Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport januari - september 1999

15:34 / 25 October 1999 Catella Press release

Delårsrapport januari - september 1999 * Förbättring av marknadsefterfrågan i september, efter svaga sommarmånader. * Försäljningen uppgick till 5.785 Mkr (5.985). * Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 24 Mkr (53). Detta resultat har under det senaste kvartalet belastats med kostnader för omstruktu-rering av verksamheten inom datadistributionen i Finland med 20 Mkr. * Resultatet före skatt uppgick till 24 Mkr (231). I föregående års resultat ingick resultat av avyttringar med 161 Mkr. Koncernstruktur Efter renodlingen under 1998 består Scribona av två affärsområden, vardera innehållande två divisioner. Affärsområdet Dataprodukter innehåller distribu- tionsverksamheten i Scribona Computer Products och agenturrörelsen i Toshiba PC. Affärsområdet Kontorsmaskiner innehåller de båda agenturrörelserna Scribona Office Machines och Carl Lamm med sina respektive vertikalt integrerade försälj-ningskanaler för Toshibas respektive Ricohs produkter inom dokumenthantering. Samtliga divisioner arbetar på nordisk basis, förutom Carl Lamm som är en svensk verksamhet. Scribona Computer Products bedriver dessutom verksamhet i Baltikum och i St. Petersburgområdet. Marknaden En viss förbättring av efterfrågan har skett under september. Dock var efterfrågan under tredje kvartalet i sin helhet fortfarande lägre än under motsvarande period förra året både på persondatorer och på produkter för dokumenthantering. Enligt preliminär statistisk var antalet levererade persondatorer i Norden under det tredje kvartalet i år 9% lägre än föregående år. Nedgången i Sverige är kvar på nivån cirka 30%. Det är framför allt en stor andel personalköp under motsvarande kvartal förra året som förklarar nedgången Nedgången i efterfrågan för kopiering och fax fortsätter på likartat sätt som under det andra kvartalet. För kopiering var nedgången i Norden drygt 10%, vilket också gäller för Sverige. Andelen digitala kopiatorer fortsätter att öka och var cirka 50% under det senaste kvartalet. Avmattningen i efterfrågan i Norden under 1999 följer samma mönster som på andra geografiska marknader i Europa och gäller främst den professionella marknaden, medan konsumentmarknaden visar en uppgång på många håll. Avmattningen på företagsmarknaden är i första hand orsakad av en tilltagande försiktighet hos kunderna inför millenieskiftet. Marknadsutsikterna för resten av året är fortsatt svårbedömda. Trots förbättringen av efterfrågan under september kvarstår vår tidigare bedömning, att innevarande år måste betraktas som ett mellanår. Vi bedömer fortsatt att marknadsutsikterna för år 2000 är gynnsamma. Ett uppdämt behov på marknaden av uppgraderingar och nyinvesteringar i IT-utrustning, borgar för en ökande efterfrågan. Branschen Distributionskanalerna för IT-produkter präglas för närvarande av stor turbulens och betydande konsolidering, både i Sverige och internationellt. För att möta dessa omvärldsförändringar har ett internt förändringsarbete initierats under hösten, med syfte att tydliggöra organisation och affärsansvar. Scribona har en mycket stark position på den nordiska marknaden. Genom vår starka balansräkning är vi därigenom väl positionerade för att ta en aktiv del i kommande strukturförändringar i branschen. Försäljning och resultat Koncernens försäljning uppgick till 5.785 Mkr (5.985). För jämförbara enheter och i jämförbara valutor minskade försäljningen med 7%. Förra årets försäljning inne-höll emellertid betydande leveranser av personalköpsdatorer, vilket inte varit fallet i samma utsträckning i år. Korrigerat för personalköpsleveranser ökade koncernens försäljning med 5%. Försäljningen under det tredje kvartalet uppgick till 1.654 Mkr (1.766). För jämför-bara enheter och i jämförbara valutor samt korrigerat för personalköpsleveranser ökade försäljningen med 9%. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 24 Mkr (53). För det tredje kvartalet var rörelseresultatet negativt, - 8 Mkr (10). Detta beror helt på att division Scribona Computer Products verksamhet i Finland genomgått en betydande omstrukturering under senaste kvartalet. Förutom en mindre rörelse-förlust för denna verksamhet, har resultatet under det tredje kvartalet belastats med bland annat kostnader för lagernedskrivningar och avveckling av personal, vilket inneburit att den sammanlagda förlusten i den finska verksamheten uppgick till 24 Mkr för kvartalet. Efter denna rekonstruktion bedömer vi att den finska verksamheten kommer att visa ett positivt resultat från och med det fjärde kvartalet i år. Övrig verksamhet inom koncernen gav ett bättre resultat än motsvarande kvartal föregående år. Finansnettot uppgick till 5 Mkr (17) och resultatet före skatt uppgick därmed till 24 Mkr (231). I föregående års resultat ingick resultat av avyttringar med 161 Mkr. Kassaflöde och finansiell ställning Scribona-koncernens kassaflöde under kvartal tre uppgick till 133 Mkr (-280) och för årets nio månader till -244 Mkr (-441). Koncernens nettoinvesteringar uppgick till -48 Mkr (-80). Det finansiella nettokapitalet var per den sista september -243 Mkr (-105). Under maj månad har till aktieägarna utdelats kontant 5 kronor per aktie (10,50), eller totalt 171 Mkr (360). Nyckeltal För niomånadersperioden blev vinsten per aktie 0,50 kr (6,25) eller 0,60 kr (1,55) exklusive jämförelsestörande poster. Vinsten per aktie för den senaste 12-månadersperioden, exklusive jämförelsestörande poster, blev 2,82 kr. Det egna kapitalet per aktie var vid periodens utgång 20,36 kr (22,78). För den senaste 12-månadersperioden uppgick räntabiliteten på eget kapital till 11,2% (32,0% för helåret 1998) och exklusive jämförelsestörande poster till 12,3% (14,5% för helåret 1998). Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick för senaste 12-månadersperioden till 11,0% (37,7% för helåret 1998) och exklusive jämförelsestörande poster till 12,0% (18,3% för helåret 1998). Soliditeten var per sista september 28,7% (33,4%). Utvecklingen per affärsområde Dataprodukter Försäljningen för perioden uppgick till 4.930 Mkr (5.174). En bidragande orsak till försäljningsnedgången är minskad volym av personalköpsdatorer jämfört med föregående år. Korrigerat för förvärv och avyttringar samt för personalköp, redovisades en försäljningsökning med 6%. Efter en svag marknad under juli och augusti förbättrades efterfrågan i september. Försäljningen inom affärsområdet kom därigenom att nå föregående års nivå för månaden. För det tredje kvartalet i sin helhet uppgick försäljningen till 1.400 Mkr (1.542). Korrigerat för förvärv och avyttringar samt personalköp, var öknings-takten 7% under kvartalet. Distributionsverksamheten inom Scribona Computer Products i Sverige och Norge utvecklas väl med resultat klart över motsvarande period föregående år. Särskilt i Sverige har marknadsandelarna kunnat förbättras. Även den värde- adderande verksamheten har haft framgångar både i Finland och i Sverige. Efterfrågan på Toshibas bärbara datorer har ökat markant under kvartalet och försäljningen för division Toshiba PC steg med 14% under kvartalet. Resultatet förbättrades i motsvarande grad. Affärsområdets rörelseresultat för det senaste kvartalet uppgick till minus 12 Mkr (9). I detta resultat ingår den förut nämnda förlusten i Finland med 24 Mkr. Det innebär att övriga enheter inom affärsområdet uppvisar resultatförbättringar mot föregående år. Per september uppgick niomånadersresultatet till 11 Mkr (32). Kontorsmaskiner Försäljningen uppgick till 838 Mkr (810). För jämförbara enheter innebär detta en ökning med 5%, alltså en snabbare ökningstakt än tidigare under året. Under det senaste kvartalet var ökningstakten 15%. Både Scribona Office Machines och Carl Lamm visar på ökad försäljningstakt. Toshibas nya digitala sortiment, som lanserades under det andra kvartalet, har mottagits väl på marknaden och leveranser har kommit igång i betydande utsträckning under kvartalet. Genom en ökande försäljning på en marknad som för närvarande minskar, har marknadsandelarna för såväl Toshibas som Ricohs sortiment av dokumenthanteringsprodukter kunnat ökas. Affärsområdets rörelseresultat har under kvartalet förbättrats till 8 Mkr (6). För niomånadersperioden uppgick resultatet till 28 Mkr (35). År 2000 Som tidigare informerats om har arbetet med att säkerställa att interna system, liksom produkter som koncernföretag distribuerar, klarar millenieskiftet avslutats. Identifierade fel är åtgärdade. Intyg från leverantörer till inbäddade system har erhållits och kvalitetsbedömningar har utförts. Produktdeklarationer utvisande att de produkter som säljs är sekelskiftessäkra har erhållits från leverantörerna och information lämnas till kunder och återförsäljare genom respektive koncernföretags webbserver. Personal Antalet anställda uppgick per den 30 september till 1.397 (1.418). Denna rapport är inte granskad av bolagets revisorer. Örjan Håkanson Verkställande direktör och Koncernchef För ytterligare information, kontakta: Örjan Håkanson, Verkställande direktör, tel 08-734 35 76 Lennart Bernard, Ekonomi- och Finansdirektör, tel 08-734 36 91 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/10/25/19991025BIT00680/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/10/25/19991025BIT00680/bit0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF