Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2: Delårsrapport januari - juni 2022

09:00 / 9 August 2022 Bredband2 Press release

 Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 766,2 (757,6) Mkr för första halvåret. Resultatet EBITDA uppgår till 122,3 (101,5) Mkr. 

Andra kvartalet i sammandrag
 • Nettoomsättningen uppgick till 382,7 (380,6) Mkr
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 59,2 (54,2)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 21,1 (25,0) Mkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 18,4 (22,8) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 13,2 (24,4) Mkr
 • Resultatet per aktie var 0,014 (0,025) kr
Första halvåret i sammandrag
 • Nettoomsättningen uppgick till 766,2 (757,6) Mkr
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 122,3 (101,5)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 48,2 (43,6) Mkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 42,9 (39,3) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till36,8 (43,4) Mkr
 • Resultatet per aktie var 0,038 (0,045) kr
Viktiga händelser under perioden
 • Årsstämman beslutade om höjd utdelning till 0,08 (0,05) kr per aktie, motsvarande totalt 76,6 (47,9) Mkr, vilken genomfördes i mars.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt starkt. Kassan vid utgången av första halvåret uppgick till 65,5 Mkr. Koncernen har (inklusive förvärvslån) 75,0 Mkr i räntebärande banklån.
 • Antalet bredbandskunder via fiber var ca 459 000 (441 500) vid utgången av första halvåret.
 • Marginalerna sjunker något under andra kvartalet bl.a. på grund av ökat kundintag på lägre marginalnivåer och ökade marknadsföringsaktiviteter. Höstens åtgärder med lägre personalkostnader och fokus på förbättrad bruttomarginal syftar till återställda och därefter förbättrade marginaler från Q4 och framöver.

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

Läs hela rapporten:https://www.bredband2.com/om-bredband2/investor-relations/rapporter/

Denna information är sådan som Bredband2 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-09 09:00 CET.

 Kort om Bredband2:

"En smidig och trygg digital vardag för alla."

Bredband2 är en etablerad leverantör av data- och telekommunikation och säkerhetslösningar som vänder sig till både företag och privatpersoner. Som Sveriges tredje största fiberleverantör ser vi till att en halv miljon kunder kan ta del av internets möjligheter på ett tryggt och smidigt sätt. För oss handlar relationen till våra kunder om så mycket mer än att leverera stabila tjänster. Genom att ge tillgång till det som våra kunder behöver mest skapar vi möjligheter för dem att kommunicera, jobba, lära och underhålla sig på ett säkert sätt. Och det är en självklarhet för oss.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9 000 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se,+46 (0)8 121 576 90.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/