Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2: Kommuniké från årsstämma

11:39 / 24 March 2021 Bredband2 Press release

Årsstämman i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), org.nr 556346-9062, som genomfördes den 24 mars 2021 genom förhandsröstning (poströstning) med tillämpning av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, fattade följande beslut:

1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning.
2. Disposition av moderbolagets vinst enligt styrelsens förslag angivet i årsredovisningen, innebärande att utdelning lämnas med 5 öre (0,05 kr) per aktie, till vilket åtgår 47 854 758 kr, och att övriga medel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 26 mars 2021. Utdelningen beräknas bli utbetalad den 31 mars 2021.
3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
4. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
5. Omval av styrelseledamöterna Anders Lövgren (ordförande), Daniel Krook (VD), Robert Burén, Rolf Johansson (vice ordförande) och Karin Zingmark.

Daniel Krook, Bredband2:s VD, redogör för bolaget och verksamheten i en inspelad presentation som läggs upp på bolagets hemsida den 25 mars 2021 före kl. 09.00.

 Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till en halv miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.      

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 7200 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market. Certified adviser är Redeye AB.  Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se,+46 (0)8 121 576 90

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 24/3-2021 kl.11.40.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/