Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

BTS genomför riktad nyemission om 1,7 MSEK som delbetalning för tidigare förvärv

16:00 / 26 September 2019 BTS Group Press release

P R E S S R E L E A S E

Stockholm, 26 september 2019

STOCKHOLM, SVERIGE – Styrelsen för BTS GROUP AB (publ) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2019, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 10 428 B-aktier.

De nyemitterade aktierna kommer användas som delbetalning för de två tidigare förvärven av Polaris Assessment Systems (Polaris) och Swiss Virtual Business School VBS AG (VBS). Aktierna fördelas så att 6 295 aktier tilldelas säljaren av Polaris och 4 133 aktier tilldelas säljarna av VBS. För mer information om dessa båda förvärv hänvisas till pressmeddelanden från 28 februari 2019 respektive 15 juli 2019.

Emissionen avser slutregleringar av initial köpeskilling om 956 840 SEK (Polaris) respektive 727 408 SEK (VBS) enligt förvärvsavtalen, vilka även omnämndes när förvärven offentliggjordes. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt erhålla delfinansiering för de båda förvärven.

Emissionskurserna har, i enlighet med förvärvsavtalen, fastställts genom en framräknad volymvägd genomsnittskurs per handelsdag för bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under en period om 30 handelsdagar före respektive förvärv, och motsvarar 152 SEK per aktie för Polaris och 176 SEK per aktie för VBS.

Det totala antalet utgivna aktier före emissionen var 19 307 864. Efter emissionen finns totalt 19 318 292 aktier. BTS aktiekapital ökar samtidigt från 6 435 955 kronor till 6 439 431 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com 
08-587 070 02
0708-78 80 19

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med cirka 780 medarbetare vid 35 kontor i sex världsdelar.

Vi fokuserar på individerna när organisationer ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. Vi är övertygade om att man lär sig bäst genom egna erfarenheter. Under 30 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska förmågor som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat. It’s strategy made personal.

Våra tjänster möter en rad olika kundbehov, däribland: Strategigenomförande, Ledarskapsutveckling, Assessment för urval och utveckling, Affärsmannaskap, Utveckling av säljorganisationer, Coaching samt Digitala tjänster och evenemang med verktyg för genomförande av förändringar.

BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis: ABB, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, EY, HP, Mercado Libre, Salesforce.com, SAP, and Tencent.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.

Denna information är sådan information som BTS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2019 kl. 16:00 CET.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/