Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2: Kommuniké från årsstämma

15:40 / 19 March 2019 Bredband2 Press release

Årsstämman i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) org.nr 556346-9062 fattade 2019-03-19 beslut om:

1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning.

2. Disposition av moderbolagets vinst enligt styrelsens förslag angivet i årsredovisningen, innebärande att utdelning lämnas med 5 öre (0,05 kr) per aktie, till vilket åtgår 35 050 082 kr, och att övriga medel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 21 mars 2019. Utdelningen beräknas bli utbetalad den 26 mars 2019.

3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

4. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

5. Omval av styrelseledamöterna Anders Lövgren (ordförande), Daniel Krook (VD), Robert Burén, Rolf Johansson och Karin Zingmark. 

Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till en kvarts miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.      

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5500 aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Redeye AB. 

Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se,+46 (0)8 121 576 90

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-03-19 kl 15:40. 

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/