Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2: Bokslutskommuniké 2020

09:15 / 10 February 2021 Bredband2 Press release

Bredband2 förvärvade A3 genom ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande som genomfördes den 30 november 2020. Nyemissionen i samband med förvärvet ökade antalet utestående aktier i Bredband2 med cirka 256 miljoner till cirka 957 miljoner. A3:s resultat- och balansräkning konsolideras i Bredband2-koncernen från och med december 2020.

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 788 Mkr för 2020, vilket är en ökning med 17 % jämfört med 2019. I beloppet ingår nettoomsättning från A3 för december månad med 65 Mkr. Nettoomsättning för Bredband2 och A3 tillsammans för hela 2020 uppgick proforma till 1 486 Mkr. Resultatet för Q4 och helåret belastas med avsättning för omstruktureringskostnader -14 Mkr och avskrivning av goodwill med -11 Mkr, sammantaget -25 Mkr. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om oförändrad utdelning med 0,05 kr per aktie.

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

Fjärde kvartalet 2020 i sammandrag

- Nettoomsättningen uppgick till 249,5 (173,7) Mkr

- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 9,6 (19,4) Mkr

- Rörelseresltatet (EBIT) uppgick till -9,9 (13,5) Mkr

- Resultatet före skatt uppgick till -10,5 (13,6) Mkr

- Resultatet efter skatt uppgick till -10,6 (11,4) Mkr

- Resultatet per aktie var -0,013 (0,016) kr

Helåret 2020 i sammandrag

- Nettoomsättningen uppgick till 787,9 (670,6) Mkr

- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 79,4 (74,8) Mkr

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 42,8 (50,9) Mkr

- Resultatet före skatt uppgick till 42,2 (51,0) Mkr

- Resultatet efter skatt uppgick till 30,9 (40,6) Mkr

- Resultatet per aktie var 0,043 (0,058) kr

Viktiga händelser 2020

- Den 30 november 2020 förvärvade Bredband2 97,4 procent av aktierna i A3 Allmänna IT och Telekomaktiebolaget ("A3") genom ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande på Nasdaq Stockholm. I samband därmed nyemitterade Bredband2 cirka 256 miljoner aktier. Tvångsinlösenförfarande pågår avseende återstående aktier.

- Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt mycket starkt. Kassan vid utgången av året uppgick till 119,3 Mkr. Koncernen har (inklusive förvärvslån) 150,5 Mkr i räntebärande banklån.

- Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om oförändrad utdelning med 0,05 kr per aktie, motsvarande totalt 47,9 Mkr.

- Vid utgången av 2020 uppgår antalet bredbandskunder till 455 000 (243 100) st. En stor del av ökningen hänför sig till förvärvet av A3.

- Påverkan av Covid-19: Bredband2 tillhör inte en utsatt sektor och är heller inte tydligt exponerad mot utsatta sektorer. PTS bedömning är att Covid-19 pandemin på kort sikt får begränsad effekt på bredbandsutbyggnaden.

Se rapport: https://www.bredband2.com/om-bredband2/investor-relations/rapporter/

 Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till cirka en halv miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.      

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 7100 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market. Certified adviser är Redeye AB.  Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se,+46 (0)8 121 576 90

Denna information är sådan som Bredband2 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 10/2-2021 kl.09.15.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/