Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2: Delårsrapport januari - september 2020

09:28 / 11 November 2020 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 538 Mkr för nio månader 2020, vilket är en ökning med 8 % jämfört med samma period 2019. Rörelseresultatet blev 52,7 Mkr, en ökning med 41 %.

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

Tredje kvartalet 2020 i sammandrag

- Nettoomsättningen uppgick till 182,4 (171,2) Mkr

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 23,2 (16,5) Mkr

- Resultatet före skatt uppgick till 23,2 (16,6) Mkr

- Resultatet efter skatt uppgick till 18,2 (12,9) Mkr

- Resultatet per aktie var 0,026 (0,018) kr

Periodens nio månader i sammandrag

- Nettoomsättningen uppgick till 538,4 (496,9) Mkr

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 52,7 (37,4) Mkr

- Resultatet före skatt uppgick till 52,8 (37,4) Mkr

- Resultatet efter skatt uppgick till 41,5 (29,2) Mkr

- Resultatet per aktie var 0,059 (0,042) kr

Viktiga händelser

- Bredband2 lämnade den 14 september 2020 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) ("A3") att överlåta samtliga sina aktier i A3 till Bredband2. Den 26 oktober 2020 offentliggjorde Bredband2 en Erbjudandehandling som finns tillgänglig på bolagets hemsida.

- Årsstämman beslutade om oförändrad utdelning 0,05 (0,05) kr per aktie, vilken genomfördes i mars.

- Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt mycket starkt. Kassan vid utgången av perioden uppgick till 187 (129) Mkr. Bolaget har inga banklån.

- Under periodens nio månader har antalet bredbandskunder ökat med netto cirka 4 200 (11 400) st.

- Bruttomarginalen har ökat från 32,6 % i andra kvartalet till 33,7 %. Arbetet med att förbättra bruttomarginalerna har en påverkan på intag av nya kunder under perioden.

- Påverkan av Covid 19: Bredband2 tillhör inte en utsatt sektor och är heller inte tydligt exponerad mot utsatta sektorer. PTS bedömning är att Covid-19 pandemin på kort sikt får relativt begränsad effekt på bredbandsutbyggnaden. Uppgifter tyder på att utbyggnaden i stort sett fortgår enligt planerna.

 Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till en kvarts miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.      

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 7000 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market. Certified adviser är Redeye AB.  Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se,+46 (0)8 121 576 90

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 11/11-2020 kl.09.30.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/