Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bokslutskommuniké 2018

10:16 / 7 February 2019 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 600 Mkr för 2018, vilket är en ökning med 14 % jämfört med 2017. Rörelseresultatet blev 41,1 Mkr. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om oförändrad utdelning med 0,05 kr per aktie.

Jämförelsetalen i denna bokslutskommuniké har, i och med övergång till redovisning enligt K3, i förekommande fall omräknats med avseende på tillkommande kostnader för avskrivning på goodwill. Se vidare sid 8 Redovisningsprinciper.

Fjärde kvartalet 2018 i sammandrag
Nettoomsättningen uppgick till 155,7 (139,6) Mkr
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 10,7 (10,6) Mkr
Resultat före skatt uppgick till 10,4 (10,7) Mkr
Resultatet efter skatt uppgick till 7,9 (8,1) Mkr

Resultatet per aktie var 0,011 (0,012) kr

Helåret 2018 i sammandrag
Nettoomsättningen uppgick till 600,0 (526,9) Mkr
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 41,1 (40,9) Mkr
Resultat före skatt uppgick till 41,3 (41,2) Mkr
Resultatet efter skatt uppgick till 32,0 (31,4) Mkr

Resultatet per aktie var 0,046 (0,045) kr

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

Viktiga händelser 2018
Årsstämman beslutade om höjd utdelning till 0,05 (0,03) kr per aktie, vilken genomfördes i mars.
Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt mycket starkt.
Under 2018 har antalet bredbandskunder ökat med netto c:a 7 000 (29 000) st.
Under Q4 minskade antalet bredbandskunder med c:a 4 500 st i samband med Lulebos försäljning av ett fastighetsbestånd, dock ökade de totala intäkterna då resterande kunder hos Lulebo uppgraderas till 100 Mbit/s.
Intäkterna från företagsförsäljningen ökade med 9 % och från privatförsäljningen med 16 % jämfört med föregående år.
Opus Bilprovning valde Bredband2's fiberinfrastruktur för att koppla samman sina c:a 100 stationer.

Bredband2, som 2017 var den första operatören i Sverige som lyckas leverera en snitthastighet över 100 Mbit/s, enligt rapport från Stiftelsen för Internetinfrastruktur, har ytterligare förbättrat snitthastigheten under 2018.

Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 230 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. 

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5200 aktieägare med notering på Nasdaq First North Stockholm. Certified adviser är Redeye AB. 

Certified Adviser:  Redeye AB Certifiedadviser@redeye.se,+46 (0)8 121 576 90

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-02-07 kl 10:30. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/