Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport januari - september 1998

12:46 / 27 October 1998 Catella Press release

PRESSMEDDELANDE FRÅN SCRIBONA AB 1998-10-27 Delårsrapport januari - september 1998 Utvecklingen på marknaden har varit fortsatt god och positivt påverkat efterfrågan på Scribonas produkter. Försäljningen ökade med 20% till 5.985 Mkr (5.003). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 231 Mkr (64). Däri ingår resultat av avyttringar med 167 Mkr. Vinst per aktie uppgick till 6,25 kronor (1,29). För helåret bedöms resultatet efter finansnetto, exklusive resultat av avyttringar, uppgå till cirka 120 Mkr (86). VD HAR ORDET Under årets första nio månader har Scribona genomgått ett antal stora planerade förändringar. Kontorsvarukedjan Svanströms avyttrades i januari och Sifo Group delades ut till Scribonas aktieägare i september. Vidare har ett antal åtgärder vidtagits för att uppnå en mer konkurrenskraftig och effektiv struktur. Målet med förändringarna har varit att skapa ett Scribona som är ett renodlat företag med ett fokuserat produkt- och tjänsteutbud. Detta innebär att vi idag kan koncentrera oss på våra kärnprocesser och huvudmarknader och därigenom bidra till att öka värdet för såväl våra kunder som våra aktieägare. Utvecklingen på marknaden har under perioden varit fortsatt god och positivt påverkat efterfrågan på Scribonas produkter. Det nya Scribona är den ledande leverantörsoberoende distributören av produkter och lösningar inom data och högteknologisk kontorsutrustning i Norden. Vårt mål är att förstärka denna roll med god lönsamhet i alla led. Inom datadistribution är företaget dessutom verksamt i de Baltiska staterna samt i Nordvästra Ryssland. Scribona är nu verksamt inom två affärsområden, Dataprodukter och Kontorsmaskiner. Dataprodukter består av divisionerna Scribona Computer Products samt Toshiba PC. Kontorsmaskiner utgörs av divisionerna Scribona Office Machines och Carl Lamm. De marknader Scribona verkar på är utsatta för ett omfattande förändringstryck med internationalisering och globalisering som främsta drivkrafter. Effekterna är bland annat ett ökat och mer komplext utbud, ökad prispress samt förändringar i distributionskanalerna. Inom datakanalen är detta mycket tydligt, medan distri- butionskanalen för kontorsmaskiner inte påverkats i någon betydande omfatt- ning. Detta har Scribona förutsett. Inom affärsområdet Dataprodukter sker en kontinuerlig utveckling av verksamheten. Genom vår omfattande kunskap och erfarenhet om marknader och distributionskanaler, i kombination med ett brett produktsortiment bestående av ledande varumärken, kan vi fortsätta växa med de nya marknadsförhållanden. Vår strävan är att kunna erbjuda våra kunder produkter och lösningar med ett större kunskapsinnehåll, vilket i sin tur skall leda till bättre marginaler. Ett exempel på detta är den nya organisationen inom vår datadistribution, Scribona Computer Products. En ökad fokusering på, och fördjupning av, kompetensen inom de för våra kunder viktigaste sortimenten, skall leda både till ett bättre kunderbjudande och till ökad lönsamhet för oss. Vi utnyttjar den nya tekniken för att förbättra våra distributionskanaler. Inom datadistribution har vi utvecklat en unik tjänst för elektronisk handel, Scribona Business Connection. Denna tjänst kan våra återförsäljare dessutom använda mot sina slutkunder genom tjänsten WebExtension för att därigenom informera om egna villkor och priser. Detta är ett tydligt exempel på hur Scribona aktivt arbetar med kunden i fokus. Scribona är störst i Norden på elektronisk handel inom våra branscher och redan idag sker cirka en femtedel av vår handel via Internet, en andel vi bedömer kommer att öka mycket kraftigt. Elektronisk handel är en kritisk framgångsfaktor och för att säkerställa vår position har vi tagit ett aktivt engagemang i en ledande webbyrå, Proventum A/S. Härigenom kan vi kontinuerligt utveckla dessa tjänster och på så sätt alltid vara säkra på att få tillgång till den bästa kompeten-sen. Scribonas finansiella styrka har gjort investeringar av detta slag möjliga och skapar förutsättningar för fortsatta offensiva satsningar. För Scribonas affärsområde Kontorsmaskiner kommer den ökade efterfrågan på digitala kopiatorer att få stor betydelse. Genom sina kända och välutvecklade varumärken Toshiba och Ricoh är Scribona väl positionerat för att möta det tilltagande behovet på marknaden. För kopierings-och faxprodukter visar utvecklingen att det är de större leveran-törerna som tar nya marknadsandelar vilket gynnar både Toshiba och Ricoh som är bland de tre största på den nordiska marknaden. Trots vissa orosmoment i ekonomin ser vi positivt på marknadsefterfrågan för 1999. Fortsatt stark IT-fiering i företag och samhälle, fortsatta personalköp, behovet av att lösa 2000-problemet på bred front och den ökande efterfrågan på digital utrustning för dokumenthantering är några av de faktorer vi bedömer kommer att fortsätta driva efterfrågan på Scribonas produkter. UTVECKLINGEN FÖR ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER I denna delårsrapport är de avyttrade och utdelade verksamheterna Svanströms och Sifo Group exkluderade både i årets utfall och i motsvarande jämförelse- värden för 1997. Detta bör observeras bland annat vid en jämförelse med tidigare delårsrapporter från Scribona under detta verksamhetsår. Försäljning och resultat Scribonakoncernens försäljning uppgick till 5.985 Mkr (5.003) för perioden, en ökning med 20%. För jämförbara enheter och i jämförbara valutor ökade försälj- ningen med 22%. En fortsatt stark marknad för persondatorprodukter är den främsta orsaken till ökningen. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 47 Mkr (46). Detta resultat har belastats med negativa valutakursdifferenser på 6 Mkr (-3). För jäm-förbara enheter var resultatökningen 5 Mkr. Rörelseresultatet före finansnetto uppgick till 214 Mkr (43). Däri ingår resultat av avyttringar med 167 Mkr. Koncernens finansnetto uppgick till 17 Mkr (21). Däri ingår valutakursvinster på 8 Mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till 231 Mkr (64). Av 1997 års avsätt-ning om 25 Mkr, avseende merkostnader för implementering av nytt IT- system, har under innevarande år utnyttjats med 7 Mkr, varav 6 Mkr under senaste kvartalet. Kassaflöde och Finansiell ställning Det finansiella nettokapitalet har under året minskat med 441 Mkr (-210) och var vid utgången av september -105 Mkr (242). En utdelning till aktieägarna på 360 Mkr (205) samt förvärv inom affärsområdet Dataprodukter utgör huvudförkla- ringar. Periodens investeringar uppgick till 80 Mkr (66). Nyckeltal Vinsten per aktie efter full skatt uppgick till 6,25 kronor (1,29), exklusive jämförelsestörande poster 1,37 kronor (1,35). Räntabiliteten på eget kapital var 26%, exklusive jämförelsestörande poster 12%. På sysselsatt kapital var ränta-biliteten 31%, exklusive jämförelsestörande poster 16%. Det egna kapitalet uppgick vid utgången av september till 780 Mkr (921), vilket motsvarar 22,78 kronor per aktie (26,90). Soliditeten uppgick till 33% (40). AFFÄRSOMRÅDEN Dataprodukter Marknaden för persondatorprodukter fortsätter att växa snabbt, framför allt i Sverige och Finland. Personalköp fortsätter att driva tillväxten, men under det senaste kvartalet har även den normala marknadsefterfrågan utvecklats väsentligt bättre än under det andra kvartalet. Försäljningen inom affärsområdet uppgick för perioden till 5.174 Mkr (4.001). Det innebär en ökning med 29%. För jämförbara enheter var ökningen 23%. Den stora ekonomiska oron i Ryssland har haft negativ inverkan på vårt nyförvärvade dotterbolag Instru Data, som tappat en betydande del av försäljningen i Ryssland och delvis även i Baltikum. Även försäljningen i vår enda kvarvarande återför-säljarenhet, Office Oslo har reducerats väsentligt under det senaste kvartalet. Försäljningen av bärbara datorer har tagit fart igen under senaste kvartalet vilket gynnat agenturverksamheten för Toshibas bärbara datorer inom divisionen Toshiba PC. Rörelseresultatet för affärsområdet uppgick till 26 Mkr (24). Grossistverksamheten har förbättrat sitt resultat, medan Instru Data och Office Oslo fått vidkännas resultatförsämringar under kvartalet. Toshiba PC- divisionen ger fortsatt ett bra rörelseresultat. Kontorsmaskiner Den nordiska marknaden för kopiering uppvisar endast en måttlig tillväxt i år efter en relativt stark ökning under 1997. Andelen digitala produkter växer snabbare än tidigare. Även faxmarknaden visar en måttlig tillväxt. Försäljningen inom affärsområdet uppgick till 810 Mkr (1.034). För jämförbara enheter är försäljningen oförändrad mellan åren. För både Toshiba och Ricoh har marknads-andelarna kunna hållas kvar på en hög nivå. Den växande andelen digitala produkter innebär utökade möjligheter för båda varumärkena under resten av året. Rörelseresultatet för affärsområdet uppgick till 35 Mkr (27). För jämförbara enheter var resultatökningen 13 Mkr. Förra årets genomförda strukturföränd- ringar inverkar positivt på resultatutvecklingen inom Kontorsmaskiner. ÖVRIGT År 2000 Arbetet med att säkerställa att interna system liksom de produkter som koncern-företagen distribuerar klarar milleniumskiftet löper planenligt. Detta arbete projektleds och koodineras på koncernnivå. Problemen är identifierade och planer för erforderliga åtgärder upprättade. Senast under första halvåret 1999 beräknas åtgärderna vara genomförda. Även problemen med År 1999 har uppmärksammats och erfoderliga åtgärder har vidtagits Produktdeklarationer, som visar att de produkter som säljs är sekelskiftessäkra, har inhämtats från leverantörerna. Arbetet pågår med att ta fram och förse kunder och återförsäljare med information om produkternas År 2000-status. Information lämnas genom respektive koncernföretags webserver och i vissa fall genom kompletterande information direkt till kunderna. Personal Antalet medarbetare uppgick den 30 september till 1.418 personer (1.242). Förvärv/avyttringar Under det senaste kvartalet har aktierna i dotterkoncernen Sifo Group delats ut till Scribonas aktieägare. Sifo Group noteras från och med den 10 september 1998 på O-listan vid Stockholms Fondbörs. Utsikter för helåret För helåret bedöms resultatet efter finansnetto, exklusive resultat av avyttringar, uppgå till cirka 120 Mkr (86). Rapporttillfällen under 1999 Bokslutskommuniké 12 februari Årsredovisningen beräknas klarmars/april Delårsrapport för januari-mars23 april Bolagsstämma för 1999 23 april Delårsrapport för januari-juni5 augusti Delårsrapport för januari-september 25 oktober Denna rapport är inte granskad av bolagets revisorer. Örjan Håkanson Verkställande direktör och Koncernchef För ytterligare information, kontakta: Örjan Håkanson, Verkställande direktör, tel 08-734 35 76 Lennart Bernard, Ekonomi- och Finansdirektör, tel 08-734 36 91 Scribonas bokslutskommuniké finns även tillgänglig på www.scribona.se SCRIBONA - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ PER 1998-09-30 Sammandrag av koncernens resultaträkning Belopp i Mkr 1998 1997 1998 1997 1997/ 1997 98 jan- jan- juli- juli- okt- jan- sept sept sept sept sept dec Summa intäkter 5.98 5.00 1.766 1.448 8.211 7.22 5 3 9 Rörelsens kostnader Handelsvaror - - - - - - 5.19 4.27 1.530 1.234 7.110 6.18 4 3 9 Övriga externa kostnader -287 -277 -88 -90 -377 -367 Personalkostnader -403 -360 -122 -103 -535 -492 Avskrivningar -41 -33 -15 -11 -53 -45 Övriga rörelsekostnader -13 -14 -5 -2 -18 -19 Jämförelsestörande poster Resultat av avyttringar av 167 -3 -2 - 170 - verksamheter Kostnader för implementering - - - - -56 -56 av IT-system Rörelseresultat före 214 43 4 8 232 61 finansnetto Finansnetto 17 21 9 5 21 25 Resultat efter finansnetto 231 64 13 13 253 86 Skatt -17 -20 -6 -7 -18 -21 Minoritetsintressen - - - -1 - 1 Resultat efter skatt 214 44 7 5 235 66 Sammandrag av koncernens balansräkning 199 199 199 199 199 8 8 8 7 7 Belopp i Mkr sep jun mar dec sep t i s t Immateriella 77 78 40 43 46 anläggningstillgångar Materiella 147 145 137 135 125 anläggningstillgångar Övriga 26 37 37 33 42 anläggningstillgångar Varulager 703 630 827 920 752 Kortfristiga 1.3 1.2 1.2 1.3 1.0 rörelsefordringar 15 12 41 33 89 Finansiella tillgångar 64 345 276 336 242 Tillgångar 2.3 2.4 2.5 2.8 2.2 32 47 58 00 96 Eget kapital 780 778 1.1 952 921 48 Minoritetsintressen - - - - - Avsättningar 64 99 83 74 55 Långfristiga rörelseskulder 10 24 16 17 5 Kortfristiga rörelseskulder 1.3 1.3 1.3 1.7 1.3 09 76 11 57 15 Finansiella skulder 169 170 - - - Skulder och eget kapital 2.3 2.4 2.5 2.8 2.2 32 47 58 00 96 Sysselsatt kapital 885 603 872 616 679 Finansiellt nettokapital - 175 276 336 242 105 Finansieringsanalys Belopp i Mkr 1998 1997 1998 1997 1997/ 1997 98 jan- jan- juli- juli- okt- jan- sept sept sept sept sept dec Rörelseresultat före 88 79 21 19 171 162 avskrivningar Jämförelsestörande poster 167 -3 -2 - 114 -56 Skatt -17 -20 -6 -7 -18 -21 Kassaflöde före förändr. i 238 56 13 12 267 85 rörelsekap. och nettoinvest. Förändr. av Immateriella -45 -27 -4 -6 -44 -26 anläggningstillgångar Förändr. av Övriga -35 -39 -1 -7 -46 -50 anläggningstillgångar Nettoinvesteringar i -80 -66 -5 -13 -90 -76 Anläggningstillgångar Förändring av -230 -35 -285 74 -169 26 Rörelsetillgångar/-skulder Kassaflöde från Rörelsen -72 -45 -277 73 8 35 Kassaflöde från Finansiell 17 21 9 5 21 25 verksamhet Kassaflöde före Utdelning -55 -24 -268 78 29 60 Omräkningsdifferens 0 0 0 0 0 0 Utdelning, kontant -360 -205 0 0 -360 -205 Korrigering avseende -26 18 -12 18 -15 29 utdelning, Sifo Group Förändring av Finansiellt -441 -211 -280 96 -346 -116 nettokapital SCRIBONA - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ PER 1998-09-30 Försäljning per affärsområde Belopp i Mkr 1998 1997 1998 1997 1997/ 1997 98 jan- jan- juli- juli- okt- jan- sept sept sept sept sept dec Dataprodukter 5.17 4.00 1.542 1.149 7.069 5.89 4 1 6 Kontorsmaskiner 810 1.03 220 326 1.154 1.37 4 8 Summa affärsområden 5.98 5.03 1.762 1.475 8.223 7.27 4 5 4 Övrigt 1 -32 4 -27 -12 -45 Summa 5.98 5.00 1.766 1.448 8.211 7.22 5 3 9 Rörelseresultat före jämförelsestörande poster Belopp i Mkr 1998 1997 1998 1997 1997/ 1997 98 jan- jan- juli- juli- okt- jan- sept sept sept sept sept dec Dataprodukter 26 24 5 - 82 80 Kontorsmaskiner 35 27 6 11 48 40 Summa affärsområden 61 51 11 11 130 120 Koncerngemensamt -14 -5 -5 -3 -12 -3 Summa 47 46 6 8 118 117 Nyckeltal 1998 1997 1998 1997 1997/ 1997 98 jan- jan- juli- juli- okt- jan- sept sept sept sept sept dec Rörelsemarginal, före jämförelse- störande poster 0,8% 0,9% 0,3% 0,6% 1,4% 1,6% Vinst per aktie 6,25 1,29 0,44 0,15 6,86 1,93 Dito, exklusive 1,37 1,35 0,48 0,15 3,21 3,21 jämförelsestörande poster Eget kapital per aktie 22,7 26,9 22,78 27,8 8 0 0 Soliditet 33% 40% 33% 34% Räntabilitet på 31% 9% Sysselsatt kapital, före skatt Dito, exklusive 16% 17% jämförelsestörande poster Räntabilitet på Eget 26% 7% kapital, efter skatt Dito, exklusive 12% 11% jämförelsestörande poster Kapitalomsättningshastig 11,0 10,5 het Sysselsatt kapital, 744 686 genomsnitt Eget kapital, genomsnitt 915 964 Antal anställda vid 1.41 1.24 1.418 1.24 periodens slut 8 2 1 Antal aktier, tusen 34.2 34.2 34.24 34.2 40 40 0 40 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/27/19981027BIT00210/bit0001.doc