Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2: Bokslutskommuniké 2022

09:15 / 8 February 2023 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 1 531 (1 512) Mkr för 2022. Resultatet EBITDA uppgår till 241 (220) Mkr. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om oförändrad utdelning om 0,08 (0,08) kr.

Fjärde kvartalet i sammandrag
 • Nettoomsättningen uppgick till 382,8 (375,9) Mkr
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 59,4 (61,6) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 23,1 (26,5) Mkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 20,7 (24,2) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 19,5 (21,7) Mkr
 • Resultatet per aktie var 0,020 (0,023) kr
Helåret 2022 i sammandrag
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 531,4 (1 511,9) Mkr
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 241,3 (219,5) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 94,8 (93,9) Mkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 84,4 (84,7) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 72,9 (81,2) Mkr
 • Resultatet per aktie var 0,076 (0,085) kr
Viktiga händelser under 2022
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt starkt. Kassan vid utgången av 2022 uppgick till 116,9 Mkr. Koncernen har 53 Mkr i räntebärande förvärvslån.
 • Antalet bredbandskunder via fiber var ca 458 500 (435 500) vid utgången av året.
 • Bredband2:s företagsaffär har förstärks med fler säljare mot små och medelstora företag.
 • Bredband2 fick mycket goda resultat i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) stora undersökning kring kundnöjdhet och placerade sig i toppskiktet.
Händelser efter årets utgång
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om oförändrad utdelning om 0,08 (0,08) kr per aktie, motsvarande totalt 76,6 (76,6) Mkr.

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

Läs hela rapporten: https://www.bredband2.com/om-bredband2/investor-relations/rapporter/

Denna information är sådan som Bredband2 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-08 09:15 CET.

 Kort om Bredband2:

"En smidig och trygg digital vardag för alla."

Bredband2 är en etablerad leverantör av data- och telekommunikation och säkerhetslösningar som vänder sig till både företag och privatpersoner. Som Sveriges tredje största fiberleverantör ser vi till att en halv miljon kunder kan ta del av internets möjligheter på ett tryggt och smidigt sätt. För oss handlar relationen till våra kunder om så mycket mer än att leverera stabila tjänster. Genom att ge tillgång till det som våra kunder behöver mest skapar vi möjligheter för dem att kommunicera, jobba, lära och underhålla sig på ett säkert sätt. Och det är en självklarhet för oss.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9 000 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/