Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

Kommuniké från BTS Group ABs årsstämma

15:40 / 15 May 2019 BTS Group Press release

Stockholm 15 maj 2019

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,60 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 1,80 SEK. Som avstämningsdag för den första utbetalningen om 1,80 SEK fastställdes fredagen den 17 maj 2019 och för den andra utbetalningen om 1,80 SEK fastställdes fredagen den 15 november 2019. Den första utbetalningen beräknas utbetalas onsdagen den 22 maj 2019 och den andra utbetalningen beräknas utbetalas onsdagen den 20 november 2019.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes till ordinarie styrelseledamöter: Mariana Burenstam Linder, Henrik Ekelund, Stefan Gardefjord, Dag Sehlin och Anna Söderblom. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Reinhold Geijer till ordinarie ledamot samt till styrelsens ordförande. Beslutades att till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (omval).

Årsstämman fastställde arvodet till styrelseledamöter som ej uppbär lön i koncernen till totalt 1 370 000 kronor, varav 450 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till respektive övrig styrelseledamot. För utskottsarbete skall ett totalt arvode om 120 000 kronor utgå.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier eller konvertibler medförande att maximalt 1 200 000 B-aktier kan utges. Bemyndigandet avser företagsförvärv.

Styrelsen

BTS Group AB

 

För ytterligare information:

Stefan Brown, CFO, 08-58 70 70 00

För mer information om BTS, gå till www.bts.com

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/