Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona - ny organisation och höjda finansiella mål

08:56 / 2 December 1999 Catella Press release

Scribona - ny organisation och höjda finansiella mål Scribona - Nordens ledande aktör inom handel med IT-produkter - omorganiserar verksamheten för att bättre möta nya marknadsmöjligheter. Samtidigt har kon- cernen fastställt nya finansiella mål. Detta framkom vid Scribonas kapital- marknadsdag på torsdagen. Verksamheten organiseras i tre fokuserade affärsområden * Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT-infrastruktur * Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT-produkter * Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken Etablering av kompetenscenter - Scribona Business Innovation - för utveckling av affärsmöjlig- heter inom e-handel Finansiella mål * Årlig försäljningstillväxt om cirka 15 procent * Rörelsemarginal om 2,5 - 3,0 procent senast år 2002 * Årlig tillväxt avseende vinst per aktie om minst 25 procent Förhandlingar förs om förvärv avseende verksamheter inom värdeadderande dist- ribution inom affärsområdet Scribona Solutions. Marknaden för IT-produkter och tjänster förändras snabbt. Nya produkter, nya köpmönster, ökade krav på infrastruktur och effektivitet leder till fortsatt snabb tillväxt för IT-produkter och relaterade tjänster. Rollerna för aktörer- na på marknaden - tillverkare, distributörer och återförsäljare - förändras också. Som en följd omorganiserar Scribona sin verksamhet och kommer framöver att bedriva verksamheten i tre fokuserade affärsområden under ett tydligt va- rumärke. -Scribona skall satsa offensivt på tillväxtområden och vi organiserar oss nu för att möta de framtida affärsmöjligheter som vi ser, framhöll Örjan Håkan- son, Verkställande direktör och Koncernchef i Scribona AB, på Scribonas kapi- talmarknadsdag idag. En ny struktur ger förutsättningar för lönsam tillväxt och en effektivare utveckling och användning av koncernens infrastruktur. Vi avser att fortsätta fokusera på e-services och förstärka vår ledande position inom detta område. Vidare ger den nya organisationen en tydlig och transparent bild av Scribonas verksamhet, vilket skapar förutsättningar för en god finan- siell informationsgivning. Affärsidé och erbjudande Scribonas affärsidé är att skapa effektiv handel med IT-produkter. Detta skall ske genom att erbjuda spetskunskap om produkter och kundbehov, branschens ledande e-handelssystem, optimerad produkttillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Tre affärsområden Scribona organiserar från och med årsskiftet verksamheten i tre affärsområden. Scribona Solutions Scribona Solutions skall vara ledande aktör inom värdeadderande distribution av IT-infrastruktur genom att erbjuda tillgänglighet till ledande sortiment av framför allt servers, operativsystem, nätverksprodukter och datalagringspro- dukter samt spjutspetskompetens om produkterna och om hur dessa skapar ökad kundfunktionalitet. Affärsområdets omsättning uppgår till cirka 1,1 miljarder kronor och verksam- heten är fokuserad på Norden och samarbetar med cirka 300 återförsäljare. Scribona Solutions mål är att uppnå och befästa en ledande position inom ovan nämnda produktområden. Affärsområdet är fokuserat på snabb tillväxt, såväl organiskt som genom för- värv. Förhandlingar förs för närvarande avseende ett antal möjliga förvärv. Målet för Scribona Solutions är att uppnå en årlig organisk tillväxt om 15 procent kompletterat med tillväxt genom förvärv om 20 - 30 procent årligen och en rörelsemarginal om minst 4 procent. Scribona Distribution Scribona Distribution skall vara ledande datadistributör, med fokus på att skapa effektiv volymdistribution med IT-produkter. Detta skall ske genom att erbjuda bästa tillgänglighet av ledande PC-servers, PC, Handheld Devices, skrivare, programvara, datatillbehör och förbrukningsartiklar samt e- handelsbaserad infrastruktur för marknadens bästa produktinformation, order- hantering och konfigureringsverktyg. Affärsområdets omsättning uppgår till cirka 5,8 miljarder kronor och verksam- heten är fokuserad på Norden och Baltikum och har ett nät av cirka 6.000 åter- försäljare. Av affärsområdets omsättning sker redan idag cirka 30 procent ge- nom e-handel. Denna andel är snabbt växande. Målet för Scribona Distribution är att uppnå en årlig organisk tillväxt om 10 procent och en rörelsemarginal om minst 1,2 - 1,5 procent. Scribona Brand Alliance Scribona Brand Alliance skall som exklusiv agent ansvara för att ledande varu- märken tillvaratas, hanteras och utvecklas optimalt. Detta skall ske genom att utveckla och marknadsföra varumärkena, bygga upp ett effektivt distribu- tionsnät och tillhandahålla erforderlig produkt- och teknisk support. Affärsområdets omsättning uppgår till cirka 2,4 miljarder kronor och verksam- heten är fokuserad på Norden. Affärsområdets verksamhet bedrivs i tre divisio- ner; Toshiba Digital Media, Toshiba Document Solutions och Carl Lamm. Målet för Scribona Brand Alliance är att uppnå en årlig organisk tillväxt om 15-20 procent och en rörelsemarginal om cirka 4 procent. Scribona Business Innovation Scribona har etablerat ett kompetenscenter, Scribona Business Innovation, för att tillvarata och utveckla nya affärsmöjligheter, främst inom e-handel. Scri- bona är redan idag ledande i Norden inom e-handel med cirka 25% av omsättning- en genom e-handelslösningar. Inom Scribona Business Innovation finns även Scribonas ägande i det danska internetkonsultbolaget Proventum med 35 konsul- ter och en omsättning på 20 Mkr. Proventum deltar i väsentlig utsträckning i utvecklingen av Scribonas e-handelsverksamhet. Inklusive konvertibler äger Scribona 49 procent av bolaget med ett bokfört värde under 10 Mkr. Chefsutnämningar I samband med omorganisationen har Scribonas styrelse utnämnt Lars Palm och Lennart Bernard, Ekonomi- och Finansdirektör, till vice Verkställande direktö- rer i koncernen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/02/19991202BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/12/02/19991202BIT00060/bit0002.pdf

Show as PDF