Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2: Delårsrapport januari - september 2022

09:30 / 9 November 2022 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 1 149 (1 136) Mkr för nio månader 2022. Resultatet EBITDA uppgår till 182 (158) Mkr.

Tredje kvartalet i sammandrag
 • Nettoomsättningen uppgick till 382,4 (378,3) Mkr
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 59,6 (56,4)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 23,3 (23,7) Mkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 20,7 (21,2) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 16,6 (16,1) Mkr
 • Resultatet per aktie var 0,017 (0,017) kr
Periodens nio månader i sammandrag
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 148,5 (1 136,0) Mkr
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 181,9 (157,9)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 71,5 (67,4) Mkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 63,7 (60,5) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 53,4 (59,5) Mkr
 • Resultatet per aktie var 0,056 (0,062) kr
Viktiga händelser under perioden
 • Årsstämman beslutade om höjd utdelning till 0,08 (0,05) kr per aktie, motsvarande totalt 76,6 (47,9) Mkr, vilken genomfördes i mars.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt starkt. Kassan vid utgången av perioden uppgick till 88,9 Mkr. Koncernen har (inklusive förvärvslån) 64,2 Mkr i räntebärande banklån.
 • Antalet bredbandskunder via fiber var ca 460 400 (437 900) vid utgången av perioden.
 • Jämfört med samma period föregående år ökade EBITDA under niomånaders-perioden med 15,2 procent baserat på en omsättningsökning om 1,1 procent.
 • Arbetet med förbättrade marginaler fortsätter under slutet av året och förväntas ge positiv effekt på marginalen under de närmaste kvartalen. Även en lägre personalkostnad från genomförda förändringar under hösten beräknas ge effekt i motsvarande riktning.

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

Läs hela rapporten: https://www.bredband2.com/om-bredband2/investor-relations/rapporter/

Denna information är sådan som Bredband2 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-09 09:30 CET.

 Kort om Bredband2:

"En smidig och trygg digital vardag för alla."

Bredband2 är en etablerad leverantör av data- och telekommunikation och säkerhetslösningar som vänder sig till både företag och privatpersoner. Som Sveriges tredje största fiberleverantör ser vi till att en halv miljon kunder kan ta del av internets möjligheter på ett tryggt och smidigt sätt. För oss handlar relationen till våra kunder om så mycket mer än att leverera stabila tjänster. Genom att ge tillgång till det som våra kunder behöver mest skapar vi möjligheter för dem att kommunicera, jobba, lära och underhålla sig på ett säkert sätt. Och det är en självklarhet för oss.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9 000 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/