Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

FINT AB: Välkommen till årsstämma i FINT AB (publ) den 16 maj 2014

15:00 / 15 April 2014 Briox Press release

(För fullständig kallelse till årsstämma se bifogad fil)

Styrelsen i FINT AB (publ) har idag fattat beslut om att utfärda kallelse till årsstämma fredagen den 16 maj 2014 klockan 15.00 hos Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 14.30.

Rätt att delta                     Aktieägare som önskar delta i stämman måste vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 maj 2014 (avstämningsdag är lördagen den 10 maj 2014); samt senast måndagen den 12 maj 2014 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till FINT AB, ”Årsstämma”, c/o Videum Science Park, 351 96 Växjö eller via e-post till info@fintab.se. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två.

Förslag till dagordning vid årsstämman

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
 13. Val av styrelse och revisor
 14. Beslut om principer för tillsättande av valberedning
 15. Beslut om emissionsbemyndigande
 16. Avslutande av stämman

 

Övrigt          

Läs hela kallelsen i bifogat pdf-dokument. Kallelsen kommer även publiceras på bolagets hemsida www.fintab.se under sektionen Pressmeddelanden samt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2014. Att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet den 17 februari 2014.

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till publicering kl. 15.00 tisdag den 15 april 2014.            

 

För ytterligare information vänligen kontakta:                            

Camilla Jarnemyr, VD FINT AB (publ)

Mobil: +46 763 454 114   

E-post: camilla.jarnemyr@fintab.se

 

Om FINT      

FINT AB (publ) är ett fristående bolag som har licensrättigheterna att anpassa och sälja Fortnox AB:s ledande internetbaserade affärssystem till små- och medelstora företag och till redovisnings- och revisionsbyråer i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnetlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst. Aktierna i FINT är listade på Nordic MTF, en alternativ marknadsplats (dvs. icke-reglerad marknad) som drivs av Nordic Growth Market (NGM) AB. För ytterligare information besök vår hemsida www.fintab.se.

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/