Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2: Delårsrapport januari-mars 2019

09:48 / 2 May 2019 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 161 Mkr för första kvartalet, vilket är en ökning med 11 % jämfört med samma period 2018. Rörelseresultatet blev 10,5 Mkr.

Jämförelsetalen i denna delårsrapport har i och med övergång till redovisning enligt K3, omräknats med avseende på tillkommande kostnader för avskrivning av goodwill. Se vidare sid 9 Redovisningsprinciper.

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

Första kvartalet i sammandrag
Nettoomsättningen uppgick till 161,3 (145,8) Mkr
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 10,5 (11,0) Mkr
Resultat före skatt uppgick till 10,5 (11,1) Mkr
Resultatet efter skatt uppgick till 8,2 (8,5) Mkr

Resultatet per aktie var 0,012 (0,012) kr

Viktiga händelser
Årsstämman beslutade om oförändrad utdelning 0,05 (0,05) kr per aktie, vilken genomfördes i mars.
Under första kvartalet har antalet bredbandskunder ökat med netto c:a 3 100 (5 500) st. En bra start på 2019 efter en svagare avslutning 2018.
Orderingången från företag har väsentligt förbättrats under kvartalet, bland annat har en viktig kund med över etthundra sajter kontrakterats.

Intäkterna från företagsförsäljningen ökade med 8 % och från privatförsäljningen med 12 % jämfört med samma period 2018.

Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till en kvarts miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.      

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5000 aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Redeye AB. 

Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se,+46 (0)8 121 576 90

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-05-02 kl 09.50.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/