Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Årsredovisning för 2015 och Kallelse till årsstämma

16:15 / 22 February 2016 Bredband2 Press release

Årsredovisning för 2015

Årsredovisning för 2015 har idag publicerats på bolagets hemsida www.bredband2.se.

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma har publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och genom annons i Svenska Dagbladet den 15 februari 2016.

Kallelse till årsstämma

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062 äger rum tisdagen den 15 mars 2016 kl 14.00 på Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen den 9 mars 2016, dels göra anmälan till bolaget senast fredagen den 11 mars 2016, kl 13.00, med post på adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Gävlegatan 22A, 6 tr, 113 30 Stockholm, eller med e-post på adress claes.fagersten@bredband2.se.Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör vara bolaget tillhanda senast den 11 mars 2016.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 9 mars 2016 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta vid årsstämman.

Ärenden

1.
Årsstämmans öppnande

2.
Val av ordförande vid årsstämman

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

4.
Godkännande av dagordning

5.
Val av en eller två justeringsmän

6.
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7.
Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.
Beslut om

a) Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastslagna balansräkningen

                           c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

                           d) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

                           e) Val av styrelseledamöter och suppleanter

                           f) Val av revisorer och -suppleanter

1.
Övriga frågor

2.
Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att fatta följande beslut:

Punkt 8b - Dispositioner beträffande bolagets resultat

Bolaget ska lämna utdelning till aktieägarna med ett belopp om två öre (0,02 kr) per aktie i Bolaget. Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 17 mars 2016. Fattar stämman beslut enligt förslaget beräknas utbetalning av utdelningen ske den 22 mars 2016.

Aktieägare representerande mer än sextio procent av bolagets aktier och röster står bakom följande förslag:

Punkt 8d - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

(i) Styrelsearvoden skall höjas med 250 000 kr till 1 250 000 kr och utgå med 500 000 kr till styrelsens ordförande och med 250 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter med undantag för i bolaget anställda personer.

(ii) Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 8e - Val av styrelseledamöter och suppleanter

Antalet styrelseledamöter för tiden till nästkommande ordinarie bolagsstämma ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval sker av Anders Lövgren, Daniel Krook, Robert Burén, Rolf Johansson och Anders Sandberg.

Punkt 8f - Val av revisor

Antalet revisorer ska vara ett revisionsbolag utan suppleant. Omval sker av Ernst & Young AB för tiden till utgången av årsstämman 2020. Det noteras att Ernst & Young AB förklarat att aukt. rev. Fredrik Lundgren blir huvudansvarig revisor.

- - - - - - - -

Styrelsen och den verkställande direktören har gentemot aktieägarna den upplysningsplikt på stämman som närmare framgår av 7 kap 32 § Aktiebolagslagen.

De handlingar som enligt ABL skall hållas tillgängliga före årsstämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress, se ovan, och på bolagets webbplats (www.bredband2.se) senast den 23 februari d.v.s. tre veckor före årsstämman. På webbplatsen kommer även under samma tid föreskrivet fullmaktsformulär att finnas tillgängligt.

Stockholm i februari 2016

Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Styrelsen

Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 160 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm. Certified adviser är Remium. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/