Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2: Bokslutskommuniké 2023

09:00 / 7 February 2024 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 1 580 (1 531) Mkr för 2023. Resultatet EBIT uppgår till 120 (95) Mkr. EBIT har förbättrats med 26,5 % jämfört med samma period föregående år. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om höjd utdelning till 0,09 (0,08) kr per aktie, motsvarande totalt 86,1 (76,6) Mkr och att utdelningen betalas ut med 0,05 kr i mars och 0,04 kr i september.

Fjärde kvartalet i sammandrag
 • Nettoomsättningen uppgick till 403,4 (382,8) Mkr
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 71,4 (59,4) Mkr
 • Resultatet efter avskrivningar men före förvärvsavskrivningar (EBITA) uppgick till 44,1 (32,0) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 35,9 (23,1) Mkr
 • Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 33,5 (20,7) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 25,8 (20,8) Mkr
 • Resultatet per aktie var 0,027 (0,022) kr
Helåret 2023 i sammandrag
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 579,8 (1 531,4) Mkr
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 262,8 (241,3) Mkr
 • Resultatet efter avskrivningar men före förvärvsavskrivningar (EBITA) uppgick till 153,1 (128,7) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 120,0 (94,8) Mkr
 • Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 108,3 (84,4) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 85,3 (74,2) Mkr
 • Resultatet per aktie var 0,089 (0,078) kr
Viktiga händelser under 2023
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt starkt. Kassan vid utgången av 2023 uppgick till 160,6 Mkr. Koncernen har 31,7 Mkr i räntebärande förvärvslån.
 • Fjärde kvartalet visar en rörelsemarginal på 9 %, vilket överträffar tidigare meddelad målsättning.
 • Antalet bredbandskunder var ca 455 200 (458 500) vid utgången av perioden.
 • Under december 2023 tecknades avtal om förvärv av Stockholms Stadsnät AB.
 • Bredband2:s företagsaffär har förstärkts med fler säljare mot små och medelstora företag.
 • Bredband2 har högst betyg på Trustpilot bland de största internetleverantörerna i Sverige.
 • Bredband2 är ett av företagen bakom den uppmärksammade rapporten "Unga kvinnor och tech" och har även instiftat ett stipendium för techutbildning för kvinnor.
Händelser efter årets utgång
 • Bredband2 förvärvade Stockholms Stadsnät AB för ca 50 Mkr baserat på Enterprise value. Bolaget omsätter knappt 50 Mkr på årsbasis med god lönsamhet och har en stark marknadsnärvaro i Stockholmsregionen. Därigenom tillkom ca 40 000 nya bredbandskunder. Den förvärvade verksamheten kommer att ha en positiv resultatpåverkan från och med tillträdet den 1 februari 2024.
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om höjd utdelning till 0,09 (0,08) kr per aktie, motsvarande totalt 86,1 (76,6) Mkr och att utdelningen betalas ut med 0,05 kr i mars och 0,04 kr i september.

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

Läs mer: https://www.bredband2.com/om-bredband2/investor-relations/rapporter/

Denna information är sådan som Bredband2 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-07 09:00 CET.

 Kort om Bredband2:

"En smidig och trygg digital vardag för alla."

Bredband2 är en etablerad leverantör av data- och telekommunikation och säkerhetslösningar som vänder sig till både företag och privatpersoner. Som Sveriges tredje största fiberleverantör ser vi till att en halv miljon kunder kan ta del av internets möjligheter på ett tryggt och smidigt sätt. För oss handlar relationen till våra kunder om så mycket mer än att leverera stabila tjänster. Genom att ge tillgång till det som våra kunder behöver mest skapar vi möjligheter för dem att kommunicera, jobba, lära och underhålla sig på ett säkert sätt. Och det är en självklarhet för oss.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 8 300 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser..

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/