Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2: Bokslutskommuniké 2019

09:32 / 6 February 2020 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 671 Mkr för 2019, vilket är en ökning med 12 % jämfört med 2018. Rörelseresultatet blev 51 Mkr, en ökning med 24 %.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om oförändrad utdelning med 0,05 kr per aktie.

Fjärde kvartalet 2019 i sammandrag

» Nettoomsättningen uppgick till 173,7 (155,7) Mkr

» Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 13,5 (10,7) Mkr

» Resultat före skatt uppgick till 13,6 (10,4) Mkr

» Resultat efter skatt uppgick till 11,4 (7,9) Mkr

» Resultat per aktie var 0,016 (0,011) kr

Helåret 2019 i sammandrag

»  Nettoomsättningen uppgick till 670,6 (600,0) Mkr

»  Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 50,9 (41,1) Mkr

» Resultat före skatt uppgick till 51,0 (41,3) Mkr

» Resultat efter skatt uppgick till 40,6 (32,0) Mkr

» Resultat per aktie var 0,058 (0,046) kr

Viktiga händelser 2019

» Årsstämman beslutade om oförändrad utdelning 0,05 (0,05) kr per aktie, vilken genomfördes i mars.

» Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt mycket starkt. Kassan vid utgången av året uppgår till 154 Mkr. Bolaget har inga banklån.

» Under 2019 har antalet bredbandskunder ökat med netto ca 13 400 (7 000) st. Kundintaget i januari 2020 är fortsatt starkt med över

3 000 nya kunder.

» Intäkterna 2019 från företagsförsäljningen ökade med 10 % och från privatförsäljningen med 13 % jämfört med 2018.

» Flera viktiga företagskunder har kontrakterats under året, bl a AniCura med djursjukhus och kliniker på 250 orter där vi initialt levererar till 44 platser.

» Bredband2 blev ny partner för CORSAIR DreamHack Masters Malmö och var officiell internetleverantör för den stjärnfyllda turneringen som hölls i Malmö arena i början av oktober.

» Bredband2 stödjer Evidensias fortsatta expansion genom att teckna ett förlängt fyraårigt avtal. Evidensia har 62 platser uppkopplade.

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

 

Läs hela rapporten: https://www.bredband2.com/om-bredband2/investor-relations/rapporter/

 

 

Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till en kvarts miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.      
 

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5000 aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Redeye AB. 

Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se,+46 (0)8 121 576 90

Denna information är sådan som Bredband2 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggöranden 6 februari 2020 kl.09.35. 

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/