Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bokslutskommuniké 2016

09:43 / 7 February 2017 Bredband2 Press release

Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 451 Mkr för 2016, vilket är en ökning med 24 % jämfört med 2015. Rörelseresultatet blev 34,1 Mkr. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om höjd utdelning till 0,03 kr per aktie.

Fjärde kvartalet 2016 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 122,4 (95,7) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,0 (5,2) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till 8,0 (5,3) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 5,6 (4,1) Mkr
 • Resultatet per aktie var 0,008 (0,006) kr

Helåret 2016 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 451,2 (363,9) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 34,1 (20,5) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till 34,1 (19,9) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 25,9 (15,8) Mkr
 • Resultatet per aktie var 0,037 (0,023)
 • Kassaflödet före förändring av rörelsekapital uppgick till 54,2 Mkr, jämfört med 37,6 Mkr föregående år, en ökning med 44 %.
 • Tillväxten på privatmarknaden har varit fortsatt stark. Under året har antalet bredbandskunder ökat med netto 32 500 st (förra året 23 000 st).
 • Styrelsen föreslår höjd utdelning för 2016 till 0,03 (0,02) kr per aktie.
 • Året kännetecknades av lönsam volymtillväxt på både privat- och företagsmarknaden.
 • Varumärket Bredband2 stärktes under året genom ökade marknadsförings- och kundaktiviteter.
 • CRM-systemet BOSS som togs i drift 2015 har utvecklats och ytterligare förbättrat effektiviteten i kundhantering och marknadsföring.
 • Ändrad bedömning av periodisering av kampanj­rabatter påverkar årets nettoomsättning och resultat före skatt positivt med 10,6 Mkr (se nedan under rubriken Rörelsens intäkter).
Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 195 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. 

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium Nordic AB. 

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-02-07 kl 10:00. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/