersperioden, exklusive jämförelsestörande poster, blev 2,16 kr (2,13 för helåret 1999). Det egna kapitalet per aktie var vid periodens utgång 21,64 kr (20,74). För den senaste 12-månadersperioden uppgick räntabiliteten på eget kapital till 12,3% (5,3% för helåret 1999) och exklusive jämförelsestörande poster till 10,2% (9,7% för helåret 1999). Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick för den senaste 12- månadersperioden till 12,7% (6,5% för helåret 1999) och exklusive jämförelsestörande poster till 9,9% (10,2% för helåret 1999). Soliditeten var per sista juni 27,2% (29,8%). Personal Antalet anställda uppgick per den 30 juni till 1.372 personer (1.396). Under juni månad har en förändring i ledningsstrukturen genomförts, som syftar till att stärka Scribonas ledning. Därmed skapas bland annat bättre förutsättningar för samverkan och affärsutveckling mellan divisionerna. I samband med detta utsågs Anders Bley till vice verkställande direktör i Scribona AB. Utsikter för resten av året För helåret bedöms såväl rörelseresultatet före jämförelsestörande poster som resultatet före skatt att förbättras. Rapporteringstillfällen Delårsrapport för januari - september 2000 27 oktober 2000 Bokslutskommuniké för januari - december 2000 9 februari 2001 Denna rapport är inte granskad av bolagets revisorer Lennart Svantesson Verkställande direktör och Koncernchef Fakta om Scribona AB Scribona är Nordens ledande aktör inom handel med IT-produkter där kunden erbjuds spetskunskap om produkter, branschens ledande e-handelssystem, optimerad produkttillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Scribonas verksamhet organiseras i tre affärsområden: * Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT-infrastruktur * Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT-produkter * Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken För ytterligare information, kontakta: Lennart Svantesson, Verkställande direktör, tel 08-734 35 76 Lennart Bernard, Ekonomi- och Finansdirektör, tel 08-734 36 91 SCRIBONA - DELÅRSRAPPORT PER 2000-06-30 Sammandrag av koncernens resultaträkning 2000 1999 2000 1999 1999/2000 1999 Belopp i Mkr Jan- Jan- April- April- Juli-Juni Jan-Dec Juni Juni Juni Juni Summa intäkter 4.443 4.131 2.240 2.012 8.590 8.278 Rörelsens kostnader Handelsvaror -3.812 -3.534 -1.918 -1.721 -7.378 -7.100 Övriga externa kostnader -237 -213 -117 -100 -428 -404 Personalkostnader -314 -311 -156 -161 -599 -596 Avskrivningar, goodwill -17 -9 -10 -4 -26 -18 Avskrivningar, inventarier -25 -23 -12 -12 -49 -47 Övriga rörelsekostnader -8 -6 -4 -1 -15 -13 Jämförelsestörande poster Resultat av avyttringar av - -3 - -2 -31 -34 verksamheter SPP-överskott 55 55 - 55 - Kostnader för implementering av IT-system, - -5 - -5 3 -2 reservupplösningar mm Rörelseresultat före 85 27 78 6 122 64 finansnetto Finansnetto 26 9 -5 6 29 12 Resultat före skatt 111 36 73 12 151 76 Skatt -35 -9 -22 -3 -62 -36 Årets resultat 76 27 51 9 89 40 Sammandrag av koncernens balansräkning 2000 2000 1999 1999 1999 Belopp i Mkr Juni Mars Dec Sept Juni Immateriella 200 138 147 72 76 anläggningstillgångar Materiella 132 133 139 174 175 anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar 34 33 33 34 36 Varulager 730 771 658 618 711 Kortfristiga rörelsefordringar 1.529 1.513 1.606 1.408 1.375 Finansiella tillgångar 101 65 220 125 12 Tillgångar 2.726 2.653 2.803 2.431 2.385 Eget kapital 741 741 721 697 710 Avsättningar 43 55 68 39 47 Långfristiga rörelseskulder 6 7 7 8 9 Kortfristiga rörelseskulder 1.391 1.634 1.676 1.319 1.231 Finansiella skulder 545 216 331 368 388 Skulder och eget kapital 2.726 2.653 2.803 2.431 2.385 Sysselsatt kapital 1.185 892 832 940 1.086 Finansiellt nettokapital -444 -151 -111 -243 -376 SCRIBONA - DELÅRSRAPPORT PER 2000-06-30 Försäljning per affärsområde 2000 1999 2000 1999 1999/2000 1999 Belopp i Mkr Jan- Jan- April- April- Juli-Juni Jan-Dec Juni Juni Juni Juni Solutions 583 608 288 294 1.123 1.148 Distribution 2.816 2.660 1.431 1.307 5.464 5.308 Brand Alliance 1.431 1.146 703 547 2.752 2.467 Summa affärsområden 4.830 4.414 2.422 2.148 9.339 8.923 Koncerninternt -387 -283 -182 -136 -749 -645 Summa 4.443 4.131 2.240 2.012 8.590 8.278 Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 2000 1999 2000 1999 1999/2000 1999 Belopp i Mkr Jan- Jan- April- April- Juli-Juni Jan-Dec Juni Juni Juni Juni Solutions -4 16 -1 10 5 25 Distribution -6 3 2 -1 -9 0 Brand Alliance 56 27 27 10 121 92 Summa affärsområden 46 46 28 19 117 117 Koncerngemensamt -16 -11 -5 -6 -22 -17 Summa 30 35 23 13 95 100 Nyckeltal 2000 1999 2000 1999 1999/2000 1999 Jan- Jan- April- April- Juli-Juni Jan-Dec Juni Juni Juni Juni Rörelsemarginal, före jämförelse- störande poster 0,7% 0,8% 1,0% 0,6% 1,1% 1,2% Vinst per aktie 2,22 0,79 1,49 0,26 2,60 1,17 Dito, exklusive 1,05 1,02 0,32 0,47 2,16 2,13 jämförelsestörande poster Eget kapital per aktie 21,64 20,74 21,64 21,06 Soliditet 27,2% 29,8% 27,2% 25,7% Räntabilitet på Sysselsatt 12,7% 6,5% kapital, före skatt Dito, exklusive 9,9% 10,2% jämförelsestörande poster Räntabilitet på Eget 12,3% 5,3% kapital, efter skatt Dito, exklusive 10,2% 9,7% jämförelsestörande poster Kapitalomsättningshastighet 8,9 8,5 Sysselsatt kapital, 962 978 genomsnitt Eget kapital, genomsnitt 725 750 Antal anställda 1.372 1.396 1.372 1.386 Antal aktier, tusen 34.240 34.240 34.240 34.240 SCRIBONA - DELÅRSRAPPORT PER 2000-06-30 Kassaflödesanalys 2000 1999 2000 1999 1999/2000 Belopp i Mkr Jan-Juni Jan-Juni April- April- Juli-Juni Juni Juni DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella 111 36 73 12 151 poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Avskrivningar 42 32 22 16 75 Övrigt -1 0 0 0 -4 152 68 95 28 222 Betald skatt -17 -15 -9 -5 -31 Kassaflöde från den löpande verksam- heten före förändringar av 135 53 86 23 191 rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager -73 257 40 204 -12 Förändring av fordringar 99 334 -7 108 -145 Förändring av skulder -355 -810 -277 -337 99 Kassaflöde från den löpande -194 -166 -158 -2 133 verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av -71 0 -71 0 -163 dotterföretag/verksamheter Försäljning av 2 0 0 0 2 dotterföretag/verksamheter Förvärv av materiella -19 -41 -13 -25 -41 anläggningstillgångar Försäljning av 0 1 0 1 52 anläggningstillgångar Kassaflöde från -88 -40 -84 -24 -150 investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utbetald utdelning -51 -171 -51 -171 -51 Kassaflöde från -51 -171 -51 -171 -51 finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde -333 -377 -293 -197 -68 Finansiellt nettokapital vid -111 1 -151 -179 -376 periodens början Finansiellt nettokapital vid -444 -376 -444 -376 -444 periodens slut ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/07/17/20000717BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/07/17/20000717BIT00360/bit0002.pdf

Show as PDF