Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

FINT AB: FULLTECKNAD FÖRETRÄDESEMISSION OM 22,5 MSEK

12:06 / 17 December 2014 Briox Press release

I den fulltecknade företrädesemissionen som avslutades den 11 december 2014 tecknades samtliga erbjudna aktier. Totalt tecknades 187 598 764 aktier, varav 148 351 141 aktier med företrädesrätt (79,1%) och 39 247 623 (20,1%) aktier utan företrädesrätt. Det tecknade beloppet motsvarar 100 procent av företrädesemissionens högsta belopp om 22,5 MSEK. Företrädesemissionen var till 80 procent täckt genom teckningsförbindelser, avsiksförklaringar och garantiförbindelser. Teckningsgraden på 100 procent innebär att ingen tilldelning kommer ske till garantikonsortiet.

Företrädesmissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 2 063 586,40 SEK genom emission av 187 598 764 aktier. Efter registrering av nyemissionen uppgår aktiekapitalet i FINT till 6 190 759,22 SEK fördelat på 562 796 293 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,011 SEK. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltog i företrädesemissionen uppgår till cirka 33 procent.

Företrädesemissionen har skett i syfte att säkerställa kapital inför FINTs fortsatta expansion i Tyskland, Storbritannien, Finland och Polen.

”Det känns mycket motiverande att närmare 80 procent av företrädesemissionen är tecknad av våra befintliga aktieägare vilket visar på starkt stöd och förtroende. Jag vill också passa på att hälsa nya aktieägare välkomna till FINT AB”. – Säger Camilla Jarnemyr, CEO FINT AB 

Avräkningsnotor är planerade att skickas ut under vecka 51. Handel med Betalda Teckningsaktier (BTA) kommer att ske på NGM Nordic MTF till och med slutgiltig registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i januari 2015.

Stockholm Corporate Finance AB (www.stockholmcorp.se) är finansiell rådgivare till FINT AB i samband med företrädesemissionen.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Jarnemyr, CEO FINT AB (publ)

Tel: 0763-454114

Email: camilla.jarnemyr@fintab.se

 

 

 

Om FINT AB FINT AB (publ) är ett fristående bolag som har licensrättigheterna att anpassa och sälja Fortnox AB:s ledande internetbaserade affärssystem till små- och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i, Tyskland, Storbritannien, Finland och Polen. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetuppkopplad dator eller enhet som helst. FINTs aktier är listade på NGM Nordic MTF.

 

Om Stockholm Corporate Finance AB Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/