Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Kallelse till årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

16:40 / 18 February 2019 Bredband2 Press release

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062 äger rum tisdagen den 19 mars 2019 kl 14.00 på Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen den 13 mars 2019, dels göra anmälan till bolaget senast fredagen den 15 mars 2019, kl 13.00, med post på adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Gävlegatan 22A, 6 tr, 113 30 Stockholm, eller med e-post på adress claes.fagersten@bredband2.se.Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör vara bolaget tillhanda senast den 15 mars 2019.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 13 mars 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta vid årsstämman.

Ärenden

1.
Årsstämmans öppnande

2.
Val av ordförande vid årsstämman

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

4.
Godkännande av dagordning

5.
Val av en eller två justeringsmän

6.
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7.
Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.
Beslut om

a) Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastslagna balansräkningen

                           c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

                           d) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

                           e) Val av styrelseledamöter och suppleanter

1.
Övriga frågor

2.
Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att fatta följande beslut:

Punkt 8b - Dispositioner beträffande bolagets resultat

Bolaget ska lämna utdelning till aktieägarna med ett belopp om 5 öre (0,05 kr) per aktie i Bolaget. Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 21 mars 2019. Fattar stämman beslut enligt förslaget beräknas utbetalning av utdelningen ske den 26 mars 2019.

Aktieägare representerande mer än fyrtiosju (47) procent av bolagets aktier och röster står bakom styrelsens förslag enligt ovan och följande förslag till beslut:

Punkt 8d - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

(i) Styrelsearvoden skall vara oförändrat 1 500 000 kr och utgå med 600 000 kr till styrelsens ordförande och med 300 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter med undantag för i bolaget anställda personer.

(ii) Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 8e - Val av styrelseledamöter och suppleanter

Antalet styrelseledamöter för tiden till nästkommande ordinarie bolagsstämma ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval sker av Anders Lövgren, Daniel Krook, Robert Burén, Rolf Johansson och Karin Zingmark.

- - - - - - - -

Styrelsen och den verkställande direktören har gentemot aktieägarna den upplysningsplikt på stämman som närmare framgår av 7 kap 32 § Aktiebolagslagen.

De handlingar som enligt ABL skall hållas tillgängliga före årsstämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress, se ovan, och på bolagets webbplats (www.bredband2.se) senast den 26 februari 2019, d.v.s. tre veckor före årsstämman. På webbplatsen kommer även under samma tid föreskrivet fullmaktsformulär att finnas tillgängligt.

Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 230 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. 

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5300 aktieägare med notering på Nasdaq First North Stockholm. Certified adviser är Redeye AB. 

Certified Adviser: 

Redeye AB Certifiedadviser@redeye.se

+46 (0)8 121 576 90

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/