Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2 offentliggör utfallet avseende det rekommenderade erbjudandet till aktieägarna i A3

11:44 / 23 November 2020 Bredband2 Press release

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) ("Bredband2") lämnade den 14 september 2020 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) ("A3") att överlåta samtliga sina aktier i A3 till Bredband2 ("Erbjudandet"). Aktierna i A3 är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Enligt det slutliga utfallet har Erbjudandet accepterats för totalt 32 011 690 aktier i A3, motsvarande cirka 97,43 procent av aktiekapitalet och rösterna i A3. Det innebär att samtliga uppställda fullföljandevillkor uppfyllts. Erbjudandet förklaras följaktligen ovillkorat i alla hänseenden och Bredband2 kommer att fullfölja förvärvet av de aktier för vilka Erbjudandet accepterats under acceptperioden. Utbetalning av vederlag för förvärvade aktier beräknas ske den 30 november 2020. Acceptperioden kommer inte att förlängas.

Bredband2 kommer att initiera ett tvångsinlösensförfarande i enlighet med 22 kap. aktiebolagslagen i syfte att förvärva de utestående aktierna i A3 mot kontant betalning. Vidare avser Bredband2 att inom kort begära att A3 ansöker om att handeln i A3:s aktier på Nasdaq Stockholm ska upphöra. Sista dag för handel i A3:s aktier på Nasdaq Stockholm kommer offentliggöras efter att det fastställts av Nasdaq Stockholm. Bredband2 kommer även att begära att styrelsen i A3 kallar till extra bolagsstämma för val av ny styrelse i bolaget.

Bredband2 kommer, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 16 oktober 2020, att emittera 256 093 520 aktier till de aktieägare i A3 som har accepterat Erbjudandet. Därigenom kommer antalet aktier i Bredband2 att öka från 701 001 647 till 957 095 167.

När Erbjudandet offentliggjordes ägde eller kontrollerade Bredband2 inte några aktier eller finansiella instrument i A3. Bredband2 har inte heller därefter förvärvat några aktier eller finansiella instrument utanför Erbjudandet. Bredband2 har inte något innehav av finansiella instrument som ger Bredband2 en finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i A3.

Rådgivare

Bredband2 har i samband med genomförandet av Erbjudandet anlitat Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare och Erik Penser Bank som emissionsinstitut.

Stockholm den 23 november 2020

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Styrelsen

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Bredband2 kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

Bredband2 kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

 Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till en kvarts miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.      

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 6000 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market. Certified adviser är Redeye AB.  Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se,+46 (0)8 121 576 90

Denna information är sådan som Bredband2 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 23/11-2020 kl.11.45.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/