Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

BTS genomför riktad kvittningsemission om ca 4,2 MSEK som delbetalning för tidigare genomfört förvärv

16:00 / 15 September 2021 BTS Group Press release

P R E S S R E L E A S E

Stockholm, 15 september 2021

STOCKHOLM, SVERIGE – Styrelsen för BTS Group AB (publ), har med stöd av det bemyndigande som gavs vid årsstämman i maj 2021 idag fattat beslut om att genomföra en riktad nyemission av 20 036 B-aktier. Emissionskursen har fastställts till 212 SEK. Emissionen har riktats till den tidigare ägaren och grundaren av det amerikanska bolaget Bates Communications Inc, som BTS förvärvade 2021.

Emissionskursen har fastställts enligt förvärvsavtalet genom en framräknad volymvägd genomsnittskurs per handelsdag för bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under december 2020. Aktierna emitteras nu i enlighet med avtalet.

Emissionen avser slutreglering om 4 247 632 SEK av initial köpeskilling enligt förvärvsavtalet. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna reglera köpeskillingen.

Det totala antalet utgivna aktier före emissionen var 19 318 292. Efter emissionen finns totalt 19 338 328 aktier. BTS aktiekapital ökar samtidigt från 6 439 431 till 6 446 109 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com  
08-587 070 02
0708-78 80 19

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med drygt 900 medarbetare vid 33 kontor i sex världsdelar. Vi fokuserar på individerna när organisationer ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. Vi är övertygade om att man lär sig bäst genom egna erfarenheter. Under 35 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska förmågor som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat.

It’s strategy made personal.

Våra tjänster möter en rad olika kundbehov, däribland: Strategigenomförande, Ledarskapsutveckling, Assessment för urval och utveckling, Affärsmannaskap, Utveckling av säljorganisationer, Coaching samt Digitala tjänster och evenemang med verktyg för genomförande av förändringar. BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis: ABB, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, EY, Mercado Libre, Salesforce.com, SAP, and Tencent. BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B. För mer information, besök oss på www.bts.com.

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/