Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2 offentliggör finansiell information proforma och Erbjudandehandling avseende det rekommenderade erbjudandet till aktieägarna i A3

11:51 / 26 October 2020 Bredband2 Press release

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) ("Bredband2") lämnade den 14 september 2020 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) ("A3") att överlåta samtliga sina aktier i A3 till Bredband2 ("Erbjudandet"). Aktierna i A3 är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Erbjudandehandlingen innehåller tidigare ej sammanställd och publicerad information om resultatet pro forma för första halvåret 2020 som om Bredband2 förvärvat samtliga aktier i A3 den 1 januari 2020, se vidare nedan.

Erbjudandehandlingen

Bredband2 har idag offentliggjort erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet ("Erbjudandehandlingen"), vilken godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 26 oktober 2020. Erbjudandehandlingen och anmälningssedeln finns tillgängliga på Bredband2:s hemsida www.bredband2.com. Erbjudandehandlingen kommer även att finnas tillgänglig på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Anmälningssedel kommer att distribueras till aktieägare i A3 vars aktier var direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB den 23 oktober 2020, förutom till aktieägare med hemvist i jurisdiktionerna som exkluderas (se ovan). Ytterligare tryckta Erbjudandehandlingar och anmälningssedlar kommer att tillhandahållas kostnadsfritt på begäran. Sådan begäran kan framställas med post till adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Gävlegatan 22A, 113 30 Stockholm, eller med e-post till claes.fagersten@bredband2.se.

Acceptfristen i Erbjudandet löper från och med den 27 oktober 2020 till och med den 19 november 2020. Utbetalning av vederlag kommer att ske så snart Bredband2 har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller Bredband2 annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att ett sådant offentliggörande sker senast den 23 november 2020 beräknas utbetalning av vederlag kunna ske omkring den 30 november 2020.

Bredband2 förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Bredband2 kommer att offentliggöra sådan förlängning av acceptfristen och/eller senareläggning av utbetalning av vederlag genom pressmeddelande i enlighet med gällande lagar och regler.

Proforma-redovisningen i Erbjudandehandlingen

Erbjudandehandlingen innehåller en proformaresultaträkning för perioden 1 januari - 30 juni 2020 som utvisar det hypotetiska resultatet för Bredband2 som om samtliga aktier i A3 förvärvats per den 1 januari 2020 och en proformabalansräkning per den 30 juni 2020 som om samtliga aktier i A3 förvärvats per det datumet.

Resultatet pro forma, ca -28 Mkr, belastas med avskrivningar på goodwill med cirka 61 Mkr. Avskrivning av goodwill i proformaresultaträkningen baseras på att nyttjandeperio­den för goodwill enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och redovisningsstandard K3, som Bredband2 för närvarande tillämpar, är bestämd till endast fem år. Styrelsen i Bredband2 överväger och utreder för närvarande effekterna av att byta redovisningsstandard till IFRS i samband med den beräknade tillträdesdagen för förvärvet eller vid kommande årsskifte. I IFRS görs inga avskrivningar på goodwill. I stället prövas eventuellt nedskrivningsbehov av goodwillvärdet en gång per år vid ett s.k. impairment test. Resultateffekten om goodwill inte skrivs av löpande är +61 Mkr före skatt. Styrelsen har inte fattat något beslut i frågan om byte av redovisningsstandard.

Proformaredovisningen innehåller ingen information om den kombinerade koncernens beräknade kassaflöde. Den kombinerade koncernens sammanlagda kassaflöde från den löpande verksam­heten, enligt kassaflödesanalyserna i Bredband2:s och A3:s delårsrapporter för första halvåret 2020, uppgår pro forma till över 82 Mkr.

Annan ej tidigare offentliggjord finansiell information i Erbjudandehandlingen

I Erbjudandehandlingen redovisas enligt regulatoriska krav även tidigare icke offentliggjord information avseende Bredband2:s kapitalisering och skuldsättning per den 31 augusti 2020. Med anledning härav offentliggörs nämnda information även i detta pressmeddelande. Informationen, som visar kortfristiga skulder (leverantörsskulder, upplupna kostnader och förskott från kunder) om ca 227 Mkr och långfristiga skulder (uppskjuten skatteskuld) om ca 5 Mkr samt en finansiell nettoskuldsättning om ca -153 Mkr (bestående av likvida medel om ca 153 Mkr och inga finansiella skulder), har inte reviderats eller granskats av Bolagets revisor och återfinns på sidorna 58-59 i Erbjudandehandlingen.

Rådgivare

Bredband2 har i samband med genomförandet av Erbjudandet anlitat Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare och Erik Penser Bank som emissionsinstitut.

Stockholm den 26 oktober 2020

Bredband2 i Skandinavien AB (publ)Styrelsen

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Bredband2 kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

Bredband2 kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

 Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till en kvarts miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.      

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5500 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market. Certified adviser är Redeye AB.  Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se,+46 (0)8 121 576 90

Denna information är sådan som Bredband2 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 26/10-2020 kl.11.50.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/