Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

Kommuniké från BTS Group ABs årsstämma

16:30 / 19 May 2021 BTS Group Press release

Stockholm 19 maj 2021

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1,20 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 0,60 SEK. Som avstämningsdag för den första utbetalningen om 0,60 SEK fastställdes fredagen den 21 maj 2021 och för den andra utbetalningen om 0,60 SEK fastställdes fredagen den 12 november 2021. Den första utbetalningen beräknas ske onsdagen den 26 maj 2021 och den andra utbetalningen beräknas ske onsdagen den 17 november 2021.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 samt godkände den av styrelsen upprättade ersättningsrapporten för 2020.

Årsstämman fastställde arvodet till styrelseledamöter som ej uppbär lön i koncernen till totalt 1 355 000 kronor, varav 480 000 kronor till ordföranden och 215 000 kronor till respektive övrig styrelseledamot, samt 50 000 kronor till styrelsesuppleanten. För utskottsarbete skall ett totalt arvode om 180 000 kronor utgå. Mariana Burenstam Linder, Henrik Ekelund, Stefan Gardefjord och Anna Söderblom omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Reinhold Geijer omvaldes till ordinarie ledamot samt till styrelsens ordförande. Olivia Ekelund nyvaldes till styrelsesuppleant. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor. Samtliga val avsåg tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt dels besluta om emission av aktier eller konvertibler (motsvarande maximalt 1 200 000 B-aktier) i samband med företagsförvärv, dels besluta om emission av aktier eller konvertibler (motsvarande maximalt 1 200 000 B-aktier) för erhållande av finansiell handlingsberedskap. Om båda bemyndigandena utnyttjas får maximalt 1 930 000 B-aktier utges, motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent.

Mot bakgrund av den pågående pandemin och risken för spridning av covid-19 samt myndigheternas föreskrifter och råd, genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare och enbart genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman, inklusive redovisning av hur aktieägarna röstat m.m., kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.bts.com, senast onsdagen den 26 maj 2021.

Styrelsen
BTS Group AB

För ytterligare information:
Stefan Brown, CFO, 08-58 70 70 00

För mer information om BTS, gå till www.bts.com

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/