Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Bokslutskommuniké för 1999

12:00 / 10 February 2000 Catella Press release

Bokslutskommuniké för 1999 Ny koncernstruktur etablerad, vilket ger en plattform för ökad konkurrenskraft och tillväxt. ·Försäljningen uppgick till 8.278 Mkr (8.880), vilket är en minskning med 7%. ·Rörelseresultatet, före jämförelsestörande poster, uppgick till 100 Mkr (147). ·Resultatet före skatt uppgick till 76 Mkr (325). Årets resultat har belastats med kostnader för avyttringar och avveckling av verksamheter på 34 Mkr, medan föregående års resultat innehåller ett positivt resultat av avyttringar på 156 Mkr. ·Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman en oförändrad ordinarie utdelning om kronor 1,50 per aktie. VD-KOMMENTAR Efter den goda resultatutvecklingen för Scribona under 1998, blev 1999 ett mellanår. Det gäller särskilt distributionsverksamheten inom affärsområdet Scribona Distribution, som fått vidkännas både en minskande försäljning och ett fallande resultat. Det finns flera orsaker till denna utveckling. Efterfrågan på persondatorprodukter har under 1999 påverkats negativt av en tilltagande försiktighet på marknaden avseende investeringar i ny IT-utrustning inför millenieskiftet. Personalköpsboomen i Sverige under 1998 ledde också till en kraftig nedgång i PC-efterfrågan i Sverige under 1999, vilket även bidrog till en betydligt svagare efterfrågan på periferiutsrustning och till-behör till persondatorer. Antalet levererade PC i Sverige var under 1999 nästan 30% lägre än föregående år. Det finns också andra orsaker till resultatutvecklingen för Scribona Distribution. Omstruktureringen under hösten av Scribona Distributions verksamhet i Finland har belastat årets resultat i väsentlig grad. Vidare har den fortsatt svaga marknaden i Baltikum lett till betydande förluster på denna marknad. Beslut har därför tagits att avveckla Scribonas engagemang i Baltikum. Millenieskiftesproblematiken har också haft viss inverkan på efterfrågan inom Scribonas båda övriga affärsområden. Trots detta har försäljningen kunnat ökas och rörelseresultatet nått nära föregående års nivå både inom Scribona Solutions och Scribona Brand Alliance. För ytterligare information, kontakta: Örjan Håkanson, Verkställande direktör, tel 08-734 35 76 Lennart Bernard, Ekonomi- och Finansdirektör, tel 08-734 36 91 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/02/10/20040707BIT20480/wkr0001.pdf

Show as PDF