Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport januari - juni 1998

13:05 / 17 July 1998 Catella Press release

Delårsrapport januari - juni 1998 - Verksamheter inom värdeadderande distribution, med en sammanlagd årsomsättning på 650 Mkr, har förvärvats under det senaste kvartalet. - Resultatet efter finansnetto uppgick till 241 Mkr (89), vilket inkluderar resultat av avyttringar på 162 Mkr. - Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 76 Mkr (77). Korrigerat för Svanströms innebär det en förbättring med 5 Mkr mot föregående år. - Försäljningen ökade med 11% till 4.619 Mkr (4.154). För jämförbara enheter var ökningstakten 22%. - Tidigare lämnad prognos för helåret 1998 kvarstår oförändrad. Koncernstruktur Scribona är ett handels- och tjänsteproducerande företag, som förser kontor och arbetsplatser i Norden, Baltikum och nordvästra Ryssland med produkter och tjänster från världens ledande leverantörer. Koncernen är indelad i tre affärs-områden; Dataprodukter som innehåller divisionerna Scribona Computer Products och Toshiba PC, Kontorsmaskiner som består av divisionerna Scribona Office Machines och Carl Lamm (tidigare under namnet Enström) samt Informations-tjänster som består av divisionen Sifo Group. Beslut har fattats av bolagsstämman att dela ut Sifo Group till Scribonas aktieägare. Avstämningsdag för utdelningen har beslutats till den 3 september i år och första dag för notering av Sifo Groups aktier på O-listan vid Stockholms Fondbörs blir den 10 september. Marknad Marknadsefterfrågan har mattats under det andra kvartalet i år. Efterfrågan har visserligen varit fortsatt stark på persondatorprodukter, beroende på mycket stort intresse för s.k. personalköp. Men det stora engagemang som dessa kräver i hela distributionskanalen tenderar att, åtminstone temporärt, tränga undan normala affärer. Även i Norge och Finland har tillväxttakten avtagit under det senaste kvartalet inom persondatorområdet. Efterfrågan på kopiering har mattats under andra kvartalet i Sverige och Norge, medan den var fortsatt god på övriga marknader. Försäljning Försäljningen för första halvåret uppgick till 4.619 Mkr (4.154), en ökning med 11%. För jämförbara enheter och i jämförbara valutor var ökningstakten 22%, samma som efter första kvartalet. Inom affärsområdet Dataprodukter uppgick försäljningen till 3.632 Mkr (2.852), en ökning med 27%. Detta innebär en snabbare tillväxt under det andra kvartalet än under det första. Tillväxten förklaras till största delen av personaköp av PC-paket och av de nyförvärvade enheterna i Finland och Norge. Den stora personalköps-volymen har också negativ inverkan på försäljningen av bärbara datorer, som endast i ringa omfattning ingår i personalerbjudanden. Trots detta har divisionen Toshiba PC kunnat redovisa tillväxt och tagit marknadsandelar. Försäljningen inom affärsområdet Kontorsmaskiner uppgick till 590 Mkr (707). Korrigerat för avyttringen av mobiltelefonverksamheten under hösten 1997 och verksamheten inom kontorselektronik i början av 1998 innebär det en försäljnings-ökning på 2%. Den är dock lägre än under det första kvartalet. Inom detta affärsområde utgör agenturerna för Toshibas och Ricohs kontorsmaskiner de väsentliga verksamheterna. För båda dessa har marknadsandelarna kunnat hållas under det senaste kvartalet och ligger kvar på fortsatt hög nivå. Sifo Groups försäljning uppgick till 401 Mkr (334), en ökning med 20%. Korrigerat för förvärv var ökningstakten 7%. Denna är hänförlig till Observer- verksamheten, som fortsatt utvecklas väl. Förädlade tjänster uppvisar en större ökningstakt än basverksamheten och dessa utgör nu upp emot 30% av den svenska mediebevak-ningsverksamheten. Resultat Koncernens rörelseresultat före jämförelsestörande poster uppgick till 76 Mkr (77). Korrigerat för Svanströms, som avyttrades vid senaste årsskiftet, innebär det en förbättring med 5 Mkr mot föregående år. För Dataprodukter uppgick rörelseresultatet till 21 Mkr (24). Betydande leveranser av personal- PC i Sverige under det andra kvartalet har lämnat ett bra resultat-bidrag till verksamheten. Detta har emellertid inte kunnat kompensera det resultattapp som förorsakats av den avmattning i efterfrågan som uppstått i Sverige som en följd av fokuseringen i marknaden på personalköp. Även resul-taten i Norge och Finland har försämrats under det andra kvartalet som en följd av ökad priskonkurrens och lägre tillväxt. Kontorsmaskiner har kunnat förbättra sitt rörelseresultat till 29 Mkr (16), trots en avtagande tillväxttakt. Effekter av förra årets strukturella åtgärder har lyft resultatet för både Scribona Office Machines och för Carl Lamm. Sifo Groups rörelseresultat uppgick till 36 Mkr (34). Resultatet under det andra kvartalet är i linje med utvecklingen under det första. Finansiell ställning Koncernens finansnetto uppgick till 3 Mkr (15) för det första halvåret och resul-tatet efter finansnetto blev 241 Mkr (89). I detta ingår resultat av avyttringar med 162 Mkr (-3). Denna post har under andra kvartalet belastats med 6 Mkr, utgöran-de kostnader för avveckling av verksamheten vid SMG Inc. i USA inom Sifo Group.Vinsten per aktie efter full skatt uppgick till 6,07 kronor (1,99). Det finan-siella nettokapitalet har under halvåret minskat med 85 Mkr (-362) och uppgick vid halvårsskiftet till 87 Mkr (-36). Genomförda förvärv inom Dataprodukter och kontant utdelning till aktieägarna, inkluderande den beslutade extra utdelningen, på sammalagt 360 Mkr, har till stor del kompenserats av ett starkt operativt kassaflöde samt av avyttringar. Investeringarna under perioden uppgick till 94 Mkr (142). Det egna kapitalet var vid halvårsskiftet 1.026 Mkr (1.112), vilket motsvarar 29,96 kronor per aktie (32,48). Soliditeten uppgick till 33% (39). Personal Antalet anställda uppgick vid halvårsskiftet till 2.479 personer (2.297). Förvärv/Avyttringar Under det senaste kvartalet har två företag inom värdeadderande distribution förvärvats och inordnats i Scribona Compouter Products. Det är Routers i Norge och Instru Data med verksamhet i Finland, Baltikum och St. Petersburgområdet. De förvärvade enheterna omsätter cirka 650 Mkr på årsbasis och sysselsätter cirka 140 personer. År 2000 Inom Scribona-koncernen bedrivs ett flertal projekt som syftar till att säkerställa att såväl de interna systemen, som de produkter koncernföretagen distribuerar, klarar milleniumskiftet. Projekten koordineras av en projektledning på koncern-nivå. Omfattningen av 2000-problemet i de interna systemen har kartlagts och analy- serats. Tidplaner för erforderliga åtgärder är upprättade och åtgärderna beräknas vara genomförda senast under första halvåret 1999. Produktdeklarationer, som visar att de produkter som säljs är sekelskiftessäkra, har inhämtats från leveran-törerna. Arbete pågår med att ta fram och förse kunder och återförsäljare med lättillgänglig information om produkternas 2000-status. Information kommer att lämnas genom respektive koncernföretags webserver och i vissa fall genom kompletterande information direkt till kunderna. Utsikter för helåret Den tidigare bedömningen, att resultatet efter finansnetto för Scribona- koncernen i sin helhet, exklusive resultat av avyttringar, skall kunna förbättras under 1998 för jämförbara enheter, kvarstår. I anslutning till att ett prospekt distribueras i slutet av augusti inför noteringen av Sifo Group, kommer en separat delårs- rapport proforma för denna verksamhet att lämnas, liksom en motsvarande proforma för det renodlade Scribona. Nästa delårsrapport Delårsrapport för januari till september beräknas lämnas den 27 oktober. Denna rapport är inte granskad av bolagets revisorer. Örjan Håkanson Verkställande direktör och Koncernchef För ytterligare information, kontakta: Örjan Håkanson, Verkställande direktör, tel 08-734 35 76 Lennart Bernard, Ekonomi- och Finansdirektör, tel 08-734 36 91 Scribonas bokslutskommuniké finns även tillgänglig på www.scribona.se SCRIBONA - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ PER 1998-06-30 Sammandrag av koncernens resultaträkning Belopp i Mkr 1998 1997 1998 1997 1997/98 1997 jan- jan- april- april- juli- jan-dec juni juni juni juni juni Summa intäkter 4.619 4.154 2.479 2.191 8.954 8.489 Rörelsens kostnader Handelsvaror -3.698 -3.267 -2.011 -1.739 -7.072 -6.641 Övriga externa kostnader -289 -285 -151 -150 -592 -588 Personalkostnader -502 -473 -260 -238 -963 -934 Avskrivningar -46 -41 -23 -22 -89 -84 Övriga rörelsekostnader -8 -11 -3 -4 -16 -19 Jämförelsestörande poster Resultat av avyttringar 162 -3 -6 -9 164 -1 av verksamheter Kostnader för - - - - -56 -56 implementering av IT- system Rörelseresultat före 238 74 25 29 330 166 finansnetto Finansnetto 3 15 - 6 7 19 Resultat efter 241 89 25 35 337 185 finansnetto Skatt -31 -20 -14 -11 -61 -50 Minoritetsintressen -2 -1 -1 -1 -3 -2 Resultat efter skatt 208 68 10 23 273 133 Sammandrag av koncernens balansräkning 1998 1998 1997 1997 1997 Belopp i Mkr juni mars dec sept juni Immateriella 397 356 332 299 302 anläggningstillgångar Materiella 210 201 225 209 210 anläggningstillgångar Övriga 37 37 39 44 51 anläggningstillgångar Varulager 715 827 991 830 812 Kortfristiga 1.366 1.418 1.588 1.349 1.273 rörelsefordringar Finansiella tillgångar 413 198 291 195 183 Tillgångar 3.138 3.037 3.466 2.926 2.831 Eget kapital 1.026 1.376 1.179 1.130 1.112 Minoritetsintressen 7 6 3 3 2 Avsättningar 118 94 103 71 68 Långfristiga 29 20 19 21 31 rörelseskulder Kortfristiga 1.632 1.486 2.043 1.557 1.399 rörelseskulder Finansiella skulder 326 55 119 144 219 Skulder och eget kapital 3.138 3.037 3.466 2.926 2.831 Sysselsatt kapital 946 1.239 1.010 1.082 1.150 Finansiellt nettokapital 87 143 172 51 -36 Finansieringsanalys Belopp i Mkr 1998 1997 1998 1997 1997/98 1997 jan- jan- april- april- juli- jan- juni juni juni juni juni dec Rörelseresultat före 122 118 54 60 311 307 avskrivningar Jämförelsestörande poster 162 -3 -6 -9 108 -57 Skatt -31 -20 -14 -11 -61 -50 Kassaflöde före förändr. i 253 95 34 40 358 200 rörelsekap. och nettoinvest. Immateriella -81 -90 -49 -3 -124 -133 anläggningstillgångar Övriga -13 -52 -24 -23 -46 -85 anläggningstillgångar Nettoinvesteringar i -94 -142 -73 -26 -170 -218 anläggningstillgångar Förändring av 112 -123 343 -86 285 50 rörelsetillgångar/-skulder Kassaflöde från rörelsen 271 -170 304 -72 473 32 Kassaflöde från finansiell 3 15 0 6 7 19 verksamhet Omräkningsdifferens 1 -2 -4 3 Utdelning -360 -205 -360 -205 -360 -205 Förändring av finansiella -85 -362 -56 -275 123 -154 tillgångar/skulder SCRIBONA - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ PER 1998-06-30 Försäljning per affärsområde Belopp i Mkr 1998 1997 1998 1997 1997/98 1997 jan-juni jan-juni april-juni april-juni juli-juni jan-dec Dataprodukter 3.632 2.852 1.980 1.488 6.676 5.896 Kontorsmaskin 590 707 280 386 1.261 1.378 er Kontorsvaror - 265 - 123 278 543 Informationst 401 334 219 184 786 719 jänster Summa 4.623 4.158 2.479 2.181 9.001 8.536 affärsområden Övrigt -4 -4 - 10 -47 -47 Summa 4.619 4.154 2.479 2.191 8.954 8.489 Rörelseresultat före jämförelsestörande poster Belopp i Mkr 1998 1997 1998 1997 1997/98 1997 jan-juni jan-juni april-juni april-juni juli-juni jan-dec Dataprodukter 21 24 4 9 77 80 Kontorsmaskin 29 16 11 12 53 40 er Kontorsvaror - 6 - - 22 28 Informationst 36 34 21 20 79 77 jänster Summa 86 80 36 41 231 225 affärsområden Koncerngemens -10 -3 -5 -3 -9 -2 amt Summa 76 77 31 38 222 223 Nyckeltal 1998 1997 1998 1997 1997/98 1997 jan- jan- april- april- juli- jan-dec juni juni juni juni juni Rörelsemarginal, före jämförelse- störande poster 1,6% 1,9% 1,3% 1,7% 2,5% 2,6% Vinst per aktie 6,07 1,99 0,29 0,67 7,97 3,88 Dito, exklusive 1,29 2,04 0,41 0,85 4,43 5,18 jämförelsestörande poster Eget kapital per aktie 29,96 32,48 29,96 34,43 Soliditet 33% 39% 33% 34% Räntabilitet på 31% 15% Sysselsatt kapital, före skatt Räntabilitet på Eget 23% 11% kapital, efter skatt Kapitalomsättningshastig 8,4 7,9 het Sysselsatt kapital, 1.069 1.076 genomsnitt Eget kapital, genomsnitt 1.178 1.180 Antal anställda vid 2.479 2.297 2.479 2.498 periodens slut Antal aktier, tusen 34.240 34.240 34.240 34.240 Börskurs vid periodens 96,00 90,00 96,00 88,50 slut, aktieslag B