Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

Kommuniké från BTS Group ABs årsstämma

15:15 / 13 May 2022 BTS Group Press release

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 4,80 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 2,40 SEK. Som avstämningsdag för den första utbetalningen om 2,40 SEK fastställdes tisdagen den 17 maj 2022 och för den andra utbetalningen om 2,40 SEK fastställdes tisdagen den 15 november 2022. Den första utbetalningen beräknas ske fredagen den 20 maj 2022 och den andra utbetalningen beräknas ske fredagen den 18 november 2022.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 samt godkände den av styrelsen upprättade ersättningsrapporten för 2021.

Årsstämman fastställde arvodet till styrelseledamöter till totalt 1 655 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden och 225 000 kronor till respektive övrig styrelseledamot, samt 55 000 kronor till styrelsesuppleanten. För utskottsarbete skall ett totalt arvode om 200 000 kronor utgå. Mariana Burenstam Linder, Stefan Gardefjord, Reinhold Geijer och Anna Söderblom omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Henrik Ekelund omvaldes till ordinarie ledamot samt nyvaldes till styrelsens ordförande. Olivia Ekelund omvaldes till styrelsesuppleant. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor. Samtliga val avsåg tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, att längst intill nästa årsstämma och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dels besluta om emission av aktier eller konvertibler (motsvarande maximalt 1 200 000 B-aktier) i samband med företagsförvärv, dels besluta om emission av aktier eller konvertibler (motsvarande maximalt 1 200 000 B-aktier) för erhållande av finansiell handlingsberedskap. Om båda bemyndigandena utnyttjas får maximalt 1 930 000 B-aktier utges, motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.bts.com, senast fredagen den 20 maj 2022.

Styrelsen
BTS Group AB

För ytterligare information:
Stefan Brown, CFO, 08-58 70 70 00
För mer information om BTS, gå till www.bts.com

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/